Zarządzanie

Rozmowa z Marcinem Zawickim...

Profile

...jednym z autorów publikacji: „Współzarządzanie publiczne”, doktorem nauk ekonomicznych http://www.gap.uek.krakow.pl/index.php/pracownicy/43-dr-marcin-zawicki

RED: Dzień dobry.

MZ: Dzień dobry.

RED: Książki nie mam przed sobą, natomiast z tego co pamiętam, to Pan właśnie pisał rozdział o spojrzeniu krytycznym na współzarządzanie publiczne, prawda?

MZ: Tak, tak.

RED: Tak jak napisałam w recenzji, moim zdaniem ta idea jest utopią… Która nigdy nie będzie możliwa do osiągnięcia.

czyli "wokół tematu"

ProfilePamiętacie "Przegląd Służby Cywilnej"? Od przeszło roku ma nową formułę. Na stronie DSC w zakładce "Wokół tematu" znajdziecie szereg artykułów, sukcesywnie dodawanych. Dzisiaj pojawiły się dwie, można rzec, perełki: pierwszy artykuł, autorstwa Tomasza Rostkowskiego i Marcina Witkowskiego (Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) nosi tytuł: Liderzy administracji publicznej. Potrzeby rozwoju kompetencji kadry kierowniczej urzędów w Polsce. Drugi, napisany przez Tadeusza Zawistowskiego (jak zwykle, 100/100): "Kontrola zarządcza, postulaty jej rozwoju i doskonalenia". W obu przypadkach się wzruszyłam brakiem zwrotu "zasoby ludzkie". W pierwszym występuje "kapitał ludzki", w drugim - "potencjał kadrowy". Można? Można... Zachęcam Was do lektury. Tradycyjnie cytaty dla zachęty . Z "Liderów...":
Profile

Mam przed sobą najnowszą publikację pod redakcją prof. Stanisława Mazura, przygotowaną przez zespół badaczy z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – miałam okazję zapoznawać się z nią w ciągu kilku ostatnich dni. Nie jest to z pewnością łatwa lektura, ale też nie ma służyć rozrywce. Pozwólcie, że zacytuję: 

„Publikacja powstała z myślą o teoretykach zarządzania publicznego, badaczach administracji publicznej oraz analitykach polityk publicznych. Jest ona również adresowana do studentów kierunków: gospodarka i administracja publiczna, administracja publiczna, zarządzanie publiczne, prawo oraz nauki o polityce publicznej. W gronie odbiorców tej książki znajdą się zapewne decydenci sektora publicznego”.

W publikacji znajdziemy m. in. omówienie reguł, zależności, wpływu współzarządzania na otoczenie (w tym administrację publiczną) i wpływu otoczenia na współzarządzanie,  przyczyn kształtowania tych wpływów i ich możliwych skutków.

 

Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji Rządowej - ocena pozytywna, ale i sporo gorzkich uwag oraz zaleceń pokontrolnych

Profile

Celem kontroli NIK była ocena zapewnienia adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej, a w szczególności ocena:

  • - zgodności z wymogami prawa i standardami kontroli zarządczej wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych i w dziale administracji rządowej;
  • - adekwatności i efektywności mechanizmów kontroli z punktu widzenia reakcji na ryzyko;
  • - działań audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w celu usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2013 r. – 30 września 2014 r.

 

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 1 września do 14 listopada 2014 r. w ośmiu jednostkach, w tym w sześciu ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Głównym Urzędzie Statystycznym.

...czyli jak działa w praktyce w administracji to co proponuje biznes

Dawno nie było nic o zarządzaniu, a ponieważ nadal się wykopuję z rocznych sprawozdań, wyjaśnień, statystyk znów wyjaśnień, wyjaśnień do wyjaśnień, harmonogramu raportów  i wyjaśnień do przedłożenia nadzorowi (nawiasem mówiąc, nie wiem czy wiecie, ale sprawozdaniem z dwóch mierników, które u mnie przygotowuje jedna osoba, począwszy od zmodyfikowania skryptu (bo jest to konieczne żeby spełnić wszystkie życzenia wyrażone w piśmie nadzoru) poprzez jego wykonanie, a następnie obróbkę danych szczegółowych i napisanie wniosków - w nadzorze zajmuje się osób dziewięć. A w każdym razie do tylu te dwa mierniki musimy wysłać. Wyniki, czyli dwie tabelki + gotowe wnioski). Bo nadzór trzeba dokumentować. Dla kontroli zarządczej.

O uodważnianiu urzędników

Obiecałam wprawdzie, że odniosę się przede wszystkim do wystąpienia prof. Stanisława Mazura, ale ponieważ Pan Profesor zgodził się na rozmowę/ wywiad dla Portalu (jeszcze nie wiemy jaką będzie to mieć formę, ale i tak bardzo, bardzo się cieszę) i Elsinore już poruszył ten temat – TUTAJ, zdecydowałam się zająć  innym tekstem.  

Na łamach ostatniego Przeglądu Służby Cywilnej zagościła dr hab. Joanna M. Moczydłowska z bardzo ciekawym artykułem dotyczącym empowermentu w sektorze publicznym. Zainteresowanych odsyłam do tekst źródłowego (str. 25) – tam ładnie jest wszystko wyjaśnione i opisane, a ja jak zwykle muszę po swojemu.  Może po prostu spróbuję zinterpretować tę koncepcję szukając polskiego określenia…

...efektach wdrożenia CAF

Na podstawie mojego doświadczenia związanego z zastosowaniem modelu CAF, jak również w pracy z organizacjami stosującymi to rozwiązanie w ramach innych projektów szkoleniowych i doradczych, uważam, że model ten jest bardzo dobrym narzędziem przynoszącym wiele korzyści bezpośrednich oraz pośrednich. Trzeba jednak stwierdzić, że osiągnięcie dużych korzyści bez narażenia się na ryzyka związane z zastosowaniem modelu CAF wcale nie jest czymś prostym. W dalszej części przedstawię główne, moim zdaniem, korzyści, jak również zagrożenia, które niesie ze sobą CAF czy raczej niewłaściwe podejście i jego zastosowanie. Zacznijmy od korzyści.

konf_1

Miło nam poinformować, że w dniu 12 czerwca pod Patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr. inż. Tomasza Schweitzera, w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyła się jubileuszowa konferencja – z okazji piętnastolecia działania firmy Zawistowski Consultans oraz dwudziestolecia pracy Pana Tadeusza Zawistowskiego. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie trzech aspektów dotyczących wszystkich organizacji i pozostających ze sobą w ścisłym związku: prawa, jakości i normalizacji i ich wpływu na rozwój gospodarczy Polski.

Z okazji podwójnego jubileuszu Panu Zawistowskiemu i Jego Współpracownikom redakcja portalu życzy samych sukcesów i jeszcze wielu kolejnych wspólnie świętowanych rocznic Smile

logo

Użytkownicy naszego portalu w nawiązaniu do Pana wypowiedzi dotyczącej możliwości a nawet potrzeby integracji systemu zarządzania jakością z systemem kontroli zarządczej skierowali pytanie, czy jest to równoznaczne z łączeniem zadań np. koordynatorów kontroli zarządczej z funkcją pełnomocnik ds. jakości. Jaka jest Pana opinia w tej sprawie?

logoW związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, kilkoro użytkowników naszego portalu skierowało zapytania dotyczące zapisów tego rozporządzenia w kontekście obowiązku prowadzenia audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji. W związku z tym skierowaliśmy pytanie do Pana Tadeusza Zawistowskiego, którego firma zajmuje się między innymi systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Poniżej krótkie wyjaśnienie przygotowane przez Pana Zawistowskiego.

logo_qMiło nam donieść, że w ramach rozbudowy cyklu o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zarządzaniu ogólnie nawiązaliśmy kontakty i udało nam się porozmawiać z Panem Markiem Maciejewskim, autorem Qasystenta - aplikacji, która pozwala to wszystko ogarnąć. Zapraszamy do lektury.

 

RED: Skąd wziął się pomysł na stworzenie Qasystenta?MM: Program Qasystent powstał, żeby ułatwić mi moją pracę w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli. Wówczas nie planowałem, że się aż tak rozrośnie, a tym bardziej, że aż tyle urzędów w kraju będzie chciało z niego korzystać.[...]

 

logo

Tym razem o kontroli zarządczej, SZJ, celach, błędach i w ogóle o biznesowych narzędziach w administracji kilka słów powie szkoleniowiec i specjalista w tej dziedzinie - Tadeusz Zawistowski. Zapowiedź tej rozmowy pojawiła się TUTAJ i bardzo mnie cieszy, że podjęliśmy współpracę :)

 

RED: Czy nie uważa Pan, że łączenie funkcjonującego w urzędzie systemu zarządzania jakością z kontrolą zarządczą jest jedynym sposobem, aby zarządzanie jednostką było maksymalnie efektywne? [...]