logo_mswia1W tym roku

Urząd do Spraw Cudzoziemców obchodzi 10-lecie swojego istnienia

.

3 czerwca odbędzie się w Warszawie cykl wykładów dotyczących dotychczasowej działalności Urzędu oraz perspektyw jego rozwoju.


 

Na wykładach zostanie przedstawiona kwestia polityki migracyjnej w Polsce, a także rola Urzędu do Spraw Cudzoziemców we Wspólnym Europejskim Systemie Azylowym i sprawa legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju. O Polsce jako stronie Konwencji Genewskiej z 1951 r. będzie mówił Ernest Zienkiewicz, dyrektor Biura Krajowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) w  Warszawie. Prelegenci opowiedzą też o zadaniach związanych z migracją i uchodźctwem, które wykonuje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców nadzoruje postępowania administracyjne prowadzone przez wojewodów, a dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski i prowadzi krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.

 

Ur

ząd organizuje i prowadzi też ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Obecnie dysponuje 13 takimi ośrodkami, w których przebywa 1474 cudzoziemców. W ciągu ostatnich 10 lat o nadanie statusu uchodźcy ubiegało się 76 tys. 489 cudzoziemców.

 

Urząd dużą wagę przywiązuje również do edukacji dzieci cudzoziemców. W roku szkolnym 2008/2009 naukę w szkołach rozpoczęło 1005 dzieci, czyli 98 % dzieci w wieku szkolnym. Obecnie do szkół uczęszcza 97 % dzieci w wieku szkolnym.

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców we współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie przygotował i wdrożył program opieki medycznej dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terenie Polski. Rocznie udzielanych jest ok. 70 tys. konsultacji internistycznych i pediatrycznych i ok.  9 tys. konsultacji specjalistycznych.

 

Urząd rozpatruje wnioski o nadanie cudzoziemcom prześladowanym w swoich krajach pochodzenia statusów związanych z ochroną w Polsce, prowadzi postępowania w zakresie ustalania właściwości państwa w   rozpatrywaniu wniosku azylowego cudzoziemca (tzw. postępowania dublińskie), realizuje też zadania powierzone mu przy realizacji umów międzynarodowych o małym ruchu granicznym.

 

W Urzędzie opracowano też szereg aktów prawnych – ustawę z 20 czerwca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ustawę z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawę z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

 

Od 2003 r. Urząd organizuje pomoc dla cudzoziemców, którzy chcą dobrowolnie wrócić do swojego kraju pochodzenia bądź stałego pobytu. Od 2004 z pomocy takiej skorzystało 5 tys. 29 cudzoziemców.

 

źródło: mswa.gov.pl


Joomla templates by a4joomla