NIKNIK przeprowadziła

kontrolę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku

i stwierdziła, że

budżet w 2010 roku został wykonany zgodnie z ustawą budżetową.

Izba oceniła pozytywnie lub pozytywnie z zastrzeżeniami wykonanie wszystkich części budżetowych oraz planów finansowych państwowych osób prawnych i funduszy celowych. Zapewne wielu z Was interesuje, jak

NIK oceniła realizację dochodów podatkowych oraz stan zaległości podatkowych

[…]

 

 

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie ponad 222 mld zł i były niższe od prognozowanych o 0,3%,  natomiast dochody niepodatkowe, zrealizowane w wysokości ponad 24 mld zł, przekroczyły plan o 9,3%.

W

ykonanie dochodów podatkowych, w poszczególnych pozycjach, różniło się znacząco od kwot planowanych. Plan dochodów z podatków pośrednich został przekroczony o 2,7%, co pozwoliło na zrekompensowanie niższego o 17,2% wykonania planu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz o 1,4% z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Zaległości podatkowe zwiększyły się o prawie 8%, a zaległości z tytułu innych należności budżetowych o 16%. Wzrost taki wystąpił pomimo poprawy podstawowych wskaźników efektywności kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe.

Kwoty uszczuplonych podatków, wymierzone po kontrolach przez naczelników urzędów skarbowych oraz wynikające z deklaracji skorygowanych przez podatników, były większe w porównaniu do 2009 r. o 6,6%. Trafnie dobierane były podmioty do kontroli. Efektywność kontroli, mierzona relacją liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości do ogólnej liczby kontroli, wyniosła 62,4%. Była ona wyższa niż w 2009 r. o 6,5 punktu procentowego. Zarówno urzędy skarbowe, jak i urzędy kontroli skarbowej koncentrowały się na kontroli podmiotów z obszarów podwyższonego ryzyka wystąpienia nadużyć podatkowych.

Nie osiągnięto jednak zamierzonych celów w postaci poprawy dyscypliny podatkowej. Tylko w nielicznych obszarach odnotowano mniej nieprawidłowości. Znaczna część uszczuplonych podatków nie została też, wyegzekwowana, pomimo że wskaźnik efektywności egzekucji poprawił się z 21,2% w 2009 roku do 24,2%.

Szczegółową analizę dochodów podatkowych zawiera analiza wykonania budżetu państwa (str.57 i nast.).


źródło: NIK


Joomla templates by a4joomla