portal_niezaleny11 lutego wejdą w życie przepisy nowelizujące

ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

, opublikowane w Dz. U. z 2011r. nr 240 poz.1429. Wprowadzone nowelą zmiany są dość obszerne, nie czas i miejsce je tu przytaczać i omawiać w całości. Warto jednak pochylić się nad

nowymi regulacjami dotyczącymi m.in. zakresu odpowiedzialności za nieterminowe zwroty należności podatkowych oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

[…]


Co do zasady przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [dalej uONDFP] nie stosuje się do poboru lub wpłaty należności celnych i należności z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym odsetek za zwłokę, a także udzielania ulg i zwolnień w zakresie tych należności.


Wyjątkiem jest jednak art.16 uONDFP, zgodnie z którym (ust.1) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest

niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty

lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności

.


Zatem naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w myśl tego przepisu będzie zdarzenie, spełniające łącznie poniższe przesłanki:
1) Zwrot należności nie został dokonany w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
2) Skutkiem nieterminowego zwrotu jest zapłata odsetek, kar albo oprocentowanie niezwróconej w terminie należności.


W myśl ustawy (art.16 ust.2) nie będzie jednak traktowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych opisane powyżej zaniechanie, jeżeli zapłata odsetek lub oprocentowanie są związane z czynnościami mającymi na celu ustalenie zasadności zwrotu tych należności.


Nową regulacją jest też dodany art.18c uONDFP, zgodnie z którym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki

sektora finansów publicznych

obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

w jednostce sektora finansów publicznych,

jeżeli miało ono wpływ m.in. na niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty

lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.


Przy czym, zgodnie z art.26 uONDFP za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie będzie uznane takie działanie lub zaniechanie (określone m.in. w art.16 oraz art.18c), którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej. Przez kwotę minimalną rozumie się kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


Zagadnienie kontroli zarządczej uregulowane zostało w Rozdziale 6 Działu I ustawy o finansach publicznych. Warto w tym miejscu odwołać się również do innych aktów prawnych regulujących zagadnienia kontroli zarządczej, w szczególności Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz Komunikatu nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, a także regulacji resortowych wydawanych m.in. przez Ministra Środowiska, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Joomla templates by a4joomla