sluzba_cywilna_logoTrwają prace nad opracowaniem zasad ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej.

Wypracowane rozwiązania nie będą miały wiążącego charakteru dla urzędów, zatem będzie można z nich korzystać wprost, ale także i dowolnie modyfikować albo korzystać z własnych rozwiązań.(...)

Zgodnie z ustawą o służbie cywilne (art.108 ust.1) bezpośredni przełożony ustala odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej, z wyjątkiem dyrektora generalnego urzędu, indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiący podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na szkolenia. Program ten następnie jest akceptowany przez osobę kierującą komórką organizacyjną.

W ramach ww. prac wypracowano procedurę ustalania IPRZ i formularze służące do ustalania IPRZ. Formularz IPRZ został przygotowany w dwóch wersjach, jedna z nich jest przeznaczona dla osób zajmujących stanowiska kierowników urzędów oraz komórek organizacyjnych w urzędach, a drugi formularz będzie dla pozostałych pracowników, którzy będą wypełniali również arkusz dot. preferencji zawodowych pracownika, który będzie materiałem pomocniczym wykorzystywanym przy ustalaniu ostatecznego IPRZ.

Wszystkie z tych formularzy będą do pobrania na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej w formacie MS Excel. Obecnie przygotowywany jest również podręcznik – przeznaczony dla wszystkich uczestników procesu ustalania IPRZ – który będzie przekazany w formie papierowej po 1 egz. do każdego urzędu zatrudniającego członków korpusu służby cywilnej – oraz zamieszczony do pobrania na stronie internetowej Departamentu.

Biorąc powyższe pod uwagę obecnie są trzy możliwości organizacji ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego w urzędzie:

1) wewnętrzne regulacje bądź wypracowana praktyka w tym zakresie;

2) indywidualnie ustalane programy przez bezpośrednich przełożonych;

3) korzystanie z narzędzi wypracowanych przez Szefa Służby Cywilnej.

W chwili obecnej Departament Służby Cywilnej zdecydował się udostępnić wszystkim zainteresowanym robocze wersje wypracowanych formularzy zaakceptowanych przez Szefa Służby Cywilnej.

Gotowe formularze wraz z podręcznikiem dotyczącym korzystania z nich powinny pojawić się na stronie internetowej najpóźniej w październiku 2011r.

Tworzenie indywidualnego program rozwoju zawodowego to wieloetapowy proces, który pozwala na dokładne zaplanowanie w czasie poszczególnych działań. Umożliwia to refleksję i rzetelne przygotowanie się – zarówno przełożonego, jak i pracownika – do przeprowadzenia tego procesu. Ustalanie IPRZ to proces praco- i czasochłonny, gdyż jest to inwestycja, która powinna zapewnić oczekiwany i spójny rozwój pracownika zgodny z potrzebami urzędu. Procedurę lub zasady tworzenia IPRZ powinien określić każdy urząd i poinformować o tym pracowników.

W przypadku stworzenia takich zasad rekomenduje się bezpośrednie powiązanie ich z procesem oceny okresowej, co powinno ułatwić przeprowadzenie całego procesu, a także być mniej praco- i czasochłonne dla pracowników. Wewnętrzne ustalenia w tym zakresie powinny również jasno wskazywać oraz szczegółowo opisywać kolejne działania do wykonania, w tym terminy ich realizacji. Stopień szczegółowości i sformalizowania zasad lub procedur każdy z urzędów powinien dostosować do własnej specyfiki i organizacji pracy. Mogą być one przygotowane w formie np. wewnętrznych przepisów (np. zarządzenie, regulamin), dobrych praktyk, zaleceń, rekomendacji, wytycznych.

Prezentowana metodologia zakłada powiązanie ustalania IPRZ z oceną okresową członka korpusu służby cywilnej. Proponuje się, aby IPRZ był ustalany na czas podlegania pracownika ocenie okresowej, czyli co do zasady na 2 lata. Taki czas pozwoli na lepsze zaplanowanie i następnie realizację działań rozwojowych. Przegląd i ewentualna aktualizacja IPRZ powinny odbywać się w każdym przypadku zmiany stanowiska pracy wiążącej się z istotną zmianą zakresu realizowanych obowiązków. Można również wprowadzić możliwość aktualizacji IPRZ np. na wniosek bezpośredniego przełożonego.

Robocze wersje formularzy IPRZ:

formularz IPRZ dla osoby zajmującej stanowisko pracy kierującego departamentem lub komórką równorzędną lub urzędem,

formularz IPRZ dla osoby zajmującej stanowisko pracy niebędące stanowiskiem kierującego departamentem lub komórką równorzędną lub urzędem wraz z formularzem preferencji dotyczących rozwoju zawodowego pracownika,

procedura ustalania IPRZ.

 

źródło: dsc.kprm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla