...projekt zmian na stronie RCL

ProfileNa stronie Rządowego Centrum Legislacji zawisł dziś projekt ustawy zmieniającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisów wprowadzających KAS. Dla przypomnienia: 1 stycznia wg pierwotnej wersji miało ruszyć Centrum Informatyki. Jak możecie przeczytać TUTAJ ruszyło 27 września, przekształcone z Centrum Przetwarzania Danych zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów. Póki co obejmuje dotychczasowych pracowników CPD. W pozostałej części, tj. poprzez przejście osób zatrudnionych w komórkach informatycznych izb administracji skarbowej (przypominam, że po konsolidacji urzędy nie mają już swoich informatyków) oraz informatyków z Krajowej Informacji Podatkowej, ruszy od 1 stycznia 2019. Zmian jest więcej. Przeniesienie nastąpi na podstawie art. 231 kodeksu pracy (czyli jak miało to miejsce w przypadku konsolidacji izb i urzędów skarbowych). Nie będzie więc znów składania propozycji pracy. No i informatycy z IAS i KIS pożegnają się ze slużbą cywilną. Centrum Informatyki będzie - tak jak było Centrum Przetwarzania Danych - państwową jednostką budżetową. Ale nie urzędem.
Na stronie RCL znajdziecie PROJEKT wraz z załącznikami, czyli sam PROJEKT USTAWY, UZASADNIENIE i OCR. Nie jestem prawnikiem, ale wg mnie pracownicy CI nie będą w KAS. Czyli osoby, które zostaną przeniesione - z KAS, tak jak ze służby cywilnej, w momencie przeniesienia wyjdą. Wskazuje na to po pierwsze, zmiana planowanej nazwy na Centrum Informatyki Resortu Finansów, a po drugie - konkretne zmiany wprowadzane wspomnianym, póki co, projektem ustawy. Poniżej zebrałam dla Was te zmiany w tabelce. W skrócie, polegają one głównie na wykreślaniu z ustawy o KAS i przepisów ją wprowadzających wzmianek o Centrum Informatyki. Zresztą, sami sprawdźcie.
Projekt został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
 
 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany

 

Było

Jest

Art. 14. 1. Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy:

1) nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, zwanej dalej „Szkołą”, dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej „Centrum”, oraz dyrektorów właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej „komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra”

Art. 14. 1. Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy:

1) nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, zwanej dalej „Szkołą”, dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej „Centrum”, oraz dyrektorów właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej „komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra”

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły, dyrektora Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz kształtowania polityki kadrowej i szkoleniowej w KAS, może wydawać zarządzenia

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły, dyrektora Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz kształtowania polityki kadrowej i szkoleniowej w KAS, może wydawać zarządzenia

Art. 18. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania przy pomocy zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły, dyrektora Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra.

Art. 18. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania przy pomocy zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły, dyrektora Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra.

Art. 36. 1. Jednostkami organizacyjnymi KAS są:

1) komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra;

2) Krajowa Informacja Skarbowa;

3) izby administracji skarbowej;

4) urzędy skarbowe;

5) urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi;

6) Szkoła;

7) Centrum.

Art. 36. 1. Jednostkami organizacyjnymi KAS są:

1) komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra;

2) Krajowa Informacja Skarbowa;

3) izby administracji skarbowej;

4) urzędy skarbowe;

5) urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi;

6) Szkoła.

7) Centrum.

Art. 39. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarządzenia, określa organizację Krajowej  Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego, Szkoły i Centrum oraz nadaje im statuty.

Art. 39. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarządzenia, określa organizację Krajowej  Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Szkoły i Centrum oraz nadaje im statuty.

Rozdział 3

Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej

Art. 43. Zadaniem Centrum jest dostarczanie usług informatycznych jednostkom organizacyjnym KAS.

Art. 44. 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor.

2. Dyrektora Centrum powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Zastępcę dyrektora Centrum powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora Centrum.

4. Stanowisko dyrektora Centrum oraz jego zastępcy może zajmować osoba:

1) będąca obywatelem polskim;

2) korzystająca z pełni praw publicznych;

3) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wobec której nie orzeczono prawomocnie zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

5) posiadająca wykształcenie wyższe;

6) mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby;

7) posiadająca kompetencje kierownicze;

8) ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

5. Dyrektora Centrum oraz zastępcę dyrektora Centrum odwołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

6. Przepisy art. 24 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio.

uchylony

Art. 145. 1. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach z zakresu pracy i służby funkcjonariuszy w izbie administracji skarbowej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi KAS wykonuje dyrektor izby administracji skarbowej.

2. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej wobec dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, dyrektora Szkoły, dyrektora Centrum oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Art. 145. 1. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach z zakresu pracy i służby funkcjonariuszy w izbie administracji skarbowej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi KAS wykonuje dyrektor izby administracji skarbowej.

2. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej wobec dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, dyrektora Szkoły, dyrektora Centrum oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Art. 147 ust. 5. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, ich zastępcy, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły i dyrektor Centrum składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację, o której mowa w ust. 2.

Art. 147 ust. 5. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, ich zastępcy, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły i dyrektor Centrum składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację, o której mowa w ust. 2.

Art. 149. 1. Osoby zatrudnione w Krajowej Informacji Skarbowej, izbie administracji skarbowej, Szkole oraz Centrum są obowiązane corocznie, w terminie do dnia 31 marca, składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Art. 149. 1. Osoby zatrudnione w Krajowej Informacji Skarbowej, izbie administracji skarbowej, oraz Szkole oraz Centrum są obowiązane corocznie, w terminie do dnia 31 marca, składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

4. Do dokonywania analizy oświadczeń składanych przez osoby zatrudnione w Krajowej Informacji Skarbowej i izbie administracji skarbowej są uprawnieni kierownicy tych jednostek oraz komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra realizująca zadania w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym. W przypadku osób zatrudnionych w Szkole i Centrum analizy oświadczeń o stanie majątkowym dokonuje komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra realizująca zadania w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym.

4. Do dokonywania analizy oświadczeń składanych przez osoby zatrudnione w Krajowej Informacji Skarbowej i izbie administracji skarbowej są uprawnieni kierownicy tych jednostek oraz komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra realizująca zadania w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym. W przypadku osób zatrudnionych w Szkole i Centrum analizy oświadczeń o stanie majątkowym dokonuje komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra realizująca zadania w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym.

5. Niebędący funkcjonariuszem dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły, dyrektor Centrum oraz ich zastępcy oświadczenia o stanie majątkowym składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

5. Niebędący funkcjonariuszem dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły, dyrektor Centrum oraz ich zastępcy oświadczenia o stanie majątkowym składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej

Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 i  2255 oraz 2017 r. poz. 379 i 1537) wprowadza

się następujące zmiany:

Było

Jest

Art. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem: 1) art. 13 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia; 1a) art. 19–21, art. 23, art. 24, art. 26, art. 32, art. 34 oraz art. 42 ust. 2–5, które wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.; 2) art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Art. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem: 1) art. 13 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia; 1a) art. 19–21, art. 23, art. 24, art. 26, art. 32, art. 34 oraz art. 42 ust. 2–5, które wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.; 2) art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Art. 2. Przepisy art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 18, art. 39, art. 145 ust. 2, art. 147 ust. 5 i art. 149 ust. 1, 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie dotyczącym Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

uchylony

Art. 163. Tworzy się:

1) Krajową Informację Skarbową;

2) urzędy celno-skarbowe;

3) Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

Art. 163. Tworzy się:

1) Krajową Informację Skarbową;

2) urzędy celno-skarbowe;

3) Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

Art. 164 ust. 4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze zarządzenia, powoła i określi zakres zadań Pełnomocnika do spraw utworzenia Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

uchylony

6. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 4 i 5, podlegają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

„6. Pełnomocnik, o którym  mowa w ust. 5, podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.”[1]

Art. 168. 1. Pracownicy izb administracji skarbowej oraz pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonujący zadania w zakresie dostarczania usług informatycznych jednostkom KAS stają się z dniem 1 stycznia 2018 r. pracownikami zatrudnionymi w Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej i zachowują ciągłość pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Dyrektor Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej składa pracownikom, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 marca 2018 r., pisemną propozycję pracy określającą nowe warunki zatrudnienia, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Art. 168. Pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej oraz izb administracji skarbowej realizujący zadania z obszaru informatyki, z wyłączeniem informatyki śledczej, stają się z dniem 1   stycznia   2019 r. pracownikami zatrudnionymi w  Centrum Informatyki Resortu Finansów i zachowują ciągłość pracy. Przepis art. 231 ustawy z   dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2016 r. poz. 1666, 2138 i  2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) stosuje się odpowiednio.

Art. 172. Powołanie na stanowisko: 1) dyrektora izby administracji skarbowej,

2) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

3) naczelnika urzędu skarbowego,

4) naczelnika urzędu celno-skarbowego,

5) dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,

6) dyrektora Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej – jest równoznaczne z przyjęciem propozycji pracy albo pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Art. 172. Powołanie na stanowisko: 1) dyrektora izby administracji skarbowej,

2) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

3) naczelnika urzędu skarbowego, 4) naczelnika urzędu celno-skarbowego,

5) dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,

6) dyrektora Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej – jest równoznaczne z przyjęciem propozycji pracy albo pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Art. 192. 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wyposaży Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, z dniem jego utworzenia, w nieruchomości niezbędne do jego działalności.

uchylony

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekażą Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sprzęt i wyposażenie wraz z bazą danych użytkowane dotychczas przez pracowników oraz funkcjonariuszy oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań przez Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub przez nich nadzorowane, w zakresie dostarczania informatycznych usług aplikacyjnych będących przedmiotem działalności Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie dostarczania usług informatycznych, w tym finansowanych albo dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przejmuje Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych albo Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub przez nich nadzorowanych, związane z przejętym przez Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej mieniem, o którym mowa w ust. 2, oraz wynikające z umów i porozumień, o których mowa w ust. 3, stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

„2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz dyrektorzy izb  administracji skarbowej przekażą Centrum Informatyki Resortu Finansów, nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sprzęt i wyposażenie użytkowane dotychczas przez pracowników, o których mowa w art.168, oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań przez Centrum Informatyki Resortu  Finansów.

3. Prawa i obowiązki wynikające z  umów i porozumień zawartych przez:

1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

2) Dyrektora  Krajowej Informacji Skarbowej,

3) dyrektorów izb administracji  skarbowej dotyczących obszaru informatyki,  z wyłączeniem informatyki śledczej, w zakresie dostarczania usług informatycznych będących przedmiotem działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów w tym finansowanych albo dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przejmuje Centrum   Informatyki Resortu Finansów.

4. Należności i zobowiązania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej oraz izb administracji skarbowej, związane z przejętym przez Centrum Informatyki Resortu Finansów mieniem, o   którym  mowa w ust. 2, oraz wynikające z umów i porozumień, o których mowa w ust. 3, stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Art. 260. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem: 3) art. 4 pkt 12, art. 163 pkt 3, art. 168, art. 172 pkt 6 oraz art. 192 ust. 1–4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r; 4) art. 149a, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”

 

Dodany pkt 5. art. 168 i  art. 192 ust. 1 - 4, które wchodzą w życie  z dniem 1 stycznia 2019 r

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r., z wyjątkiem art. 1   i  art. 2 pkt 1 - 4, pkt 6 i 7  lit. a, pkt 8 lit. a, które wchodzą  w życie  z  dniem 1 stycznia 2018 r[1] Tu chodzi o pełnomocnika do spraw organizacji Krajowej Informacji Skarbowej

 
Joomla templates by a4joomla