krótkie info

ProfileDo 22 lutego na stronach internetowych delegatury muszą ogłosić informacje i liczbie urzędników wyborczych w samorządach oraz o zasadach ich naboru. Zapewne wiecie, że weszła w życie ustawa z 16 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ta zmiana powołuje do życia korpus urzędników wyborczych.19 lutego natomiast została podjęta uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Termin składania zgłoszeń: 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o liczbie urzędników w gminach.
Kto może zostać urzędnikiem wyborczym? Wg ustawy (którą znajdziecie TUTAJ):

Art. 191c. § 1. Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród pracowników  urzędów  obsługujących:  organy  administracji  rządowej,  samorządowej  lub  jednostek im podległych lub  przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Kto nie może zostać urzędnikiem wyborczym?

Art. 191b. § 1. Urzędnikiem  wyborczym  nie  może  być osoba  kandydująca  w wyborach  w okręgu,  w skład  którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.

§ 2. Urzędnikiem wyborczym nie może być  osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu.

§ 3. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

§ 4. Urzędnikiem  wyborczym  nie  może  być osoba  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jakie zadania będzie pełnił urzędnik wyborczy?

Art. 191e. § 1. Do zadań urzędników wyborczych należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:

1) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych;

2) tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń  dla członków obwodowych komisji wyborczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń  dla członków obwodowych komisji wyborczych;

4) dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;

5) sprawowanie  nadzoru  nad  zapewnieniem  warunków  pracy  obwodowych  komisji  wyborczych,  w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a § 1 i art. 52 § 7 i 7a;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego.

Co zapewne Was najbardziej zainteresuje:

§ 3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić  urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania  zadań,  o których  mowa  w § 1.  Urzędnikom  wyborczym  za  realizację  zadań,  o których  mowa  w § 1, przysługuje  wynagrodzenie  proporcjonalne  do  czasu  ich  realizacji,  przy  założeniu że  wysokość  wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożnika 2,5 (to jest 4473,55 PLN).

Zanim jednak wypełnicie wniosek zważcie, że w przepisie ustawowym zapisano, że wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do czasu realizacji zadań, a kwota jest podana za miesiąc pracy. To po pierwsze. Po drugie, wg Art. 191f. Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały szczegółowy zakres zadań, o których mowa w art. 191e § 1, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania za ich realizację, a także zasady zwolnienia od pracy zawodowej  na  czas  wykonywania  obowiązków  urzędnika  wyborczego,  biorąc  pod  uwagę konieczność zapewnienia sprawnego  i prawidłowego  przygotowania,  przebiegu  wyborów  oraz  funkcjonowania  obwodowych  komisji  wyborczych.

Tekst uchwały (razem z wzorem zgłoszenia) możecie znaleźć TUTAJ. W tej uchwale zasad wynagradzania ani zwolnienia od pracy zawodowej nie widzę - ale późno jest, mogłam przeoczyć w treści albo przeoczyć drugą uchwałę.

.I tu mam pytania dodatkowe dla dyrektorów generalnych i do DSC:

1. Czy dostanie się do korpusu urzędników wyborczych to będzie dodatkowe zatrudnienie (jakby nie było, powołanie będzie na 6 lat) czy jako dodatkowe zajęcie zarobkowe czy też może żadne z powyższych?

2. Czy w tym wypadku obowiązują te same zasady jak przy podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia/ zajęć zarobkowych?

Mówiąc wprost: czy wymagana jest zgoda na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia/ zajęć zarobkowych dla urzędników s.c. i zgoda na dodatkowe zatrudnienie w przypadku pracowników s.c.?

Będę wdzięczna za opinie.

Wszystkim, którzy chcą złożyć swoje zgłoszenie polecam pełną lekturę i ustawy i uchwały. Nie przepisywałam całości...

Joomla templates by a4joomla