paragraf-221x300

9 czerwca 2011 r.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący statusu pracowników Urzędu KNF, którzy obecnie nie wchodzą w skład korpusu służby cywilnej

.

W wyroku z 15 czerwca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym są zgodne z art. 153 ust. 1 konstytucji.[...]

Trybunał wskazał, że zgodnie z art. 153 ust. 1 w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. Wobec tego główny problem konstytucyjny w niniejszej sprawie związany jest z ustaleniem charakteru prawnego Komisji Nadzoru Finansowego jako organu, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu KNF.

Zdaniem TK o zaliczeniu określonego organu do administracji rządowej decyduje, w świetle art. 146 ust. 3 oraz art. 146 ust. 4 punkt 3 konstytucji, poddanie tego organu "kierownictwu" oraz "koordynacji i kontroli"  Rady  Ministrów, przy czym funkcje te mogą sprawować także Prezes RM i ministrowie.

Trybunał dokonał analizy przepisów ustawowych i rozważył kompetencje przysługujące Prezesowi RM wobec KNF. Trybunał dostrzegł, że Prezes RM nie ma możliwości podjęcia decyzji o odwołaniu Przewodniczącego KNF, poza wyraźnie przewidzianymi w ustawie przypadkami niezwiązanymi z negatywną oceną działalności Przewodniczącego Komisji. Ponadto, wobec niewymienienia Urzędu KNF w katalogu zamieszczonym w art. 33a ust. 1 ustawy o działach, nie jest dopuszczalne kierowanie do Komisji wiążących wytycznych i poleceń na podstawie art. 33b ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o działach. Mimo użycia w ustawie określenia, zgodnie z którym Prezes RM sprawuje nadzór nad Komisją, Trybunał uznał, że pomiędzy tymi organami nie występują powiązania uzasadniające możliwość przyjęcia, że KNF podlega kierownictwu RM w rozumieniu art. 146 ust. 3 konstytucji. Prezes RM nie ma też kompetencji kontrolnych wobec Komisji.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że w świetle regulacji ustawowych

Komisja Nadzoru Finansowego jest szczególnym organem administracji państwowej o dużym stopniu niezależności, usytuowanym poza strukturą administracji rządowej.

Członkowie KNF wywodzą się z różnych segmentów władzy wykonawczej (Rada Ministrów, Prezydent, NBP). Oznacza to, że

Urząd KNF nie może być zaliczony do  urzędów administracji rządowej w rozumieniu art. 153 ust. 1 konstytucji

. Te okoliczności przesądzają o uznaniu przez Trybunał art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym za zgodne z art. 153 ust. 1 konstytucji.

Joomla templates by a4joomla