ostatni dzwonek dla pracowników izb i urzędów skarbowych

ProfileZgodnie z zapisami ustawy o urzędach i izbach skarbowych do 15 maja pracownicy (czyli zatrudnieni w izbach i urzędach skarbowych pracownicy KSC, bo urzędnicy musieli zdążyć do 31 marca, ponieważ do tego samego zobligowani są przepisami innej ustawy - o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) zobowiązani są do złożenia oświadczeń majątkowych za poprzedni rok. Było w kraju trochę spraw dyscyplinarnych z powodu niezłożenia oświadczenia w ogóle albo złożenia po terminie. Nie chcę Was straszyć, ale moze to dobry moment (jeśli jeszcze tego nie zrobiliście) żeby sobie od razu pobrać ten druk (link jest na końcu artykułu), wypełnić, oddać i mieć święty spokój...

Pół roku temu jedną z takich spraw opisał red. Radwan w DGP. 

Członek korpusu służby cywilnej od lipca 2007 r. pracował w ministerstwie jako starszy specjalista. Na podstawie wydanego orzeczenia komisji dyscyplinarnej 7 stycznia 2010 r. został uznany za winnego niezłożenia w przepisanym terminie oświadczenia o stanie majątkowym. Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy przez Wyższą Komisję Dyscyplinarną Służby Cywilnej. Po kilku latach od tego zdarzenia mężczyzna został zwolniony dyscyplinarnie. Powód? Ciężkie naruszenia obowiązków członka służby cywilnej, które polegało na niezłożeniu w ustawowo zakreślonym terminie kolejnego oświadczenia o stanie majątkowym.
Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o izbach i urzędach skarbowych zniosła obowiązek załączania zeznania rocznego. Znowelizowany przepis brzmiał wcześniej tak:
Art. 8b. 1. Pracownicy urzędów skarbowych i izb skarbowych będący pracownikami służby cywilnej są obowiązani corocznie, w terminie do dnia 15 maja, składać oświadczenia majątkowe wraz z załącznikiem – kserokopią zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym i jego korekt.
a teraz tak:
Pracownicy izb skarbowych będący pracownikami służby cywilnej są obowiązani składać corocznie, w terminie do 15 maja, oświadczenie majątkowe.
To znaczy... brzmi? Czy nie brzmi?
Ustawa o Administracji Podatkowej uchyla ustawę o urzędach i izbach skarbowych.
Art. 76. Traci moc ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578).
 
Jak pamiętacie, ustawa o Administracji Podatkowej miała obowiązywać od 1 stycznia 2016r. (z kilkoma wyjątkami, ale akurat interesujący nas problem nie był wyjątkiem). Obowiązek składania oświadczeń majątkowych w niej również został uregulowany. Ale z innym, wcześniejszym terminem (takim samym jak mają urzędnicy służby cywilnej - i dobrze, że w końcu po latach termin będzie jeden...).
Art. 27. 1. Pracownicy izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej będący członkami korpusu służby cywilnej są obowiązani corocznie, w terminie do dnia 31 marca, składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
Potem, po wyborach, pewno ze względu na prace przy ustawie o KAS (btw: coś ucichło na ten temat? Trzeba będzie znajomych celników popytać...) termin wejścia w życie ustawy o Adminitracji Podatkowej został przesunięty na 1 lipca 2016. Czyli za niecałe 2 miesiące.
Art. 77. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:
1) (uchylony)
2) art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3–5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
2a) art. 5, art. 39 pkt 2–14, 16, 18, 22 i 23, art. 41, art. 43, art. 45 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, pkt 4–7, 10–14, 16 i 18, art. 49–51, art. 55, art. 68, art. 70, art. 72, art. 74 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 75, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
3) art. 57 ust. 2–4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Czyli wynika z tego, że art. 76 uchylający ustawę o urzędach i izbach skarbowych też wejdzie w życie 1 lipca (tzn. potencjalnie wejdzie...). Jak więc widać, w tym roku jeszcze jednak obowiązuje nas termin 15 maja (termin na złożenie oświadczenia urzędnikom s.c. upłynął 31 marca). A gdyby ktoś szukał druku oświadczenia, to może gotowy do edycji pobrać sobie STĄD.
 
 
Joomla templates by a4joomla