Podstawowe założenia to:

wzrost PKB na poziomie 3,4 proc.,  inflacja 1,2 proc.,  dochody budżetu państwa zaplanowano na 297.252.925 tys. zł, a wydatki na 343.332.925 tys. zł (przewidywany deficyt 46.080.000 tys. zł). Dla nas (co było do przewidzenia) po raz kolejny zamrożona kwota bazowa - 1 873,84 zł (art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy). Więcej szczegółów i projekt wraz z uzasadnieniem znajdziecie na stronie MF. A czego nie znajdziecie?...

 

Ale zanim odpowiem na powyższe pytanie,  może jeszcze garść informacji z uzasadnienia do projektu na temat wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych.

 

W projekcie przyjęto wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych co do zasady, na poziomie nominalnym z roku 2014 z uwzględnieniem rozdysponowanych rezerw celowych w 2014 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

 

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2015 r., w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2014 (bez rezerw celowych), wynikają przede wszystkim z następujących tytułów:

1) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2014, a także utworzenia nowych rezerw celowych,

2) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

3) zwiększenia funduszu wynagrodzeń:

 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla 160 etatów w związku z planowanym utworzeniem w strukturach Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW komisji lekarskich,
 • Rzecznika Praw Pacjenta dla 9 etatów z przeznaczeniem na osiągnięcie docelowej liczby 50 Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych
 • ministra Obrony Narodowej na zwiększenie dla 2.650 etatów żołnierzy zawodowych, w celu zwiększenia polskiej armii do poziomu 100 tys. żołnierzy zawodowych,
 • Rządowego Centrum Legislacji dla 3 etatów na realizację nowych zadań związanych z aktualizacją tekstów jednolitych aktów prawnych,
 • Urzędu Transportu Kolejowego dla 15 etatów w związku ze zwiększonymi zadaniami wynikającymi z nowych reguł prawnych, m.in. w zakresie wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, nadzorem nad czasem pracy i licencjonowaniem maszynistów kolejowych oraz certyfikatami bezpieczeństwa (co stanowi kolejny etap realizacji skutków wynikających z ustawy nakładającej zadania na Urząd w tym zakresie),
 • Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (w części ministra właściwego do spraw transportu) dla 6 etatów na zadania związane z systemem informacji rzecznej RIS,
 • ministra właściwego do spraw środowiska dla 20 etatów na nowe zadania związane m.in. z koniecznością profesjonalnego nadzoru geologicznego, który zapewni prawidłowe wykonywanie koncesji, nadzór nad działalnością koncesjonariuszy (w tym kontrolę wykonywania koncesji), organizację planowanych przetargów, a także udzielenia koncesji w trybie open door – dla kopalin objętych własnością górniczą innych niż węglowodory,

4) podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich,

5) wzrostu związanego z zabezpieczeniem środków na:

 • stawki awansowe dla prokuratorów oraz nauczycieli w sądownictwie powszechnym,
 • podwyższenie wynagrodzeń pracowników administracyjnych szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • zadania związane z wprowadzeniem "darmowego podręcznika" dla ministra właściwego do spraw edukacji narodowej,

6) zmniejszenia wynagrodzeń:

 • w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • w województwach: łódzkim oraz wielkopolskim, związanego z likwidacją w 2014 r. Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

 

W 2015 r.  o czym było na wstępie, nie zostaną podwyższone w stosunku do roku 2014, kwoty bazowe dla poszczególnych grup pracowników (kwoty te zostały określone w art. 9 projektu ustawy budżetowej na rok 2015).

 

A wracając do pytania czego na stronie MF nie zobaczymy (przynajmniej do chwili gdy piszę ten artykuł) – gdzie są nasze zgłoszenia „lobbingowe"???

 

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) z chwilą udostępnienia  w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów zawierającego dany projekt (a w przypadku gdy projekt nie był zawarty w tym wykazie  z chwilą udostępnienia w BIP tego projektu) – udostępnieniu w BIP podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.

 

Również każde zgłoszenie „lobbingowe” zgodnie z art. 7 ust. 3 podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w BIP jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy albo projektem rozporządzenia.

 

Ustawa nie przewiduje tutaj żadnych terminów, biorąc jednak pod uwagę istotę regulacji  w tym zakresie (zapewnienie jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) udostępnianie wszystkich dokumentów na BIP powinno się odbywać niezwłocznie.

 

Według danych Poczty Polskiej  moje zgłoszenie zainteresowania projektem założeń projektu ustawy budżetowej na 2015 r. wpłynęło do Ministerstwa Finansów w dniu 11 sierpnia 2014 r. Do dzisiaj nie zostało umieszczone na BIP MF lub nie potrafię go znaleźć (nie ma go przy założeniach, ani w zakładce – działalność lobbingowa).

Bardzo jestem ciekaw, czy znalazło się wśród dokumentów przedstawionych Radzie Ministrów, która 3 września br.  przyjęła  projekt ustawy budżetowej na 2015 r. Czy znajdzie się w dokumentach dołączonych do projektu ustawy, które przekazane zostaną Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych? Ile takich zgłoszeń wpłynęło do MF i czy ich nieudostępnienie na BIP nie stanowi naruszenia zasady jawności stanowienia prawa? Czy wynika to z niewiedzy, zaniedbania, czy celowego ukrywania części dokumentów  dotyczących prac nad projektem założeń budżetu.

 

Jak widać przez dwa lata szereg reorganizacji przeprowadzonych w MF akurat w tym przypadku nie wyszło na dobre, ponieważ w 2012 r. moje zgłoszenie czekało na publikację w BIP z tego co pamiętam raptem tydzień.

Może gdzieś nieszczęśliwie zagubiło się w gmachu MF, dlatego pomogę – po niewielkiej modyfikacji jeszcze raz wyślę - tym razem jako zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy.   

 

 

Martwi mnie jednak trochę jeszcze inny aspekt tej sprawy. Czy przypadkiem brak tego dokumentu na BIP dodatkowo nie ogranicza prawa dostępu obywateli do informacji publicznej no i czy przypadkiem wiedząc o tym nie powinienem...

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2014 r. poz. 782) udostępnieniu podlega informacja publiczna, miedzy innymi  o projektowaniu aktów normatywnych.

Na mocy art. 7. 1 pkt 1 ww. ustawy udostępnianie informacji publicznych następuje w ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak już wcześniej wspominałem równolegle ustawowy obowiązek publikacji zgloszeń wynika również z ustawy "lobbingowej".

 

Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe uregulowania oraz art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku) czy nie powinienem spełnić społecznego obowiązku wynikającego z art. 304 par. 1 kodeksu postępowania karnego? (Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję...)

 

Ale może jeszcze poczekam aż Ministerstwo Finansów na mocy par. 2 tego artykułu (Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.)  doniesie samo na osobę, która odpowiada za ten dziwny "poślizg" w aktualizacji dokumentów na stronie BIP ministerstwa.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla