Do sejmu wpłynął projekt nowelizacji (druk sejmowy nr 76) ustawy z 10 lipca 2015r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz.1269 i 1513). Projektowane zmiany dotyczą co do zasady przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy (z 1 stycznia 2016 na 1 lipca 2016r.). Ale nie tylko...

Dość ogólną argumentację zmiany znajdziemy w uzasadnieniu:

Celem ustawy o administracji podatkowej, uchwalonej 10 lipca 2015r. jest usprawnienie i poprawa funkcjonowania administracji podatkowej oraz stworzenie najlepszych warunków do wykonywania przez podatników obowiązków podatkowych. Po wejściu w życie ustawy, co miałoby nastąpić 1 stycznia 2016r. administracja podatkowa miałaby też pełnić rolę usługową w zakresie obsługi i wsparcia, polegająca na udzielaniu pomocy w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Realizacja tych zadań ma odbywać się na trzech płaszczyznach:

  • obsługi bezpośredniej w urzędzie skarbowym – pomoc mikro-przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Nawiązanie bezpośredniej relacji z nowopowstałymi przedsiębiorcami, udzielanie im informacji na temat wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, czy udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących wyboru formy opodatkowania,
  • wsparcia podatnika poprzez utworzenie centrów obsługi – w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych,
  • centralizacji systemu informacji podatkowej – tworząc wyspecjalizowany organ podatkowy, którego podstawowym zadaniem będzie zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej.

Tak szeroki zakres zmian wymaga kompleksowych zmian organizacyjnych. W tej sytuacji przesunięcie daty wejścia w życie przepisów, z dnia 1 stycznia – na dzień 1 lipca 2016r. zapewni przygotowanie jednostek do sprawnego i funkcjonalnego realizowania nałożonych zadań.

Warto też zwrócić uwagę na to, że projekt nowelizacji dodaje w art.77  nowy ust.2a) wprowadzający kolejne wyjątki od zasadniczego terminu obowiązywania ustawy, tj. przepisy, które wejdą w życie już 1 stycznia 2016r. Wyjątkami tymi są: art. 39 pkt 2-14,16,18,22 i 23, art.41, art.45 pkt 1, 4-7, 10-14, 16 i 18, art. 49-51, art. 55, art. 68, art. 70, art. 72, art. 74 ust. 1-2 i 6 i art. 75.

Oprócz tej grupy norm, wspomniany art.77 przewiduje następujące wyjątki:

  • art. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;
  • art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3–5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
  • art. 57 ust. 2–4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Joomla templates by a4joomla