Dla leniwych, w pigułce trochę cytatów ze sprawozdania. To są fragmenty istotne dla nas (czyli drobnych żuczków), ale zachęcam do poczytania całości, bo inne sprawy też - choćby pośrednio - nas, żuczków dotyczą.


Podkreślenia wymaga fakt, że członkowie korpusu służby cywilnej wykonywali w 2011 r. swoją misję z wysoką dojrzałością społeczną pomimo kolejnego roku spadku realnych wynagrodzeń oraz spadku zatrudnienia w służbie cywilnej o 1,3%. (...)

Z informacji uzyskanych od dyrektorów generalnych urzędów wynika, że podstawowym problemem kadrowym jest rezygnacja kompetentnych pracowników z pracy w urzędzie ze względu na niskie i mało konkurencyjne w stosunku do innych instytucji wynagrodzenie – wskazanie problemu przez ponad 57% urzędów. (...)

Należy zwrócić uwagę, iż w ustawie budżetowej na 2011 r. nie została uwzględniona rezerwa celowa na modernizację służby cywilnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, o której utworzenie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej Szef Służby Cywilnej wnioskował do Ministra Finansów. Zgodnie z ww. przepisem środki z przedmiotowej rezerwy powinny być przeznaczone na realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi, wdrożenie standardów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.(...)

Brak wystarczających zasobów kadrowych w stosunku do realizowanych zadań jest najczęstszym problemem wskazywanym przez urzędy – wskazało ten problem 42,2% urzędów, w szczególności urzędy administracji zespolonej szczebla powiatowego i urzędy skarbowe. Podobny odsetek urzędów (41,6%) wskazywał na brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań urzędu. Ponadto 8,2% urzędów uznało za problem brak samodzielności budżetowej wynikający z podległości dysponentowi wyższego stopnia.(...)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w korpusie służby cywilnej w 2011 r. (z uwzględnieniem nagród i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) kształtowało się na poziomie 4 632 zł brutto i było wyższe niż w 2010 r. o 3,6% w ujęciu nominalnym, tj. o 159 zł - w 2010 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4 473 zł brutto. Przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji w 2011 r. (104,3%) nastąpił realny spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej o 0,7% (w 2010 r. również odnotowano spadek realnego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej – o 1,2%). Jednakże, w przypadku nieuwzględniania środków na wynagrodzenia prowizyjne pracowników egzekucji administracyjnej – włączonych do budżetów urzędów skarbowych w 2011 r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej wyniosłoby 4 558 zł brutto. Oznaczałoby to wzrost w stosunku do 2010 r. o 1,9%, tj. o 85 zł w ujęciu nominalnym oraz spadek o 2,3% w ujęciu realnym. Podkreślenia wymaga fakt, iż w gospodarce narodowej w 2011 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (z kwoty 3 225 zł w 2010 r. do kwoty 3 400 zł w 2011 r.) w stosunku do roku 2010 o 5,4% w ujęciu nominalnym, a przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji – realny wzrost o 1,2% (w 2010 r. w gospodarce narodowej odnotowano również realny wzrost – o 1,3%). Jednocześnie należy zauważyć, że w 2011 r. kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej, a także dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do 2009 r.(...)


Przeszło 53% analizowanych urzędów, jako istotny problem, wskazało mało konkurencyjne wynagrodzenia, w szczególności w stosunku do sektora prywatnego. Drugi z najczęściej wskazywanych przez urzędy problemów (prawie 30%) to mało motywacyjny charakter wynagrodzeń służbie cywilnej. Jednocześnie dla prawie 14% urzędów problem stanowią różnice w poziomie wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi grupami urzędów w służbie cywilnej.W tym miejscu należy podkreślić, iż w roku 2012 będą kontynuowane prace, rozpoczęte w 2011 r., mające na celu udoskonalenie systemu motywacyjnego w zakresie nagród, m.in. poprzez stworzenie dobrych praktyk w zakresie nagradzania członków korpusu służby cywilnej. (...)


Zauważalna jest jednocześnie tendencja polegająca na niższym tempie wzrostu poziomu wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej w stosunku do całej administracji publicznej. Istnieje zatem obawa, że wyższe wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego mogą powodować odpływ osób zatrudnionych w służbie cywilnej do samorządu, zwłaszcza w miastach wojewódzkich.(...)


Warto podkreślić, iż mimo wyższych kwalifikacji wymaganych na stanowiskach należących do służby cywilnej, przeciętne wynagrodzenie w korpusie realnie spada (w 2009 r., w 2010 r. i w 2011 r.), w przeciwieństwie do gospodarki narodowej i sektora przedsiębiorstw.(...)


W 2011 r. najczęściej wskazywanymi przez urzędy problemami w naborach na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej były:

- brak kandydatów posiadających specjalistyczne wykształcenie lub doświadczenie niezbędne do pracy w urzędzie,

- bardzo duża liczba kandydatów w przypadku ogłoszeń o naborach na stanowiska, na które nie są wymagane wysokie kwalifikacje,

- brak zainteresowania lub rezygnacja kandydatów z ubiegania się o wolne stanowisko ze względu na niskie wynagrodzenie(...)


Wydaje się, że w celu rozwiązania części problemów sygnalizowanych przez urzędy potrzebne są zmiany systemowe w kierunku zwiększenia motywacji do podejmowania pracy w służbie cywilnej, także przez osoby z wykształceniem specjalistycznym.(...)


Z informacji przekazanych przez urzędy w rocznych sprawozdaniach wynika, że obok ograniczonych środków na szkolenia i rozwój zawodowy, najwięcej problemów w 2011 r. powodował brak narzędzi pomocnych w ustaleniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych członków korpusu służby cywilnej(...)


Z przekazanych przez urzędy danych dotyczących rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych członków korpusu służby cywilnej (uwzględniających okresy rozliczeniowe rozpoczęte w 2010 r. i zakończone w 2011 r.) wynika, że w 2011 r. przepracowano ok. 95372137 godzin nadliczbowych, z tego ok. 450 490 godzin (powyżej 47%) w administracji skarbowej. Z zebranych danych wynika ponadto, że rozliczono ok. 68% godzin nadliczbowych.

Jako najczęstsze przyczyny nierozliczenia godzin nadliczbowych podawano: wystąpienie godzin nadliczbowych pod koniec okresu rozliczeniowego, braki kadrowe oraz wnioski o udzielenie czasu wolnego w innym okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Obecne rozwiązania nie przewidują rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych ani wynagrodzeniem, ani czasem wolnym w zwiększonym wymiarze, co jest niezgodne z Europejską Kartą Społeczną.(...)


Szef Służby Cywilnej wyraża zaniepokojenie długotrwałym przebiegiem naborów na stanowiska dyrektorów generalnych urzędów, w szczególności

nieprzestrzeganiem przez niektóre właściwe organy administracji rządowej ustawowej zasady niezwłoczności podejmowania przez nie działań na rzecz obsadzania wakatów na tych stanowiskach.(...)

Celem strategii (zarządzania zasobami ludzkimi) jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań członków korpusu służby cywilnej (cel główny) oraz wzmocnienie zarządzania w służbie cywilnej i zwiększenie profesjonalizmu członków korpusu służby cywilnej (cele szczegółowe).

Przyjęto, że cele strategii będą realizowane w ramach czterech priorytetów:

(1) Upowszechnienie stosowania skutecznych i efektywnych metod i dobrych praktyk zarządzania,

(2) Wspieranie rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej,

(3) Tworzenie skutecznych mechanizmów i sytemu wynagrodzeń w służbie cywilnej,

(4) Podniesienie świadomości etycznej, wzmocnienie etosu i poczucia służebności oraz poprawa wizerunku służby cywilnej. W ramach prac nad strategią wypracowano także deklaracje wizji i misji służby cywilnej.(...)


Kolejny rok (od 2009 r.) utrzymuje się realny spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej – przy towarzyszącym mu realnym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw. Zdaniem Szefa Służby Cywilnej zasadne jest odmrożenie wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej od 2013 r.

- W 2011 r. (podobnie jak w 2010 r.) nie utworzono rezerwy budżetowej na modernizację służby cywilnej, przewidzianej w art. 16 ustawy o służbie cywilnej. Może to zagrozić realizacji działań zaplanowanych w strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, zwłaszcza w świetle możliwości ograniczenia finansowania zaplanowanych działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- W 2011 r., podobnie jak w latach 2009 i 2010 stwierdzono pogłębianie się niespójności między poziomem wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej a wynagrodzeniami osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe („R”), co wpływa na relacje pomiędzy osobami zajmującymi stanowiska w służbie cywilnej i osobami zajmującymi stanowiska polityczne.(...)

Joomla templates by a4joomla