Senat nie miał wątpliwości...

Profilei nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o działach administracji rządowej. Był to poselski projekt. Nowelizacja znosi Radę Służby Cywilnej, powołując Radę Służby Publicznej działającą przy Prezesie Rady Ministrów jako organ opiniodawczo-doradczy. Rada ta będzie liczyć od siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez premiera. Ich kadencja ma trwać cztery lata i będą oni pełnić swoją funkcję społecznie. (...).

Także szef rządu ma powoływać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczący Rady Służby Publicznej będzie wchodzić w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto nowelizowane są przepisy dotyczące Szefa Służby Cywilnej i jego zastępcy. Stanowiska te będą mogły pełnić osoby niebędące urzędnikami służby cywilnej. Zniesiony zostaje wymóg, aby nowy szef służby cywilnej w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem partii politycznej, ale w momencie objęcia stanowiska ma on nie należeć do partii. Zlikwidowany zostaje także wymóg posiadania przez niego co najmniej pięcioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej siedmioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych. Szefa Służby Cywilnej ma powoływać i odwoływać premier. Wyższe stanowiska w służbie będą obsadzane w drodze powołania, a nie konkursu. Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie noweli wyższe stanowiska w służbie cywilnej wygasną po upływie 30 dni od dnia jej wejścia w życie, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Odchodzące osoby będą mogły liczyć na odprawy uzależnione od stażu pracy, w wysokości od jednego do trzech wynagrodzeń. Postępowania dotyczące naboru wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów nie będą kontynuowane. Nowelizacja obejmuje osoby zatrudniane na stanowiskach dyrektora generalnego, kierujące departamentami i komórkami równorzędnymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach i urzędach centralnych, a także osoby kierujące wydziałami lub komórkami równorzędnymi w urzędach wojewódzkich. Zgodnie z nowelizacją, dyrektora generalnego urzędu powoływać mają ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda; wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępców - Główny Lekarz Weterynarii w porozumieniu z właściwym wojewodą. Nowela wprowadza także powołania, a nie konkursy na kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej. Wprowadzone zostają też zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie powoływać premier na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej ZUS. Obecnie premier powołuje prezesa ZUS na wniosek ministra spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

źródło: senat.gov.pl

Joomla templates by a4joomla