Rada Służby Publicznej znów mnie „zachwyciła” swoją aktywnością. Tym razem, w dniu 7 marca Rada wydała z siebie uchwałę nr 30 w sprawie wynagrodzeń pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Wyobraźcie sobie, że Rada dostrzegła i zwróciła uwagę na niski poziom wynagrodzeń pracowników KSAP (!). Nie wiem, jaki poziom wynagrodzeń panuje w Szkole, jeśli faktycznie jest niski, to cieszy fakt, że Rada to dostrzegła i podjęła jakiekolwiek działania w kierunku zmiany tego stanu rzeczy. Szkoda, że Rada z takim samym zapałem nie apeluje o zmiany poziomu wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej. Ale nie o tym...

Zastanowiło mnie co innego. Otóż Rada w treści podjętej uchwały zawnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o zmianę Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i dostosowanie zapisów rozporządzenia do znacznie zwiększonych, w stosunku do roku 1999, zadań Szkoły i aktualnych realiów rynku pracy.

Wszystko super i cacy, gdyby nie fakt, iż przedmiotowe rozporządzenie jest aktem prawnym, który utracił moc obowiązującą we wrześniu 2011r.  (!). Najpierw część regulacji przejęła sama ustawa o KSAP (wskutek nowelizacji z 28 lipca 2011r.), która wprowadziła do ustawy zapisy dotyczące składników wynagrodzenia pracowników KSAP (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa, dodatek służbowy).

Jednocześnie ustawa wprowadziła delegację dla Prezesa Rady Ministrów, aby określić w drodze rozporządzenia:  

1)   wykaz stanowisk oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Szkoły niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, a także grupy zaszeregowań pracowników Szkoły,

2)   stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły,

3)   wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji,

4)   wysokość oraz sposób obliczania dodatku służbowego,

5)   sposób obliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także sposób zaliczania okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także warunki ich dokumentowania

- z uwzględnieniem rodzaju zadań i charakteru czynności wykonywanych przez pracowników Szkoły na poszczególnych stanowiskach oraz potrzeby posiadania przez nich odpowiednich umiejętności i doświadczenia, a także mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w Szkole.

Wypełniając powyższą delegację, Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 15 września 2011r. rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Dz. U. poz.1158 z późn. zm.). Przedmiotowe rozporządzenie oraz wspomniana wcześniej nowelizacja ustawy o KSAP, weszły w życie 23 września 2011r. kompleksowo normując materię wynagrodzeń pracowników KSAP. Równocześnie w tym dniu straciło moc obowiązującą rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1999r. którego zmiany domaga się obecnie Rada Służby Publicznej…

Link do uchwały RSP nr 30: TUTAJ

Joomla templates by a4joomla