Ale nie bójcie się - wystarczy zapłacić mandat...

Profile

Obecnie pośrednim ogniwem między policją a skarbówką są urzędy wojewódzkie. Rejestrują mandaty niezapłacone w terminie i przekazują je do egzekucji. Nowa ustawa przenosi 300 pracowników urzędów wojewódzkich, zajmujących się mandatami, do urzędów skarbowych. Nastąpi to na podstawie porozumień między dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich oraz izb skarbowych — wyjaśnia Jacek Kapica. (donosi Puls Biznesu). Swego czasu już trochę o tym temacie dyskutowaliśmy w komentarzach do Czatu z ministrem Jackiem Kapicą.

 

Stosowne regulacje zawarto w uchwalonej 10 lipca 2015 r. ustawie o administracji podatkowej:

Art. 74.

1. Pracownicy komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich, właściwych do obsługi spraw związanych z należnościami wynikającymi z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, wskazani przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego zgodnie z ust. 5, stają się pracownikami właściwych miejscowo izb skarbowych odpowiednio z dniem 1 stycznia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe zatrudnienie pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej, przejętego w trybie określonym w ust. 1, na stanowisku o tej samej nazwie, na którym był zatrudniony w urzędzie wojewódzkim, pracownika tego zatrudnia się na stanowisku należącym do tej samej grupy stanowisk zgodnie z wykazem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 99 ustawy zmienianej w art. 53.

3. Przed przejęciem pracownika, o którym mowa w ust. 1, będącego członkiem korpusu służby cywilnej, sporządza się ocenę okresową tego pracownika, jeżeli od dnia sporządzenia jego ostatniej oceny okresowej upłynęło więcej niż 6 miesięcy. W przypadku osób ocenianych po raz pierwszy, ocenę sporządza się, jeżeli okres podlegający ocenie jest dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Dyrektor izby skarbowej w terminie do dnia 31 października 2015 r. zawiera porozumienie z właściwym miejscowo wojewodą określające liczbę pracowników, o których mowa w ust. 1, którzy staną się pracownikami właściwej miejscowo izby skarbowej w terminach określonych w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnej obsługi spraw związanych z poborem należności wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz liczbę spraw mandatowych prowadzonych w urzędach wojewódzkich na podstawie mandatów nakładanych w roku kalendarzowym. Porozumienie może zawierać również postanowienia dotyczące przekazania właściwej miejscowo izbie skarbowej wyposażenia stanowisk pracy.

5. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w terminie 14 dni przed odpowiednio dniem 1 stycznia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.:

1) informuje na piśmie tego pracownika o zmianach, jakie zajdą w zakresie jego stosunku pracy;

2) przesyła do właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej wykaz pracowników, którzy staną się pracownikami izby skarbowej, zawierający:

a) imię i nazwisko,

b) wykształcenie,

c) staż pracy,

d) status pracownika z podaniem stopnia służbowego w przypadku urzędnika służby cywilnej,

e) stanowisko,

f) składniki wynagrodzenia,

g) doświadczenie zawodowe na stanowisku obejmującym zadania podlegające przekazaniu.

6. Dyrektor izby skarbowej w terminie 7 dni od dnia przejęcia pracownika, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia na piśmie tego pracownika o zmianach, jakie nastąpiły w zakresie jego stosunku pracy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.

Ostateczny tekst różni się trochę od pierwotnych zapisów z projektu. Przejęcie bieżących zadań przez naczelników urzędów skarbowych nastąpi od 1 stycznia 2016 r. Przejmowanie pracowników z urzędów wojewódzkich rozłożono w czasie (01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 i 01.01.2019). Bardzo jestem ciekaw jak będą przebiegały negocjacje pomiędzy dyrektorami izb skarbowych a wojewodami i co będzie jeśli nie uda im się porozumieć, co do ilości pracowników, którzy będą mieli przejść do nas „wraz z mandatami”. W artykule, który mnie zainspirował jest mowa o liczbie 300 specjalistów od mandatów. Nie wiem czy minister miał na myśli całkowitą ilość osób, czy też jest to szacowana liczba pracowników mających przejść do nas od 01.01.2016 r. Mamy ok. 400 urzędów skarbowych, więc to nawet nie 1 osoba na urząd. Mam wrażenie, że coś tu więc jednak z tą matematyką szwankuje, bo wszystko wskazuje na to, że do niektórych urzędów trafią wyłącznie mandaty. Chyba, że tylko niektórzy naczelnicy urzędów skarbowych zostaną umocowani do realizacji tych nowych zadań, które tak ochoczo fiskus chce przejąć.

Joomla templates by a4joomla