sluzba_cywilna_logoOpublikowane sprawozdanie Szefa Sużby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2010r. odnosi się m.in. do zagadnienia dodatkowego zatrudnienia oraz zarobkowania członków korpusu służby cywilnej. Przyjrzyjmy się bliżej ustaleniom... [...]

 

Zgodnie z przepisem art. 80 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Zakaz ten dotyczy jedynie świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy. Natomiast wykonywanie przez pracownika służby cywilnej dodatkowej pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, czy prowadzenie działalności gospodarczej nie jest zatrudnieniem w rozumieniu ww. przepisów, a zatem nie wymaga zgody dyrektora generalnego urzędu.

Jednakże wykonywane czynności lub zajęcia nie mogą być sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważać zaufanie do służby cywilnej. W 2010 r. w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich oraz administracji skarbowej rozpatrzono 544 sprawy dotyczące dodatkowego zatrudnienia, w tym 34 dotyczące urzędników służby cywilnej. W 531 przypadkach dyrektorzy generalni wyrazilizgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, co stanowiło 97,6% ogólnej liczby rozpatrzonych spraw.

Natomiast urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej zajmujący wyższe stanowiska w służbie cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu (art. 80 ust. 2 ustawy). W 2010 r. w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich oraz administracji
skarbowej rozpatrzono 988 sprawy dotyczące podjęcia zajęć zarobkowych przez urzędników służby cywilnej. W 977 przypadkach dyrektorzy generalni urzędów wyrazili zgodę na podjęcie zajęć zarobkowych, co stanowiło 98,6% ogólnej liczby rozpatrzonych spraw.

Jednocześnie w ministerstwach, urzędach centralnych oraz urzędach wojewódzkich rozpatrzono 327 sprawy dotyczące podjęcia zajęć zarobkowych przez pracowników służby cywilnej zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. W 320 przypadkach dyrektorzy generalni wyrazili zgodę na podjęcie zajęć zarobkowych, co stanowiło 98,6% ogólnej liczby rozpatrzonych spraw.

Zgodnie art. 80 ust. 4 ustawy o służbie cywilnej, na podjęcie zajęcia zarobkowego przez dyrektora generalnego urzędu wymagana jest pisemna zgoda udzielona przez Szefa Służby Cywilnej. Dyrektor generalny wnioskując do Szefa Służby Cywilnej w tej sprawie załącza pisemną opinię kierownika urzędu. Szef Służby Cywilnej w 2010 r. rozpatrzył pozytywnie wszystkie złożone wnioski udzielając 19 pisemnych zgód na podjęcie zajęć zarobkowych osobom zajmującym stanowiska dyrektorów generalnych urzędów.

Zestawienie danych dotyczących dodatkowego zatrudnienia oraz zajęć zarobkowych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w ministerstwach, urzędach centralnych oraz urzędach wojewódzkich w 2010 r.

Zestawienie danych dotyczących dodatkowego zatrudnienia oraz zajęć zarobkowych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w administarcji skarbowej w 2010 r.

źródło: dsc. kpr.gov.pl

 

 

 

Joomla templates by a4joomla