portal_niezaleny

Wprowadzone w tym roku Standardy Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dalej: SZZL) nakładają na dyrektorów generalnych urzędów oraz na kierowników urzędów w urzędach, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego (art.25 ust.9 uSC) kilka obowiązków. Przyjrzyjmy się co i kiedy muszą zrobić.


SZZL wprowadzono w życie 30 maja 2012r. Zarządzeniem Szefa Służby Cywilnej nr 3 w sprawie Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w służbie cywilnej. Standardy określone zostały w obszarach:


- organizacji zarządzania zasobami ludzkimi;
- naboru i wprowadzania do pracy;
- motywowania;
- rozwoju i szkolenia;
- rozwiązania stosunku pracy.Generalnie SZZL nakładają na dyrektorów generalnych urzędów obowiązki do realizacji w dwóch terminach: 6 miesięcy i roku licząc od dnia wejścia w życie.W okresie 6 miesięcy od wejścia w życie SZZL

dyrektorzy generalni urzędów mają obowiązek:


1)    Określić wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w urzędzie lub dostosować – o ile jest taka konieczność – procedury obowiązujące w urzędzie.


2)    Określić zasady organizacji służby przygotowawczej w urzędzie, o ile dotychczas nie wprowadzono takiego dokumentu.


3)    Określić formułę oraz zasady opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego w urzędzie.W okresie roku od wejścia w życie SZZL

dyrektorzy generalni urzędów mają obowiązek:


1)    Przygotowania programu zarządzania zasobami ludzkimi lub dostosowania – o ile jest taka konieczność – programu obowiązującego w urzędzie. Program ten musi być aktualizowany nie rzadziej niż raz na 3 lata.


2)    Wprowadzenia procedur antymobbingowych w urzędzie o ile dotychczas nie były one wprowadzone.


3)    Opracowania rocznego planu szkoleń pracowników, odpowiadający potrzebom urzędu z uwzględnieniem indywidualnych programów rozwoju zawodowego lub dostosuje – o ile jest taka konieczność – plan obowiązujący w urzędzie. Roczny plan szkoleń podlega corocznej aktualizacji.Jak wynika z powyższego do 30 listopada w urzędach musi zostać stworzona dość bogata w swej treści dokumentacja w zakresie SZZL. Ciekawe jak przebiega ten proces, czy stosowne procedury są już w większości urzędów stworzone i wprowadzone w życie, czy też kierujący urzędami czekają z tym na ostatnią chwilę ?Oprócz opisanych obowiązków SZZL wprowadzają bogaty katalog zaleceń, niewątpliwie trafnych i urzeczywistniających ideę rzeczywistego „zarządzania” pracownikami. Zaleceniom tym poświęcimy kilka kolejnych artykułów z zakresu SZZL.
Joomla templates by a4joomla