...po komisji...

Profile21 i 22 grudnia na posiedzeniach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych obradowano nad poprawkami do projektu zmian w ustawie o służbie cywilnej. Sprawozdanie z tych obrad możecie znaleźć TUTAJ. Co się zmieniło? Poniżej znajdziecie tabelkę zestawiającą propozycje zawarte w projekcie poselskim i te, które wprowadziła/ zmieniła/ usunęła komisja. Tam, gdzie w tabelce po stronie komisji jest słowo "brak" wg mnie oznacza, że zapisy obecnie obowiązujące komisja sugeruje zostawić bez zmian. Każdy może sobie wyrobić własną opinię. Komentarza nie dodaję, bo obiecał go Elsi, może tylko ułatwiłam mu trochę zadanie ;). A na samym dole, w odnośnikach macie brzmienie obecne przepisów do których są odwołania w tabeli. Nie wszystkie, bo byłoby tego strasznie dużo. Te najistotniejsze. Polecam też lekturę opnii Naczelnej Rady Adwokackiej na temat projektu. Opinię znajdziecie TUTAJ. Miłej poświątecznej lektury. Będziemy się przyglądać co będzie działo się dalej...

Projekt poselski

Projekt po komisji

Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 pkt 3  otrzymuje brzmienie:

„3) członek korpusu służby cywilnej oznacza osobę, o której mowa w pkt 1 i 2, oraz osobę zatrudnioną na wyższym stanowisku w służbie cywilnej.”;

 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) członek korpusu służby cywilnej oznacza osobę, o której mowa w pkt 1 i 2, oraz osobę zatrudnioną na wyższym stanowisku w służbie cywilnej.”;

 

2) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art. 6. Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w  służbie  cywilnej,  a  nabór  do  służby  cywilnej  jest  otwarty  oraz  konkurencyjny, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4.”;

 

Brak – czyli komisja rekomenduje obecnego zapisu

3) w art. 10:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szefa Służby Cywilnej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Szef Służby Cywilnej niezwłocznie wyznacza, w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, zastępującą go osobę.”;

 

2) w art. 10:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szefa Służby Cywilnej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Szef Służby Cywilnej niezwłocznie wyznacza, w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, zastępującą go osobę.”;

 

4) w art. 11:

a) w ust. 1:

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;”,

- uchyla się pkt 8,[1]

 

 

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nie jest członkiem partii politycznej.”,[2]

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba zastępująca Szefa Służby Cywilnej, o której mowa w art. 10 ust. 5, powinna spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.”;[3]

3) w art. 11:

a) w ust. 1:

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nie jest członkiem partii politycznej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba zastępująca Szefa Służby Cywilnej, o której mowa w art. 10 ust. 5, powinna spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 9.”;

5) uchyla się art. 12 i art. 13;[4]

4) uchyla się art. 12 i art. 13;

6) uchyla się art. 19 – 24;[5]

5) art. 19–23 otrzymują brzmienie:

„Art. 19. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Służby Publicznej, zwana dalej „Radą”.

2. Do zakresu działania Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego, należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach:

1) dotyczących służby cywilnej przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy;

2) projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;

3) projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie;

4) proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej;

5) projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;

6) planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej;

7) etyki korpusu służby cywilnej;

8) projektu regulaminu określającego tryb pracy Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej;

9) sprawozdania Szefa Służby Cywilnej, o którym mowa w art. 15 ust. 7.

3. Rada ponadto:

1) ocenia przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej;

2) może wystąpić do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawach określonych przez Radę w zakresie stosowania zasad służby cywilnej;

3) może wystąpić do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie skargi skierowanej do Rady przez członka korpusu służby cywilnej lub w sprawach uwag i wniosków przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń urzędniczych działających w ramach administracji publicznej; 4) może skierować swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, na poziomie średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, może zwrócić się do Szefa Służby Cywilnej o zarządzenie przeprowadzenia ponownego postępowania kwalifikacyjnego;

5) określa kierunki modernizacji służby cywilnej pod kątem zmieniających się zadań, potrzeb i oczekiwań Prezesa Rady Ministrów;

6) we współpracy z KSAP upowszechnia najlepsze europejskie standardy, wzorce i doświadczenia w zakresie funkcjonowania służby publicznej.

4. Przewodniczący Rady wchodzi w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Art. 20. 1. Rada liczy 7–9 członków.

2. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady spośród osób odpowiadających warunkom określonym w art. 4 pkt 1–3 i 5, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.

3. Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady spośród członków Rady.

Art. 21. 1. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.

3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Art. 22. 1. Członkostwo w Radzie wygasa:

1) w razie śmierci członka Rady;

2) jeżeli członek Rady przestał spełniać którykolwiek z warunków określonych w art. 4 pkt 1–3;

3) niewykonywania obowiązków członka Rady przez okres dłuższy, niż 12 miesięcy, jeśli przyczyną nie jest długotrwała choroba, stwierdzona orzeczeniem lekarskim.

2. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady również w razie złożenia przez niego rezygnacji.

3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie lub odwołania członka Rady przed upływem kadencji, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady na okres do końca tej kadencji.

Art. 23. 1. Tryb pracy Rady określa regulamin uchwalany przez Radę.

2. Obsługę prac Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.”;

6) uchyla się art. 24;

7) w art. 25 w ust. 4 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,”;[6]

brak

8) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4.”[7];

brak

9) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Osoby  podejmujące  po  raz  pierwszy  pracę  w  służbie  cywilnej  odbywają służbę przygotowawczą, z zastrzeżeniem ust. 6, 6a i 7.”,[8]

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Osoby zatrudnionej na wyższym stanowisku w służbie cywilnej nie kieruje się na służbę przygotowawczą.”;

7) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą, z zastrzeżeniem ust. 6, 6a i 7.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Osoby zatrudnionej na wyższym stanowisku w służbie cywilnej nie kieruje się na służbę przygotowawczą.”;

10) w art. 51 uchyla się ust. 3;[9]

8) w art. 51 uchyla się ust. 3;

11) art. 53: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie  była  skazana  prawomocnym  wyrokiem  orzekającym  zakaz  zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;”,

b) uchyla się pkt 4 i 5;[10]

9) art. 53:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;”,

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora generalnego urzędu;

5) posiada co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w przypadku ubiegania się o stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2–4;”;

12) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. 1. Osoby na  stanowiska, o których mowa art. 52 pkt 1, powołuje i odwołuje właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda.

2. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu.

3. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3, powołuje i odwołuje Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.

4. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 4, powołuje i odwołuje dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego.

5. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1 - 4, jest równoznaczne z nawiązaniem  stosunku  pracy  na  podstawie  powołania,  w  rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

6.  Urzędnikowi  służby  cywilnej  oraz  pracownikowi  służby  cywilnej powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1-4, dyrektor generalny urzędu, w którym jest on zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania.

7. Po  zakończeniu  urlopu  bezpłatnego  dyrektor  generalny  urzędu  wyznacza urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.”;

brak

13) w art. 54 uchyla się ust. 1, 2-6;[11]

brak

14) uchyla się art. 55-61;[12]

brak

15) art. 64 i art. 65 otrzymują brzmienie:

„Art. 64.1. Przeniesienie  urzędnika  służby  cywilnej  oraz pracownika  służby cywilnej do innego urzędu, także w innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, może nastąpić w każdym czasie.

2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor generalny urzędu, w  którym  urzędnik  służby  cywilnej  oraz pracownik  służby  cywilnej  ma  być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, w którym dotychczas jest zatrudniony.

Art.65. Przeniesienie  urzędnika  służby  cywilnej  oraz  pracownika  służby cywilnej poza korpus służby cywilnej następuje na podstawie odrębnych przepisów.”;[13]

10) art. 64 i art. 65 otrzymują brzmienie:

„Art. 64. 1. Przeniesienie urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej do innego urzędu, także w innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, może nastąpić w każdym czasie.

2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor generalny urzędu, w którym urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, w którym dotychczas jest zatrudniony.

Art. 65. Przeniesienie urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej poza korpus służby cywilnej następuje na podstawie odrębnych przepisów.”;

16) art. 68 i art. 69 otrzymują brzmienie:

„Art. 68.1. Stosunek pracy urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej tymczasowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu. W okresie zawieszenia  urzędnik  służby  cywilnej  oraz  pracownik  służby  cywilnej  otrzymuje połowę wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania.

2. W  przypadku  umorzenia  postępowania  karnego  albo  wydania  wyroku uniewinniającego urzędnikowi służby cywilnej  oraz pracownikowi służby  cywilnej należy  wypłacić  pozostałą  część  wynagrodzenia  miesięcznego;  nie  dotyczy  to warunkowego umorzenia postępowania karnego.

3. Okres zawieszenia stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania wlicza  się  do  okresu  zatrudnienia,  od  którego  zależą  uprawnienia pracownicze urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej.

Art.69.1. Dyrektor generalny urzędu może zawiesić urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej w pełnieniu obowiązków, jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne.

2. Okres  zawieszenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  trwa  do  czasu  zakończenia postępowania dyscyplinarnego lub karnego, nie dłużej jednak niż trzy miesiące.

3. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, urzędnik służby cywilnej oraz  pracownik  służby  cywilnej  zachowuje  prawo  do  wynagrodzenia  oraz  innych uprawnień i świadczeń przysługujących w służbie cywilnej.

4. Okres  zawieszenia  wlicza  się  do  okresu  zatrudnienia,  od  którego  zależą uprawnienia  pracownicze  urzędnika  służby cywilnej  oraz  pracownika  służby cywilnej.”;

11) art. 68 i art. 69 otrzymują brzmienie:

„Art. 68. 1. Stosunek pracy urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej tymczasowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu. W okresie zawieszenia urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej otrzymuje połowę wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania.

2. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej należy wypłacić pozostałą część wynagrodzenia miesięcznego; nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego.

3. Okres zawieszenia stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej.

Art. 69. 1. Dyrektor generalny urzędu może zawiesić urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej w pełnieniu obowiązków, jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne.

2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego lub karnego, nie dłużej jednak niż trzy miesiące.

3. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz innych uprawnień i świadczeń przysługujących w służbie cywilnej.

4. Okres zawieszenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej.”;

17) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. W okresie wypowiedzenia urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej może być zwolniony z pełnienia obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”;

12) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. W okresie wypowiedzenia urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej może być zwolniony z pełnienia obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”;

18) art. 74 i art. 75 otrzymują brzmienie:

„Art. 74. Dyrektor  generalny urzędu  rozwiązuje stosunek pracy lub stwierdza wygaśnięcie  stosunku  pracy  urzędnika  służby  cywilnej  oraz  pracownika  służby cywilnej.[14]

Art. 75. W  razie  przeniesienia  urzędnika  służby  cywilnej oraz pracownika służby cywilnej do innego urzędu jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do urzędu, w którym urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej ma być zatrudniony.”;

13) art. 74 i art. 75 otrzymują brzmienie:

„Art. 74. Dyrektor generalny urzędu rozwiązuje stosunek pracy lub stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej.

Art. 75. W razie przeniesienia urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej do innego urzędu jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do urzędu, w którym urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej ma być zatrudniony.”;

19) w art. 78 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepis  ust.  5  ma  zastosowanie  do  osoby  zajmującej  wyższe  stanowisko w służbie cywilnej.”;

14) w art. 78 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepis ust. 5 ma zastosowanie do osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej.”;

20) w art. 80 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie do osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej.”;

15) w art. 80 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie do osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej.”;

21) w art. 81:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej zatrudniony na podstawie  umowy  o  pracę  na  czas  nieokreślony  podlega  ocenie  okresowej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Ocena okresowa dotyczy wykonywania obowiązków wynikających z opisu zajmowanego  stanowiska  pracy.  Ocenę  okresową  sporządza  się  na  piśmie  i niezwłocznie zapoznaje z nią ocenionego.

4. Ocenę okresową sporządza się co 24 miesiące.

5. Ocena  okresowa  zawiera  wnioski  dotyczące  indywidualnego  programu rozwoju zawodowego.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W razie uzyskania negatywnej oceny okresowej oceniany podlega ponownej ocenie po upływie 6 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną.”;

16) w art. 81:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony podlega ocenie okresowej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. Ocena okresowa dotyczy wykonywania obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy. Ocenę okresową sporządza się na piśmie i niezwłocznie zapoznaje z nią ocenionego.

4. Ocenę okresową sporządza się co 24 miesiące.

5. Ocena okresowa zawiera wnioski dotyczące indywidualnego programu rozwoju zawodowego.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W razie uzyskania negatywnej oceny okresowej oceniany podlega ponownej ocenie po upływie 6 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną.”;

22) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. Prezes  Rady  Ministrów  określi,  w  drodze  rozporządzenia,  warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzanej przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej, kierując się

potrzebą stałego doskonalenia jakości wykonywania obowiązków przez ocenianego

oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen okresowych.”;

17) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzanej przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej, kierując się potrzebą stałego doskonalenia jakości wykonywania obowiązków przez ocenianego oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen okresowych.”;

23) w art. 83:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W  razie  uwzględnienia  sprzeciwu  ocenę  okresową  zmienia  się  albo sporządza po raz drugi. Od oceny okresowej sporządzonej po raz drugi przysługuje sprzeciw na zasadach określonych w ust. 1 i 3.

5. W razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie albo nieuwzględnienia sprzeciwu od oceny okresowej, oceniany może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji albo od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, odwołać się do sądu pracy.”;

18) w art. 83:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W razie uwzględnienia sprzeciwu ocenę okresową zmienia się albo sporządza po raz drugi. Od oceny okresowej sporządzonej po raz drugi przysługuje sprzeciw na zasadach określonych w ust. 1 i 3.

5. W razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie albo nieuwzględnienia sprzeciwu od oceny okresowej, oceniany może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji albo od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, odwołać się do sądu pracy.”;

24) w art. 85 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie osoby  zajmującej  wyższe  stanowisko  w  służbie  cywilnej składa  się  z  wynagrodzenia  zasadniczego  przewidzianego  dla  zajmowanego stanowiska pracy, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.”;

19) w art. 85 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.”;

25) w art. 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego oraz dodatek funkcyjny ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.”;

20) w art. 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego oraz dodatek funkcyjny ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.”;

26) w art. 99 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 3,”;

21) w art. 99 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 3,”;

27) art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. Urzędnikowi  służby  cywilnej  oraz  pracownikowi  służby  cywilnej zatrudnionemu na stanowisku kuratora oświaty lub na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia określone w art. 9a-9i, art. 51, art. 58, art. 60, art. 86, art. 88 i art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), a okres zatrudnienia na tych

stanowiskach  wlicza  się  do  okresu  zatrudnienia,  od  którego  zależą  uprawnienia

nauczyciela określone w tej ustawie.”;

22) art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej zatrudnionemu na stanowisku kuratora oświaty lub na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia określone w art. 9a-9i, art. 51, art. 58, art. 60, art. 86, art. 88 i art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.2)), a okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia nauczyciela określone w tej ustawie.”;

28) w art. 108 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Bezpośredni  przełożony  ustala,  odrębnie  dla  każdego  członka  korpusu  służby cywilnej,  z wyjątkiem osób  zajmujących  wyższe stanowiska  w  służbie  cywilnej, indywidualny  program  rozwoju zawodowego,  stanowiący  podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na szkolenia, biorąc pod uwagę w szczególności:”;

23) w art. 108 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Bezpośredni przełożony ustala, odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej, z wyjątkiem osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiący podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na szkolenia, biorąc pod uwagę w szczególności:”;

29) w art. 114 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Karami  dyscyplinarnymi  stosowanymi  wobec  osób  zajmujących  wyższe stanowiska w służbie

cywilnej oraz pracowników służby cywilnej są:”.

 

24) w art. 114 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz pracowników służby cywilnej są:”.

Art. 2. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, 1255, 1269 i 1960) art. 33c otrzymuje brzmienie:

„Art. 33c. W  razie  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  przebiegu naboru na

stanowisko  kierownika  jednostki  organizacyjnej  podległej  lub  nadzorowanej  przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, na które na podstawie odrębnych przepisów przeprowadza się otwarty i konkurencyjny nabór, Prezes Rady Ministrów może zarządzić ponowne przeprowadzenie naboru.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, 1255, 1269 i 1960) art. 33c otrzymuje brzmienie:

„Art. 33c. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu naboru na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, na które na podstawie odrębnych przepisów przeprowadza się otwarty i konkurencyjny nabór, Prezes Rady Ministrów może zarządzić ponowne przeprowadzenie naboru.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz.1403, z późn. zm.) art. 28a otrzymuje brzmienie:

„Art. 28a.1. Na kierownicze  stanowisko  w  urzędzie  obsługującym  ministra właściwego  do  spraw  zagranicznych,  będące  wyższym  stanowiskiem  w  służbie cywilnej, może zostać powołany członek personelu dyplomatyczno-

konsularnego lub inna osoba spełniająca wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt 2-5, którzy spełniają dodatkowo  wymagania  określone  w  art.  53  ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

2. Na stanowisko  zastępcy  dyrektora  biura  w  urzędzie  obsługującym  ministra właściwego do spraw zagranicznych może zostać powołany

także członek personelu pomocniczego lub inna osoba spełniająca wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, którzy spełniają dodatkowo wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 21

listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

3. Na stanowiska dyrektorów biur do spraw budżetu i finansów, administracyjnych

I majątkowych placówek zagranicznych, a także informatyki w urzędzie obsługującym

ministra właściwego do spraw zagranicznych może zostać powołany także członek personelu pomocniczego lub inna osoba spełniająca  wymagania  określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, którzy spełniają dodatkowo wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.”.

brak

Art. 4.1. Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

2. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić za wypowiedzeniem.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których mają

zastosowanie  przepisy  rozdziału  5  ustawy  zmienianej  w  art.  1,  w  brzmieniu  nadanym

niniejszą ustawą.

brak

Art. 5. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, lub wypowiedzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2, przysługuje odprawa pieniężna przewidziana

dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji urzędu.

brak

Art. 6. Postępowania  dotyczące  naboru  na  wyższe  stanowiska  w  służbie  cywilnej

wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.

brak

Art. 7. Do ocen okresowych niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Do ocen okresowych niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 8. Znosi się Radę Służby Cywilnej.

Art. 4. Znosi się Radę Służby Cywilnej.

brak

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 82 i art. 99 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 82 i art. 99 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.[1] 8) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub  co  najmniej  siedmioletnie  doświadczenie  na  stanowisku  kierowniczym  w  jednostkach  sektora finansów publicznych;

 

[2] 9) nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie była członkiem partii politycznej

[3] Art. 10 ust. 2 Osoba  zastępująca  Szefa  Służby  Cywilnej,  o  której  mowa  w  art.  10  ust.  5,  powinna  spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 9, oraz posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie na

stanowisku kierowniczym w administracji rządowej.

[4] Art. 12.

Prezes  Rady  Ministrów  odwołuje  Szefa  Służby  Cywilnej  z  zajmowanego  stanowiska  w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) jeżeli przestanie spełniać którykolwiek z warunków określonych w art. 11 ust. 1 pkt 1-4, 7 lub 9;

3) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

Art. 13.

1.       Prezes Rady Ministrów może odwołać Szefa Służby Cywilnej, po zasięgnięciu opinii Rady Służby Cywilnej, w przypadku:

1)       odrzucenia  sprawozdania,  o  którym mowa  w  art.  15  ust.  7,  w  terminie  3  miesięcy  od  dnia  jego

złożenia;

2) sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu;

3) gdy przestał spełniać warunek określony w art. 11 ust. 1 pkt 6.

2. Zwracając się do Rady Służby Cywilnej z pisemnym wnioskiem o zaopiniowanie,  Prezes  Rady Ministrów wskazuje przyczyny uzasadniające odwołanie Szefa Służby Cywilnej. Przyczyny odwołania oraz opinia Rady Służby Cywilnej stanowią informację publiczną.

3. Rada Służby Cywilnej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni. Niewyrażenie opinii w tym terminie nie wstrzymuje możliwości odwołania Szefa Służby Cywilnej.

[5] Przepisy dotyczące Rady Służby Cywilnej

[6] Art. 25. Ust. 4  pkt 2 lit. C Dyrektor generalny urzędu dokonuje czynności  z  zakresu prawa  pracy  wobec  osób  zatrudnionych  w urzędzie  oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez: (…) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

[7] Art. 26. 1. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej.

[8] Art. 36. 1. Osoby   podejmujące  po  raz  pierwszy  pracę  w  służbie  cywilnej  odbywają  służbę

przygotowawczą, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

[9] Art. 51 ust. 3. Czynności, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do dyrektora generalnego urzędu dokonuje

Szef Służby Cywilnej.

[10] 4) posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku

kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych -w przypadku ubiegania się o stanowisko

dyrektora generalnego urzędu;

5) posiada co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub

dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych - w  przypadku ubiegania się o stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2-4;

[11] Art. 54.

1.Obsadzenie  wyższego  stanowiska  w  służbie  cywilnej  następuje  w  drodze  otwartego  i

konkurencyjnego  naboru.  Nabór  przeprowadza  się  niezwłocznie  po  zaistnieniu  okoliczności

uzasadniających obsadzenie stanowiska.

2.Obsadzenie stanowiska zastępcy kierującego departamentem lub komórką równorzędną, o którym

mowa w art. 52 pkt 2, stanowiska zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 52

pkt 3 oraz stanowiska zastępcy kierującego komórką organizacyjną, o którym mowa w art. 52 pkt 4, może

nastąpić  bez  przeprowadzania  naboru  w  drodze  przeniesienia  członka  korpusu  służby   cywilnej

spełniającego wymagania na to stanowisko oraz posiadającego ostatnią pozytywną ocenę okresową na

jednym z dwóch najwyższych poziomów przewidzianych w skali ocen, sporządzoną w okresie 24 miesięcy

poprzedzających przeniesienie.

3.W   przypadku   przeniesienia  członka  korpusu  służby  cywilnej,  o  którym  mowa  w  ust.  2,

zatrudnionego w innym urzędzie, przepis art. 59 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4.Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej, o którym mowa w art. 52 pkt 2-4, może nastąpić bez

przeprowadzania naboru, w drodze oddelegowania osoby, o której mowa w art. 2 ust. 3, pod warunkiem spełniania przez nią wymagań na to stanowisko.

5.Informację o przeniesieniu lub oddelegowaniu, o których mowa w ust. 2 i 4, zamieszcza się w Biuletynie Kancelarii.

6.Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej nie może nastąpić w drodze powierzenia

pełnienia obowiązków.

[12] (przepisy o naborach na wyższe stanowisko w s.c.-przyp. red.)

[13] Art.64.

1.Przeniesienie  członka  korpusu  służby  cywilnej  do  innego  urzędu,  także  w  innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, może nastąpić w każdym czasie.

2.Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor generalny urzędu, w którym członek korpusu służby cywilnej ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, w którym dotychczas jest zatrudniony.

Art. 65.

Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej następuje na podstawie odrębnych przepisów.

Joomla templates by a4joomla