paragraf-221x300Do Komisji Trójstronnej trafiły założenia do przyszłorocznego budżetu, a także propozycje płacy minimalnej i waloryzacji rent i emerytur w 2013 r., które we wtorek przyjął rząd – poinformowały resorty finansów i pracy.

Czy jest jakakolwiek szansa, na uzgodnienie przez Komisję wspólnego stanowiska? Zawsze byłem niepoprawnym optymistą, ale patrząc na skład Komisji obawiam się że przepisy ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw są w tym zakresie martwe.

 

 


A na papierze jest tak pięknie:


Art.  7

1. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.


2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o:

1) prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto;

2) prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych;

3) prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw;

4) prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej;

5) prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia;

6) prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej;

7) wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.


3. Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii, w terminie 20 dni od dnia przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.


4. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgodni, w drodze uchwały, wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości wskaźników.


5. Jeżeli w terminie do dnia 20 lipca nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Rada Ministrów przyjmie do projektu ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe od wskaźników zawartych w propozycji, o której mowa w ust. 2.


6. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm..


-

mamy usiąść przy stole i uzgadniać

istotne dla dużej grupy społeczeństwa wskaźniki. Nie ma być dyktatu jednej strony. Ale niestety życie pokazało, iż wytrych w postaci braku wspólnego stanowiska jest sposobem na omijanie przez kolejne ekipy rządzące prawa.


Jak będzie tym razem? - może warto poprosić o stenogramy z posiedzeń na których rozstrzygać się będą losy regulacji płacowych państwowej sfery budżetowej, choć to już będzie musztarda po obiedzie. Tyle, że dowiemy się kto, jakie stanowisko prezentował.


Mam jednak nadzieję, iż nasze racje członków Korpusu Służby Cywilnej będą przedstawione jako głos w dyskusji. Temu między innymi służył nasz list do Szefa Służby Cywilnej.

Ale nic nie stoi również na przeszkodzie by każdy od siebie coś napisał do wybranego z członków Komisji lub do wszystkich. Chyba, że kolejny planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 0 (słownie: ZERO) Was satysfakcjonuje.

Joomla templates by a4joomla