Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego

Profile

Dokument pokazuje jak prawidłowo przeprowadzić tzw. ocenę wpływu i konsultacje projektów aktów prawnych. To „przewodnik dla urzędników”, który ma im pomóc w przygotowaniu aktów normatywnych. Opracowanie to służy realizacji programu „Lepsze regulacje 2015”, który wspiera proces doskonalenia obowiązujących przepisów i tworzenia wysokiej jakości nowych rozwiązań legislacyjnych. Program ma szczególną rangę, bo jakość otoczenia regulacyjnego decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej państwa, jego sprawności administracyjnej i konkurencyjności gospodarki. Niezrozumiałe i skomplikowane prawo jest uznawane za jedną z głównych barier rozpoczynania działalności gospodarczej oraz czynnik utrudniający życie obywatelom. Ocena wpływu polega na analizie możliwych sposobów rozwiązania problemu i konsekwencjach ich wprowadzenia w życie. Właściwie przeprowadzona - stanowi istotny element procesu stanowienia dobrego prawa. Dostarcza merytorycznych argumentów do wprowadzenia danego aktu prawnego, zapobiega tworzeniu zbędnych przepisów oraz zwiększa skuteczność i przejrzystość stanowionych regulacji. Wynikiem przeprowadzonej oceny wpływu są: test regulacyjny (TR), ocena skutków regulacji (OSR), raport z konsultacji i ocena funkcjonowania ustawy (OSR ex-post). Ocena wpływu ma być prowadzona od chwili zdefiniowania problemu przez określenie sposobu jego rozwiązania aż do momentu wprowadzenia regulacji w życie i przeprowadzenia oceny jej funkcjonowania.

Zasadnicze znaczenie w przeprowadzaniu oceny wpływu odgrywają konsultacje przewidywanych regulacji, bez których nie jest możliwe opracowanie dobrych aktów prawnych, ich właściwe wdrożenie i używanie. Konsultacje są konieczne na każdym etapie pracy nad daną regulacją prawną. Zaangażowanie się w proces konsultacji zainteresowanych osób i instytucji, zasięganie ich opinii na temat projektów aktów prawnych, pomaga wypracować jak najlepszą propozycję legislacyjną. Zgłaszanie opinii i postulatów nie jest wiążące dla rządu. Ostateczną decyzję legislacyjną podejmuje Rada Ministrów i ponosi jej konsekwencje. Stosowanie wytycznych zapewni właściwe oszacowanie skutków regulacji, umożliwi ich dopasowanie do rzeczywistych potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych oraz oczekiwań społecznych, co powinno sprzyjać akceptacji dla wprowadzanych rozwiązań.

Docelowo dokument ma być dostępny na platformie internetowej i powiązany, przy pomocy odnośników, ze stronami internetowymi zawierającymi aktualne przykłady, dobre praktyki oraz szczegółowe metody analiz i przeprowadzania konsultacji. Materiały na stronach będą aktualizowane, tak aby odzwierciedlały rozwój metod analitycznych i doświadczenia administracji w tym obszarze. Przyjęcie dokumentu przez rząd kończy budowanie podstaw prawnych służących wdrożeniu kontroli oceny wpływu i procesu konsultacji.

(informacja z portalu premier.gov.pl)

 

Z wytycznymi (w wersji przedłożonej do konsultacji  - nie wiem na ile ostateczna wersja jest z nim zgodna) można zapoznać się tutaj. Czy za wytycznymi pójdzie również ich przestrzeganie, czy też będzie to kolejny dokument „do szafy” przekonamy się, gdy proces legislacyjny przebrnie większa ilość aktów prawnych już pod panowaniem wytycznych. Moim zdaniem wystarczyłoby respektować kilka podstawowych zasad zapisanych w Konstytucji, ustawie o służbie cywilnej, regulaminie prac Sejmu, Senatu. Wytycznymi ciężko zmienić ludzi, a jeśli są to politycy - to jest to syzyfowa praca.

W wolnej chwili przysiądę trochę i przebrnę przez ostateczny tekst wytycznych jak zostanie opublikowany. Może znajdę tam jakieś zalecenia dla decydentów by mieli obowiązek ustosunkowania się np. do naszych zgłoszeń lobbingowych. Bo teraz to nawet nie wiem czy ktoś je czyta, a o ich prawidłowe opublikowanie, dołączenie do projektu opiniowanego aktu - często musimy się dopominać.

Joomla templates by a4joomla