13 kwietnia br. powołano pełnomocnika rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności. Został nim były wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas. Stosowne rozporządzenie w tej sprawie ukazało się dzień wcześniej i opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw pod pozycją 774. Ma to związek z pracami legislacyjnymi nad projektami ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz przepisami wprowadzającymi tę ustawę.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności jej utworzenie będzie oznaczać konsolidację inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przeniesienie do skonsolidowanej inspekcji (PIBŻ) części zadań z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także części zadań z Inspekcji Handlowej/UOKiK oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Do zadań nowoutworzonej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności należeć będą sprawy dotyczące: bezpieczeństwa żywności, nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, ochrony zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, weterynaryjnej kontroli zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwarzania i stosowania pasz i pasz leczniczych, stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych i obrotu tymi produktami, nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt, nadzoru nad zdrowiem roślin, nadzoru nad zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzoru nad wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego oraz obrotu tym materiałem, nadzoru nad stosowaniem nawozów i obrotu nawozami, nadzoru nad rolnictwem ekologicznym, nadzoru nad stosowaniem produktów biobójczych przy produkcji żywności, kontroli w zakresie żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz identyfikacji i transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych stosowanych w żywności.

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przewiduje, że organami Inspekcji będą Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności, wojewódzki inspektor bezpieczeństwa żywności, powiatowy inspektor bezpieczeństwa żywności oraz graniczny inspektor bezpieczeństwa żywności. Główny Inspektor będzie kierował Inspekcją, jako centralny organ administracji rządowej, podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Głównego Inspektora będzie powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Główny Inspektor będzie kierował Inspekcją przy pomocy zastępców, powoływanych i odwoływanych, na jego wniosek, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Głównemu Inspektorowi będą podlegać wojewódzcy inspektorzy bezpieczeństwa żywności, powoływani i odwoływani przez Głównego Inspektora, kierujący wojewódzkimi inspektoratami przy pomocy zastępców. Głównemu Inspektorowi będą również podlegać graniczni inspektorzy, których status prawny (poza podległością) został określony analogicznie do powiatowych inspektorów. Powiatowi inspektorzy bezpieczeństwa żywności będą podlegali wojewódzkiemu inspektorowi, który będzie powoływał i odwoływał te organy Inspekcji. Powiatowy inspektor będzie kierował powiatowym inspektoratem, przy pomocy zastępców.

Trzeba też dodać, że – inaczej niż w przypadku KAS – nie przewidziano rewolucji w zakresie stosunków pracy pracowników zatrudnionych w konsolidowanych inspekcjach. Zgodnie z art.38 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności będą oni mieli prawo zatrudnienia w odpowiednich jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

W związku z planowanymi rozwiązaniami zmianie ulegnie m.in. ustawa o służbie cywilnej, a szczegóły tych zmian reguluje art.26  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Linki:

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;

 

Joomla templates by a4joomla