Podwyżek nie będzie

Z informacji dla mediów po 80 posiedzeniu sejmu wynika, że zarówno ustawa okołobudżetowa jak i zmiany w ustawie o Służbie Celnej, ustawie o urzędach i izbach skarbowych zostały przez sejm przyjęte. Konsolidacja zatem nastąpi 01.04.2015r., tak jak zapowiadano wcześniej. Zauważcie, że w  w informacji dla mediów na temat zmian  znalazły się przede wszystkim informacje o Służbie Celnej. Jak widać po jednym zdawkowym zdaniu, rewolucja w administracji podatkowej nie ma dla nikogo większego znaczenia...

Również dzisiaj na stronie skarbowców na dodatek znalazł się komunikat o odwołaniu Dagmira Długosza ze stanowiska Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej. Nigdzie więcej nic na ten temat nie znalazłam, trudno mi powiedzieć, czy jest to informacja pewna. Gdyby tak było, to jest to co najmniej przykra wiadomość - bardzo dobrze nam się z Panem Dyrektorem współpracowało. Poniżej macie tekst komunikatu ze strony sejmowej, a ja idę zobaczyć ile mi zostało z nagrody kwartalnej (stanowisko kierownicze, 327 pln netto) po zrobieniu podstawowych zakupów w jednym z dyskontów...

"Kolejnym aktem prawnym przyjętym w ostatnim dniu 80. posiedzenia Sejmu była tzw. ustawa okołobudżetowa, tj. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. Propozycje zmian wynikają z zapisów projektu budżetu. W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych Sejm zdecydował o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Oznacza to, że nie zmienią się uposażenia oraz diety posłów i senatorów. Na poziomie z 2014 r. pozostaną też co do zasady płace w „budżetówce”, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz maksymalne wynagrodzenia osób objętych tzw.ustawą kominową. Ustawa zwiększa o 582 mln zł środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto z Funduszu Pracy 835,3 mln zł zostanie przeznaczone na staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. W 2015 r. przewidziano też częściowe finansowanie rezydentur z budżetu państwa – do kwoty 60,75 mln zł. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tys. osób. Ponadto ustawa objęła podatkiem akcyzowym wytwarzanie papierosów przy pomocy maszyn oraz zmieniła sposób opodatkowania cygar i cygaretek – akcyza za te produkty ma być płacona od wagi, a nie od sztuki. Ustawa zobowiązała też samorządy do przeznaczania na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych. Następnie nowelizacją zajmie się Izba druga.

Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o Służbie Celnej, ustawie o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja wprowadza „jedno okienko rozliczeniowe”. To oznacza, że dyrektor tylko jednej z 16 izb celnych będzie rozliczał np. należności celne. Szefowi tylko jednej izby będzie też powierzone wykonywanie zadań wierzyciela. Ustawa zakłada również usprawnienie kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Uproszczony ma być m.in. audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. Jednocześnie celnicy na przejściach granicznych oraz w oddziałach celnych na terenie kraju będą mogli wykonywać niektóre proste zadania kontrolne przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Rozwiązanie to skróci procedury kontrolne przy przekraczaniu granicy. W ustawie znalazły się też rozwiązania, które mają pomóc zapobiegać nieprawidłowościom w Służbie Celnej. Np. funkcjonariusze pełniący służbę na przejściach granicznych będą podlegać takim samym badaniom psychofizycznym jak ci w wydziałach zwalczania przestępczości. Aby zapobiegać niewłaściwym praktykom, ustawa wprowadza zakaz korzystania m.in. z prywatnych telefonów, tabletów i laptopów, które nie zostały zgłoszone przed każdym rozpoczęciem służby, przez celników pełniących służbę na przejściach granicznych i w komórkach zwalczania przestępczości. Usprawnieniu i uelastycznieniu zarządzania kadrami Służby Celnej ma służyć m.in. regulacja, by zastępcą dyrektora izby celnej do spraw organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych mógł zostać członek korpusu służby cywilnej. Uchwalone przepisy przewidują też, że podobnie jak pozostałe służby mundurowe, funkcjonariusze celni przebywający na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80 proc. uposażenia, a jedynie w określonych przypadkach zachowają prawo do pełnego uposażenia chorobowego. Ustawa przewiduje też m.in. zwolnienie z odpowiedzialności karnej funkcjonariusza, który popełnił przestępstwo w wyniku wykonania polecenia służbowego. W zakresie dotyczącym administracji podatkowej nowelizacja przewiduje przeniesienie z urzędów do izb skarbowych zadań pomocnicych, takich jak obsługa finansowa i kadrowa urzędu oraz skierowanie części z osób wykonujących dotąd te zadania do bezpośredniej obsługi podatników. Teraz nad nowelizacją będzie pracować Senat."

Joomla templates by a4joomla