Komu podwyżkę ?

Profile

Kilka dni temu do sejmu trafił projekt ustawy budżetowej, o czym wspomnieliśmy TUTAJ. Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej objęte są jak wiadomo reżimem ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2030), a w szczególności zapisami art.5 pkt.1 lit a) oraz art.6 ust.1 tegoż aktu. Zgodnie z tymi przepisami podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

Jak wiecie, w projekcie ustawy budżetowej (art.9 ust.1 pkt.3) ustalono średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%. Nie oznacza to jednak, że nie zaplanowano wzrostu wartości wynagrodzeń w tzw. budżetówce. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej czytamy bowiem m.in.:

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 2030) zostały ustalone łącznie z rezerwami celowymi w wysokości 30.046.255 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) i w porównaniu do roku 2015 (bez rezerw celowych – 28.016.479 tys. zł) wzrosły o kwotę 2.029.776 tys. zł, co stanowi 7,2%.

Kwota ta uwzględnia dodatkowe środki na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte „zamrożeniem”, przy czym kwota ta dotyczy wyłącznie wynagrodzeń osobowych w państwowych jednostkach budżetowych objętych ww. ustawą. Łączne środki, jakie zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia są jednak wyższe, bowiem dotyczą również wynagrodzeń finansowanych w ramach dotacji, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków, które ustalane są w relacji do wynagrodzeń. Z budżetu państwa przeznacza się na ten cel ponad 2 mld zł.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące kwot wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń prezentowane są w załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.(…)

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2016r., w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2015 (bez rezerw celowych), wynikają przede wszystkim z następujących tytułów:

1)      przyznania poszczególnym dysponentom dodatkowych środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, o których mowa powyżej;

2)      wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

3)      skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2015, a także utworzenia nowych rezerw celowych;

4)      zwiększenia funduszu wynagrodzeń:

  • Głównego Urzędu Statystycznego w związku z m. in. zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony Komisji Europejskiej na dane statystyczne;
  • ministra właściwego do spraw zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
  • Komisji Nadzoru Finansowego z tytułu dodatkowych zadań wynikających ze zmiany ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw;
  • ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw;
  • ministra właściwego do spraw administracji w związku z planowanym do powołania Instytutem Samorządu Terytorialnego oraz Głównego Geodety Kraju na realizację zadań związanych z systemami informatycznymi;
  • ministra właściwego do spraw obrony narodowej w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji nowych zadań Sił Zbrojnych RP;
  • ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w związku z utworzeniem struktury nowego urzędu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
  • ministra właściwego do spraw energii w związku z utworzeniem nowego urzędu Ministerstwa Energii;

5)      podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich;

6)      zwiększenia uposażeń funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Wywiadu.

Jak widzicie, chętnych do tego tortu jest bardzo, bardzo wielu, w tym szczególny apetyt mogą wykazywać ci, wymienieni w punktach 4) - 6). Tak przynajmniej sądzę. Dla korpusu służby cywilnej kluczem wydaje się być pozostawienie podziału przyznanych środków poszczególnym dysponentom, czyli pkt. 1) tegoż uzasadnienia. Ile z tych dodatkowych środków trafi faktycznie do KSC ? Jakie będą kryteria podziału ? Zapewne niedługo się dowiemy...

 

Joomla templates by a4joomla