Drukuj

Podstawowe założenia to:

wzrost PKB na poziomie 3,4 proc.,  inflacja 1,2 proc.,  dochody budżetu państwa zaplanowano na 297.252.925 tys. zł, a wydatki na 343.332.925 tys. zł (przewidywany deficyt 46.080.000 tys. zł). Dla nas (co było do przewidzenia) po raz kolejny zamrożona kwota bazowa - 1 873,84 zł (art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy). Więcej szczegółów i projekt wraz z uzasadnieniem znajdziecie na stronie MF. A czego nie znajdziecie?...

 

Ale zanim odpowiem na powyższe pytanie,  może jeszcze garść informacji z uzasadnienia do projektu na temat wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych.

 

W projekcie przyjęto wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych co do zasady, na poziomie nominalnym z roku 2014 z uwzględnieniem rozdysponowanych rezerw celowych w 2014 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

 

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2015 r., w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2014 (bez rezerw celowych), wynikają przede wszystkim z następujących tytułów:

1) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2014, a także utworzenia nowych rezerw celowych,

2) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

3) zwiększenia funduszu wynagrodzeń:

4) podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich,

5) wzrostu związanego z zabezpieczeniem środków na:

6) zmniejszenia wynagrodzeń:

 

W 2015 r.  o czym było na wstępie, nie zostaną podwyższone w stosunku do roku 2014, kwoty bazowe dla poszczególnych grup pracowników (kwoty te zostały określone w art. 9 projektu ustawy budżetowej na rok 2015).

 

A wracając do pytania czego na stronie MF nie zobaczymy (przynajmniej do chwili gdy piszę ten artykuł) – gdzie są nasze zgłoszenia „lobbingowe"???

 

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) z chwilą udostępnienia  w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów zawierającego dany projekt (a w przypadku gdy projekt nie był zawarty w tym wykazie  z chwilą udostępnienia w BIP tego projektu) – udostępnieniu w BIP podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.

 

Również każde zgłoszenie „lobbingowe” zgodnie z art. 7 ust. 3 podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w BIP jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy albo projektem rozporządzenia.

 

Ustawa nie przewiduje tutaj żadnych terminów, biorąc jednak pod uwagę istotę regulacji  w tym zakresie (zapewnienie jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) udostępnianie wszystkich dokumentów na BIP powinno się odbywać niezwłocznie.

 

Według danych Poczty Polskiej  moje zgłoszenie zainteresowania projektem założeń projektu ustawy budżetowej na 2015 r. wpłynęło do Ministerstwa Finansów w dniu 11 sierpnia 2014 r. Do dzisiaj nie zostało umieszczone na BIP MF lub nie potrafię go znaleźć (nie ma go przy założeniach, ani w zakładce – działalność lobbingowa).

Bardzo jestem ciekaw, czy znalazło się wśród dokumentów przedstawionych Radzie Ministrów, która 3 września br.  przyjęła  projekt ustawy budżetowej na 2015 r. Czy znajdzie się w dokumentach dołączonych do projektu ustawy, które przekazane zostaną Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych? Ile takich zgłoszeń wpłynęło do MF i czy ich nieudostępnienie na BIP nie stanowi naruszenia zasady jawności stanowienia prawa? Czy wynika to z niewiedzy, zaniedbania, czy celowego ukrywania części dokumentów  dotyczących prac nad projektem założeń budżetu.

 

Jak widać przez dwa lata szereg reorganizacji przeprowadzonych w MF akurat w tym przypadku nie wyszło na dobre, ponieważ w 2012 r. moje zgłoszenie czekało na publikację w BIP z tego co pamiętam raptem tydzień.

Może gdzieś nieszczęśliwie zagubiło się w gmachu MF, dlatego pomogę – po niewielkiej modyfikacji jeszcze raz wyślę - tym razem jako zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy.   

 

 

Martwi mnie jednak trochę jeszcze inny aspekt tej sprawy. Czy przypadkiem brak tego dokumentu na BIP dodatkowo nie ogranicza prawa dostępu obywateli do informacji publicznej no i czy przypadkiem wiedząc o tym nie powinienem...

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2014 r. poz. 782) udostępnieniu podlega informacja publiczna, miedzy innymi  o projektowaniu aktów normatywnych.

Na mocy art. 7. 1 pkt 1 ww. ustawy udostępnianie informacji publicznych następuje w ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak już wcześniej wspominałem równolegle ustawowy obowiązek publikacji zgloszeń wynika również z ustawy "lobbingowej".

 

Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe uregulowania oraz art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku) czy nie powinienem spełnić społecznego obowiązku wynikającego z art. 304 par. 1 kodeksu postępowania karnego? (Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję...)

 

Ale może jeszcze poczekam aż Ministerstwo Finansów na mocy par. 2 tego artykułu (Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.)  doniesie samo na osobę, która odpowiada za ten dziwny "poślizg" w aktualizacji dokumentów na stronie BIP ministerstwa.