ksapNa wczorajszym posiedzeniu rządu omawiano m.in.

projekt nowelizacji ustawy o KSAP

. Projekt nowelizacji ustawy został przygotowany ze względu na konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2011 r., który orzekł niezgodność art. 8 pkt. 2 ustawy oraz rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 29 października 1999 r. (w sprawie stypendium) z Konstytucją.[...]


Projekt nowelizacji ustawy o KSAP nie wprowadza nowych rozwiązań merytorycznych, dokonuje jedynie ich podziału między ustawę a akt wykonawczy do niej. W związku z tym większość przepisów zawartych w rozporządzeniu została przeniesiona do ustawy.

W projektowanej nowelizacji ustawy

określono zasady przyznawania stypendium słuchaczowi w czasie kształcenia w KSAP-ie

. Do tej pory nie klasyfikowano stypendiów. Obecnie, zgodnie z propozycją, stypendia będą podzielone na: stypendia krajowe (przyznawane studentom w okresie kształcenia w kraju) i stypendia zagraniczne (otrzymywane podczas np. odbywania stażu administracyjnego za granicą).

Stypendium zagraniczne będzie obejmować jedną czwartą stypendium krajowego. W przypadku słuchacza posiadającego na utrzymaniu członków rodziny – stypendium zostanie zwiększone o 50 proc. Doprecyzowano katalog członków rodziny słuchacza KSAP, będą to: małżonek, dzieci własne i dzieci przysposobione oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

Doprecyzowano również przypadki dotyczące zwrotu przez słuchacza bądź absolwenta pobieranego w trakcie nauki stypendium oraz określono sytuacje, na podstawie których student KSAP nie będzie zwracał kosztów kształcenia w szkole

. Zgodnie z projektem ustawy, zwrot stypendium krajowego i kosztów kształcenia następuje na podstawie decyzji dyrektora KSAP i stanowi przychód szkoły. Ponadto dyrektor KSAP, w uzasadnionych przypadkach (względy społeczne lub ekonomiczne), będzie uprawniony do umorzenia (w części lub całości) należności z tytułu zwrotu stypendium lub kosztów kształcenia.

W projekcie nowelizacji ustawy

zawarto przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników szkoły, szczególnie odnoszące się do innych świadczeń, chodzi o dodatek funkcyjny, dodatek służbowy, premie, nagrody

.

Ponadto do projektu wprowadzono przepis przejściowy, na podstawie którego sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy (np. zwrot kosztów kształcenia) będą rozpatrywane zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem.


źródło: kprm.gov.pl


Joomla templates by a4joomla