ksap

26 sierpnia prezydent podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2011r. o

zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

.[...]

Celem uchwalonej ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r. (sygn. akt P 15/10 – Dz.U. Nr 61, poz. 315). W przedmiotowym wyroku Trybunał orzekł o niezgodności art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz.U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm.) oraz przepisu § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych  kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz.U. Nr 90, poz. 1004, z późn. zm.) – z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego przepis ww. ustawy upoważniający do wydania rozporządzenia jak również i pozostałe przepisy tej ustawy nie zawierają wytycznych dotyczących treści rozporządzenia.

Uchwalona ustawa nie wprowadza co do zasady nowych rozwiązań merytorycznych a jedynie dokonuje podziału materii między ustawę i akt wykonawczy wydany na jej podstawie. Ustawa określa zasady przyznawania stypendium, które przysługuje słuchaczowi w okresie kształcenia w Szkole, przy czym ustawa rozróżnia dwa rodzaje stypendiów – krajowe i zagraniczne. Ustawa określa przypadki, w których słuchacz albo absolwent zwraca koszty kształcenia oraz kiedy słuchacz zwraca stypendium jak również sytuacje kiedy słuchacz albo absolwent nie zwraca kosztów kształcenia.

P

onadt

o ustawa określa składniki wynagrodzenia za pracę jakie przysługują pracownikom Szkoły oraz inne świadczenia pieniężne oraz wprowadza nowe brzmienie upoważnienia do wydania rozporządzenia w zakresie określenia zasad wynagradzania pracowników Szkoły i przyznawania im innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji.

Ustawa wejdzie wżycie z dniem 23 września 2011 r.

 

źródło: prezydent.pl


Joomla templates by a4joomla