portal_niezalenyKomitet będzie organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Do zadań Komitetu będzie należało inicjowanie i opiniowanie projektów: dokumentów rządowych w zakresie związanym z m.in.:

informatyzacją administracji publicznej

, rozwojem społeczeństwa informacyjnego, rozwojem sieci szerokopasmowych, wdrażaniem rozwiązań informatycznych, w szczególności dotyczących edukacji, ochrony zdrowia i podpisu elektronicznego, łącznością, rejestrami publicznymi, polityką audiowizualną; krajowych dokumentów strategicznych lub planistycznych, w tym krajowych programów operacyjnych, związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, w obecnej i następnych perspektywach finansowych, przeznaczonych na informatyzację i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W skład Komitetu wejdą: przewodniczący – minister właściwy do spraw informatyzacji (Minister Administracji i Cyfryzacji); dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostaną wskazani przez właściwych ministrów: sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; pięciu członków.

W pracach gremium będą mogły uczestniczyć także osoby zaproszone przez przewodniczącego - m.in. Komendant Główny Policji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Prezes Rządowego Centrum Legislacji - lub przedstawiciele tych osób.

Komitet zastąpi istniejący obecnie Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M. P. 2012 poz. 1) opublikowano 9 stycznia br. Wejdzie w życie 17 stycznia.

Joomla templates by a4joomla