Radosnej twórczości c.d.

Jak się okazuje radosna twórczość racjonalnego (w założeniu) ustawodawcy nie zna granic. Kolejnym jej przejawem jest opracowany właśnie komisyjny projekt ustawy

przepisy ogólne prawa administracyjnego

(druk sejmowy 3942) [...]

 

Krytyczną ocenę tego "dzieła" zawiera bardzo dobra w swej istocie opinia prof. Jana Zimmermanna, sędziego NSA, której fragment pozwolę sobie zamieścić:

 

 

"[...]Przedstawiona wyżej analiza projektu ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego nie skłania niestety do optymistycznych wniosków. W moim głębokim przekonaniu została zmarnowana okazja dla stworzenia dobrej ustawy ogólnej, która jest zupełnie niezbędna dla należytego funkcjonowania prawa administracyjnego  Polsce. Szczytny i ważny cel nie może dominować nad jakością jego realizacji – odwrotnie: szczytny i ważny cel powinien mobilizować do maksymalnego wysiłku. Nie można tworzyć jakiejkolwiek ustawy, zwłaszcza tak ważnej ustawy za wszelką cenę i tylko po to, aby zapisać ją w rejestrach spraw załatwionych, nawet przy argumentacji, że znalezione błędy można potem nowelizować.

Negatywna ocena przedstawionego projektu zaczyna się już od samej jego koncepcji, którą uważam za błędną. Przepisy ogólne nie powinny być „dobudowywane”  do istniejącego systemu normatywnego, ale powinny z niego wynikać i być jego zwieńczeniem. Niestety nawet pominięcie tego szczebla analizy i skupienie się na samym tekście projektu też nie prowadzi do pozytywnych wniosków. Projekt – zapewne właśnie przez przyjęcie nieprawidłowej koncepcji ogólnej – jest chaotyczny i nieuporządkowany, brak tu spójnej całości a każdy rozdział stanowi część samą dla siebie, nie powiązaną z innymi zagadnieniami. W projekcie brakuje również unormowania szeregu zagadnień węzłowych dla prawa administracyjnego, będących właśnie zagadnieniami ogólnymi. Projekt zawiera wreszcie szereg rozwiązań błędnych merytorycznie, błędy natury legislacyjnej, nieporozumienia terminologiczne i językowe. Całość robi wrażenie prowizoryczności i niedopracowania i może stanowić interesujący wstęp do dyskusji a nie dzieło przygotowane do prac legislacyjnych w Sejmie.

Sprawa przepisów ogólnych prawa administracyjnego jest niezwykle ważna dla Państwa, dla administracji publicznej a zwłaszcza dla obywateli. Jestem zdania, że dzieło to musi być dokończone.  Należy jednak wrócić do etapu rzetelnej, szerokiej dyskusji merytorycznej i trzeba podjąć wysiłek, duży wysiłek, dla opracowania ustawy od początku i doprowadzenia jej do pozytywnego efektu. Praca dotąd wykonana nie może też być zmarnowana. Przedstawiony projekt może być jednak tylko podstawą do wszelkich dalszych działań.[...]"

 

Niestety, nie bacząc na konkluzję o bezużyteczności projektu do dalszych prac legislacyjnych, najprawdopodobniej będzie on przedmiotem obrad...

 

źródło pobrania opinii: sejm.gov.pl

 

 


Joomla templates by a4joomla