Informacja o podpisaniu umowy na usługę szkoleniową

Profile

25 sierpnia br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zawarła z firmą PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok) umowę na realizację zamówienia dot. przygotowania i przeprowadzenia szkolenia centralnego pn. Kształtowanie społecznie preferowanych postaw członków korpusu służby cywilnej w bezpośrednich relacjach z obywatelem - kontakty w procesie kontroli urzędowych. Szkolenie jest realizowane w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2015 r.

Termin realizacji umowy: do 30 listopada 2015 r. (w tym organizacja i przeprowadzenie sesji  szkoleniowych do 6 listopada 2015  r.)

 

Celem tego szkolenia jest wyposażenie wybranych członków korpusu służby cywilnej w wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji i postępowania z różnymi grupami klientów w toku prowadzonych kontroli, a także omówienie standardów kontroli w administracji rządowej i etyki w postępowaniu kontrolnym.  Wykonawca  przygotuje i przeprowadzi 19  sesji szkoleniowych w grupach do 20 osób (w wyjątkowych sytuacjach grupa może być 21 osobowa), w ramach których zostanie przeszkolonych ok. 380 członków korpusu służby cywilnej:

 • 18 trzydniowych sesji szkoleniowych (3 sesje w Warszawie i po 1 w pozostałych miastach wojewódzkich) dla ok. 360 członków korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, Głównym Inspektoracie Weterynarii, Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii, Powiatowych Inspektoratach Weterynarii i Granicznych Inspektoratach Weterynarii, Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Wojewódzkich Inspektoratach Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którzy przeprowadzają urzędowe kontrole podmiotów zewnętrznych (GRUPA I)

 • 1 trzydniowa sesja szkoleniowa  w Warszawie dla ok. 20 członków korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w ministerstwach i urzędach wojewódzkich, którzy są zaangażowani w proces kontroli urzędowych (GRUPA II).

Tematyka sesji szkoleniowych:

I. Moduł szkoleniowy: Teoria psychologii a praca kontrolera

 • Kontrola w teorii konfliktu i społeczny kontekst kontroli

 • Stereotypowe wizerunki i działania kontrolowanego i kontrolera

 • Psychologiczne pułapki oceniania (podsumowanie dyskusji i wnioski)

 • Skuteczna i konstruktywna komunikacja w sytuacji trudnej,

 • Język etycznej perswazji

 • Reguły wpływu społecznego i manipulacji – teoria

II. Moduł szkoleniowy: Komunikacja interpersonalna jako narzędzie zwiększające skuteczność kontroli – jak rozmawiać, żeby być dobrze zrozumianym, jak komunikować rzeczy trudne, jak poprzez komunikację rozwiązywać problemy w procesie kontrolnym

 • Prowadzenie rozmów z kontrolowanym

  (Zagadnienia: Strategie prowadzeni rozmowy, przygotowanie do rozmowy i schemat rozmowy, redukowanie napięcia/stresu związanego z rozmową, panowanie nad emocjami swoimi i kontrolowanych)

 • Umiejętność zadawania pytań w trakcie kontroli w celu uzyskania niezbędnych informacji i zwiększania skuteczności komunikacji

  (Zagadnienia: budowanie kontaktu w procesie kontroli: umiejętność oddzielania emocji od faktów, faktów od ocen uogólniających, unikanie manipulacji, radzenie sobie z naciskiem)

 • Konstruktywna krytyka jako niezbędny element pracy kontrolera

  (Zagadnienia: konstruktywna informacja zwrotna, jak radzić sobie z niesprawiedliwymi/krzywdzącymi ocenami pracy kontrolera)

 • Skuteczne zachowanie w sytuacji konfliktu z różnymi grupami klientów

  (Zagadnienia: zachowanie asertywne podczas kontroli, odmawianie i radzenie sobie z naciskami, techniki radzenia sobie z krytyką, osiąganie celów w sytuacjach konfliktowych:, przyjmowanie agresywnej krytyki ze strony kontrolowanego).

III. Moduł szkoleniowy: Standardy kontroli w administracji rządowej i etyka w postępowaniu kontrolnym

 

Kontrolerzy! – czas pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji i postępowania z różnymi grupami klientów w toku prowadzonych kontroli enlightened

Joomla templates by a4joomla