portal_niezalenyW nawiązaniu do wcześniejszego artykułu publikujemy wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących przesłanek uprawniających pracownika do nagrody rocznej.[...]

"Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, iż nieprecyzyjne uregulowania ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wywołują istotne wątpliwości przy ich stosowaniu, sygnalizowane zarówno przez pracowników, jak też przez pracodawców reprezentujących jednostki sfery finansów publicznych. Wspomniana ustawa nie zawiera definicji pojęcia "okres przepracowany", co przyczynia się do powstawania wątpliwości, czy chodzi tu o okres pozostawania w stosunku pracy, czy okres faktycznego wykonywania pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prezentuje opinię, że prawo do wynagrodzenia rocznego ustala się na podstawie okresu przepracowanego, rozumianego jako okres pozostawania pracownika w zatrudnieniu u tego pracodawcy w roku kalendarzowym, za który przysługuje wynagrodzenie. Tymczasem Sąd Najwyższy w uchwałach z dnia 7 lipca 2011 r.(sygn. akt III PZP 3/11) oraz z dnia 25 lipca 2003 r. (sygn. akt III PZP 7/03), zajął odmienne stanowisko. Uchwały te nie mają jednak wiążącego charakteru. W tej sytuacji konieczne jest, w ocenie Rzecznika, podjęcie inicjatywy polegającej na wprowadzeniu do ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym takich zmian, które wyeliminują wątpliwości wokół przesłanek uprawniających pracownika do nagrody rocznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do stosownej nowelizacji przepisów wymienionej wyżej ustawy.

"


Pismo RPO do pobrania TUTAJJoomla templates by a4joomla