sluzba_cywilna_logoSzef Służby Cywilnej opublikował właśnie sprawozdanie o stanie służby cywilnej oraz o realizacji zadań przez tę służbę w 2010r. Przyjrzyjmy się pierwszemu z omawianych w sprawozdaniu aspektów - strukturze zatrudnienia oraz liczebności korpusu służby cywilnej. [...]

W dniu 31 grudnia 2010 r. w korpusie służby cywilnej zatrudnienie wyniosło 123 651 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W porównaniu do 31 grudnia 2009 r. zatrudnienie wzrosło więc o 1 541 etatów, tj. o 1,3%.

Wzrosty zatrudnienia wynikały m.in. z rozpoczętego w 2010 r. procesu włączania w strukturę niektórych urzędów pracowników z likwidowanych gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych. Z informacji otrzymanych z ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich wynika, że w związku z ww. procesem, w strukturę urzędu włączono w 2010 r. 964 osób ogółem, z czego 299 osób na stanowiska należące do korpusu służby cywilnej. Należy jednak zauważyć, że likwidowane jednostki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, mogły funkcjonować do końca 2010 r., w związku z tym część pracowników likwidowanych jednostek została włączona do tych urzędów z dniem 1 stycznia 2011 r. Wzrost zatrudnienia w tych urzędach wyniósł ogółem 1 587 osób, w tym w korpusie służby cywilnej 821 osób.

Ponadto przyczyną wzrostów zatrudnienia była konieczność wzmocnienia etatowego obsługi projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz włączenie w strukturę korpusu służby cywilnej pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej (1 020 etatów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.).

Należy również zauważyć, że w wyniku wprowadzonych w 2009 r. zmian w systemie kształtowania zatrudnienia i wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych (odnoszących się także do korpusu służby cywilnej), w 2010 r. planowanie i wykonanie zatrudnienia w oparciu o limity etatów przestało obowiązywać.

Członkowie korpusu służby cywilnej byli zatrudnieni w ok. 2 300 urzędach (m.in. w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji niezespolonej i innych, wojewódzkich i powiatowych jednostkach administracji zespolonej).

Najliczniejszą grupą urzędów w korpusie była administracja skarbowa z zatrudnieniem w wysokości 47 903 etatów – wzrost w stosunku do dnia 31 grudnia 2009 r. o 651 etatów tj. o 1,4%.

 

Zatrudnienie członków korpusu służby cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2010 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w podziale na grupy urzędów:


Najliczniejszą grupą stanowisk w służbie cywilnej była grupa stanowisk specjalistycznych, z zatrudnieniem wynoszącym 58 253 etaty – w porównaniu z dniem 31 grudnia 2009 r. odnotowuje się jednak spadek w tej grupie o 2 856 etatów, tj. o 4,7%. Najwyższy wzrost odnotowano w grupie stanowisk samodzielnych w służbie cywilnej – o 4 492 etaty, tj. 23,2%. Grupa wyższych stanowisk w służbie cywilnej liczyła w dniu 31 grudnia 2010 r. 1 585 etatów, co w porównaniu do zatrudnienia w 2009 r. daje wzrost o 100 etatów, tj. 6,7%.

Jednocześnie według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. ogółem w korpusie służby cywilnej zatrudnionych było 6 919 urzędników służby cywilnej (5,6% korpusu, w 2009 r. – 4,9%), z czego najwięcej w ministerstwach (31,8%), urzędach skarbowych (19,3%) i urzędach kontroli skarbowej (12,7%). Natomiast grupą stanowisk z najliczniejszą reprezentacją urzędników służby cywilnej była grupa wyższych stanowisk w służbie cywilnej, z odsetkiem urzędników wynoszącym 39,9%. Liczba urzędników służby cywilnej wzrosła w stosunku do 2009 r. o 940 osób.

Analiza zatrudnienia w korpusie służby cywilnej ze względu na płeć wykazała, iż 69,9 % członków korpusu w 2010 r. stanowiły kobiety, 30,1% mężczyźni. Oznacza to, że w porównaniu do 2009 r. udział kobiet i mężczyzn pozostał na niemalże identycznym poziomie. W 2010 r. największy odsetek kobiet występował w urzędach skarbowych (77,6%), zaś największy odsetek mężczyzn – w placówkach zagranicznych (67,7%). Kobiety zajmowały 49,9% wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Biorąc pod uwagę strukturę wiekową członków korpusu służby cywilnej w analizowanym okresie, można stwierdzić, że zdecydowanie przeważają osoby powyżej 30 roku życia. Osoby w wieku do 30 lat stanowiły 18,4% korpusu (w 2009 r. – 20,3%), najliczniej reprezentowaną grupą były osoby w wieku między 30 a 50 lat – 53,3% (w 2009 r. – 52,8%), natomiast 28,3% korpusu stanowiły osoby powyżej 50 roku życia – (w 2009 r. –

26,9%). Podobnie jak w 2009 r. największy odsetek osób powyżej 30 roku życia odnotowany został w urzędach kontroli skarbowej i placówkach zagranicznych (przeszło 90% osób), natomiast największy odsetek osób poniżej 30 roku życia występował w powiatowych służbach zespolonych (26,3%) oraz w ministerstwach (22,9%).

Analiza zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykazała, że wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w korpusie zatrudnionych było 3 310 osób niepełnosprawnych, tj. 2,7% zatrudnionych w korpusie ogółem (w 2009 r. – 2,8%). Największy odsetek zatrudnienia tych osób miał miejsce w urzędach należących do powiatowej administracji zespolonej (4,3% ogółu osób zatrudnionych w tej grupie urzędów). Najniższy odsetek osób niepełnosprawnych odnotowano w ministerstwach (1,1% ogółu osób zatrudnionych w tej grupie urzędów) i w placówkach zagranicznych, gdzie odnotowano tylko jedną zatrudnioną osobę niepełnosprawną.

W 2010 r. nie zostały przeprowadzone badania, na podstawie których można byłoby ocenić poziom wykształcenia członków korpusu służby cywilnej. Jednakże na podstawie danych z 2009 r., które nie powinny różnić się istotnie od danych dla 2010 r., można stwierdzić, że osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wymagane jest wyższe wykształcenie stanowiły blisko połowę zatrudnionych w korpusie służby cywilnej.

Wskaźnik fluktuacji zatrudnienia (tj. stosunek liczby odejść z pracy do przeciętnego
zatrudnienia w badanym okresie) wyniósł w 2010 roku 7,1%
. (w 2009 r. – 7,4%). Najwyższy wskaźnik fluktuacji zatrudnienia odnotowano w pozostałych urzędach administracji niezespolonej i innych – 11,7%, natomiast najniższy w urzędach kontroli skarbowej (2,8%) oraz w urzędach skarbowych (5,0%).

 

 

źródło: DSC KPRM

Joomla templates by a4joomla