pastarchives

Niewątpliwie jednym z (nielicznych już) czynników motywacyjnych w ramach stosunku pracy w służbie cywilnej jest tzw. „trzynastka”, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne [DWR].

Kwestie prawne związane z DWR normuje ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160 poz.1080 z późn. zm.).

 

Oto kilka luźnych uwag o zasadach nabywania prawa, wysokości i terminie wypłaty DWR...

 


Zgodnie z ustawą DWR przysługuje „pracownikom jednostek sfery budżetowej”  przez których rozumie się następujące kategorie pracowników:

1)

państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy;

2)

zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);

3)

samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową;

4)

biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Odnosząc to do stosunków pracy w służbie cywilnej – prawo do DWR członkom korpusu służby cywilnej gwarantuje art.92 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227 poz.1505 z późn. zm.).

Zasadą jest, że prawo do DWR w pełnej wysokości pracownik nabywa po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy, pracownik nabywa prawo do DWR obliczanego proporcjonalnie do okresu pracy, o ile okres ten wyniósł co najmniej 6 miesięcy. Ustawa przewiduje jednak odstępstwa również od warunku przepracowania 6 miesięcy.

Czas ten nie jest wymagany do uzyskania prawa do DWR w następujących przypadkach:

1)

rozwiązania stosunku pracy w związku z:

a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,

b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,

c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,

d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,

2)

podjęcia zatrudnienia:

a) w wyniku przeniesienia służbowego,

b) na podstawie powołania lub wyboru,

c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,

d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po spełnieniu obowiązku zastępczej służby poborowych,

3)

korzystania z urlopu wychowawczego,

4)

wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Przepisy określają również okoliczności wyłączające nabycie prawa do DWR. Jest to:

1)

nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwająca dłużej niż dwa dni,

2)

stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie nietrzeźwości,

3)

wymierzenie pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,

4)

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie, przy czym pracownik, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymuje w dniu rozwiązania stosunku pracy.


opr. własne


Joomla templates by a4joomla