Nie wiem, jak to się stało, ale przespaliśmy ogłoszenie europejskiego konkursu dla instytucji publicznych - trochę o samym konkursie jest na stronie DSC

Ale za to u nas ciut więcej - pozwoliłam sobie bowiem przetłumaczyć regulamin, bo stąd wynika nieco więcej niż z powyższego komunikatu. Od razu uprzedzam: proszę się nie bulwersować, jeśli tłumaczenie nie zawsze jest literalne, bardziej chodziło mi o sens. Poza tym, po pierwsze, wiecie już chyba że nie przepadam za językiem urzędowym, a po drugie - o tej porze (jak kończę artykuł jest godzina 23:01) nawet po polsku już nie wszystko kojarzę...

Jeśli ktoś będzie startował - powodzenia!

Europejska

Nagroda

dla

Innowacji w

Administracji PublicznejEuropejska Nagroda

dla Innowacji

w Administracji Publicznej

zostanie przyznana

dziewięciu

najbardziej innowacyjnym

inicjatywom

realizowanym przez

władze publiczne

w całej Europie

, które przyczynią się

do

poprawy

życia mieszkańców

, będą pomocne

firmom

i będą stymulować

badania i edukację.Wykorzystując tę nagrodę,

Komisja chce

uhonorować

u

doskonalenia i innowacje

które mają

potencjał i mogłyby być powielane

w innych europejskich

dziedzinach.

REGULAMIN KONKURSU

 

Nagrody

w ramach siódmego programu

ramowego (7PR)

są przyznawane

w wyniku

konkursu. Konkurs na

Europejską

Nagrodę

Innowacji

w Administracji Publicznej

został ogłoszony i jest zarządzany przez Komisję Europejską

.

Wszystkie wnioski muszą

być złożone poprzez elektroniczny system na stronie

www.ec.europa.eu/admin-innovators przed

15 lutego 2013 r. 17:00:00

czasu lokalnego w Brukseli

.


 

Definicje:


"Aplikacja"

oznacza

złożenie wniosku

uczestnika

konkursu

Europejskiej

Nagrody dla Innowacji w

administracji publicznej.


"

Uczestnik" oznacza

administrację publiczną

, która konkuruje

o nagrodę

zgodnie z warunkami

tego konkursu.

Kto

może uczestniczyć?


Wszystkie

organy administracji publicznej

w

państwach członkowskich UE

lub

krajów stowarzyszonych do

7.

Programu ramowego

na rzecz rozwoju (

7PR).

Państwa członkowskie UE:


Austria, Belgia,

Bułgaria, Cypr,

Czechy, Dania

, Estonia,

Finlandia, Francja,


Niemcy, Grecja,

Węgry, Irlandia,

Włochy, Łotwa

, Litwa, Luksemburg, Malta,

Holandia, Polska,

Portugalia, Rumunia,

Słowacja, Słowenia

, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Krajami stowarzyszonymi

są:


Albania, Bośnia i

Hercegowina, Chorwacja,

Wyspy Owcze

, Macedonia,

Islandia, Izrael,


Liechtenstein

, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia,

Serbia

, Szwajcaria i Turcja

Dla celów

tego konkursu

administracją publiczną jest

każdy urząd

, o regionalnych lub lokalnych kompetencjach

,

który funkcjonuje jednocześnie zgodnie z prawem krajowym

, jako organ publiczny

i realizuje politykę rządu

. "Organ publiczny"

zgodnie z definicją

z

zasad uczestnictwa w

7PR

oznacza "

dowolny podmiot prawny ustanowiony

jako taki

na mocy prawa krajowego

."

"Ustanowiony”

oznaczać może zarówno

zarejestrowanie jako

organu publicznego

w formalnym akcie

prawnym, lub przez

prawo publiczne

.

Nagrody


Uczestnicy mogą

złożyć tylko jeden wniosek

tylko w jednej z

trzech kategorii

określonych poniżej. W każdej kategorii

z trzech

nagrody zostaną przyznane

.

Wartość każdej z

nagród

100000 euro


kategorie

nagród:

 1. Inicjatywy na rzecz obywateli

  (np. ułatwienia dla osób starszych, ekoprzyjazny transport publiczny itp.)

 2. Inicjatywy

  dla firm


  (np.

  udostępnianie platform

  sieciowych

  dla nowopowstających przedsiębiorstw

  , wspieranie

  obszarów wiejskich

  poprzez udostępnianie narzędzi do e-handlu

  przedsiębiorcom

  )

 3. Inicjatywy na rzecz

  edukacji i badań


  (np. nowe

  podejście do

  kształcenia zawodowego

  , wspieranie

  lepszych warunków

  nauki dla szkół podstawowych

  , ułatwianiu

  przedsiębiorczości

  naukowców)

  [1]

Orientacyjny harmonogram

Konkursu:

Publikacja zaproszenia

17

-wrzesień-

2012,

12.00.00 czasu lokalnego w Brukseli


Termin

składania wniosków

15

-luty-

2013,

17.00.00 czasu lokalnego w Brukseli


Zwycięzcy zostaną ogłoszeni

w roku

2013

Jak złożyć wniosek


1

.Wniosek musi być złożony

za pośrednictwem systemu elektronicznego

składania wniosków

przewidzianego

jako łącze na stronie internetowej

konkursu

: www.ec.europa.eu/admin-innowators .

Aplikacje

złożone w inny sposób będą nie

osiągalne dla Komisji

i zostaną po

traktowane jako "

nie

przedstawione

",

nie

będą więc

oceniane

.

2

.Wniosek

musi być kompletny i

całkowicie wypełniony

zgodnie

z instrukcją

umieszczoną na

stronie internetowej konkursu.

Wnioski, które nie

spełnią tego warunku

, zostaną odrzucone.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy sięgnąć do instrukcji.


3

.Termin składania

wniosków upływa 15

lutego 2013 r.,

o godz. 17.00.00

czasu lokalnego w Brukseli.

4

.Zgłoszenie zostanie

automatycznie zarejestrowane

w bazie danych i

od razu

zostanie wysłane potwierdzenie.

Przesłanie

potwierdzenia odbioru

nie oznacza, że

aplikacja została

uznana za kwalifikującą się

do oceny.


5

.

Zgłoszenie uczestnictwa nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Jeśli uczestnik

chce

wycofać

wniosek,

można to zrobić

e-mailem do

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik, czyli

uprawniony

przedstawiciel

organu administracji publicznej

.

Dalsze wskazówki dotyczące

składania wniosków

znajdują się w

przewodniku

na stronie internetowej

aplikacji

www.ec.europa.eu/admin-innowators

Kryteria kwalifikacyjne

Przed oceną

wniosek podlega

sprawdzeniu przez Komisję, czy zgłoszenie spełnia kryteria kwalifikacyjne

.

Wniosek, który nie

spełnia kryteriów kwalifikujących

nie zostanie

poddany

ocenie.


Kryteria kwalifikacyjne są następujące:

1

.Wnioskodawca

musi być

uznany

w administracji publicznej

na poziomie krajowym

, regionalnym lub

lokalnym w

państwie członkowskim UE

lub

kraju stowarzyszonym

z 7PR

.

2

.

Zgłoszenie

będzie kompletnym wnioskiem o

"Europejską Nagrodę dla

innowacji w

administracji publicznej".


3

. Inicjatywa lub program objęty zgłoszeniem

działa już

co najmniej 1 rok

, ale nie dłużej

niż 4 lata

w momencie

składania wniosku.


4

.Inicjatywa

lub program

jest własnością

uczestnika

(pomysł,

planowanie, projektowanie,

wdrażanie, zarządzanie

, itp.).

5

.Inicjatywa lub

program nie może być laureatem przyznanej już nagrody

pieniężnej przez Instytucję UE

.

Procedura oceny


Ocenę

przeprowadza Komisja przy pomocy niezależnych ekspertów.

W pierwszym etapie

zespół

pracowników Komisji

przeprowadzi

wstępną analizę wszystkich

otrzymanych

wniosków.

Każdy wniosek

będzie oceniany

w zakresie spełnienia wymogów

kwalifikacyjnych

i kryteria

przedstawionych w

programie

5 (

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/capacities/coherence/t-wp-201301_en.pdf ).

W drugim etapie

, niezależni eksperci

dokonają oceny

indywidualnej

, a nie jako

przedstawiciele

pracodawcy

, ich

państw lub

innych podmiotów

.

Podpisują

oświadczenia

, w tym

oświadczenie o

poufności i

braku konfliktu

interesów

przed rozpoczęciem


pracy.

Zasady poufności

muszą być przestrzegane

w każdym czasie,

przed, w trakcie

i po


ocenie.


Komisja zastrzega sobie

prawo do nie

wyłonienia zwycięzcy

, jeśli

nie ma spełniających warunki zgłoszeń

lub nie zostaną zaproponowani przez

jury.


Komisja

przydziela

aplikacje do

poszczególnych ekspertów

, z uwzględnieniem

zakresu


wiedzy

ekspertów

i braku

konfliktu interesów. Na początku

oceny

, eksperci

zostaną

p

oinformowani

przez Komisję o procedurach oceny

, odpowiedzialności

ekspertów

, zagadnieniach w konkretnych obszarach i innych

istotnych kwestiach.

Kryteria wyłonienia zwycięzców

Laureaci

"

Europejskiej nagrody

dla innowacji w

administracji publicznej"

zostaną wybrani


według następujących

kryteriów oceny:


-

oryginalność i

powtarzalność


Inicjatywy

powinny być

bardzo innowacyjne

i będą oceniane

na poziomie

jakości realizacji i

możliwości

powielania w

innych europejskich

obszarach.


-

g

ospodarcze

znaczenie dla

danej

społeczności


Ważne aspekty

, które będą uwzględniane,

na przykład:

większa wydajność

zasobu


alokacji

, bardziej

efektywne wykorzystanie

personelu

, platformy

informatyczne

lub przyjaznej środowisku technologii;

zwiększona efektywność kosztów

, poprawa

atrakcyjności

dla inwestorów

, lepsze

świadczenie usług.


-

s

połeczne

znaczenie dla

danej społeczności


Zgodnie z

celami strategii

Europa

2020

, inicjatywy

będą oceniane ze względu na

ich potencjał związane z wyzwaniami społecznymi

(np.

starzenie się

Europy

, zmiany klimatu, czystą wodą,

energią odnawialną i efektywnością

zasobów).

Znaczenie będzie

miał

również poziom zaangażowania

obywateli i

ich

zadowolenie

, jak również

zaangażowanie

bezpośrednich użytkowników

w projektowanie i funkcjonowanie

inicjatywy.


- planowane wykorzystanie

nagród pieniężnych


Plany wykorzystania

nagród pieniężnych

w powiększeniu

lub rozwinięciu

inicjatywy

będą oceniane

na podstawie ambicji

i

wykonalności,

spodziewanych skutków

i korzyści dla

obywateli i

potencjał, aby przyciągnąć

dalsze

wsparcie

finansowe lub techniczne

z innych źródeł

dla ich

realizacji.

Indywidualna ocena


Na tym

pierwszym etapie

eksperci

działają indywidualnie

; nie

dyskutują wzajemnie propozycji

ani

z też nie prowadzą dyskusji z jakąkolwiek osobą trzecią

.

Eksperci

nagrywają swoje

indywidualne opinie

w indywidualnym raporcie z oceny

(

IER), podając

wyniki

, a także

komentarze

na podstawie kryteriów oceny

.

Podczas tworzenia

rankingu

wniosków,

eksperci muszą

mieć stosować wyłącznie

powyższe

kryteria wyłonienia zwycięzców.


Eksperci

ocenią i

oznaczą

aplikacje

dokładnie tak, jak

zostało to przedstawione

.

Nie będą robić żadnych założeń

lub interpretacji

na temat projektu

, oprócz

tego, co jest

we wniosku.

Spotkanie uzgadniające

Gdy

wszyscy eksperci

, do których

wnioski zostały

skierowane

zakończą indywidualne raporty oceny odbędzie się spotkanie uzgadniające

, reprezentujące

ich wspólne

poglądy.

Omówione tam zostaną

skróty

i zostanie przygotowany

komentarz.


Komisja może podjąć decyzję, aby

zorganizować

przesłuchania zakwalifikowanych

kandydatów.

Jeśli

przesłuchania są planowane

, otrzymasz

zaproszenie

tylko

jeśli aplikacja

jest wystarczająco

wysoko w

rankingu.


W tym przypadku

, możesz zostać

poproszony o dostarczenie

dodatkowych informacji

na temat

zgłoszonej inicjatywy.

Z

aproszenie

określa

datę i czas. Szczególnych

uzgodnień wymaga sytuacja,

jeśli nie można w przesłuchaniu

uczestniczyć osobiście

. Komisja

zastrzega sobie również prawo

do planowania

wizyty

przez oceniających

u

zgłaszającego

inicjatywę.


Ostateczna

dyskusja

na spotkaniu uzgadniającym

jest moderowana

przez przedstawiciela

Komisji.

Rolą

moderator

jest dążenie do

osiągnięcia konsensusu

pomiędzy poszczególnymi

zdaniami

ekspertów

bez szkody dla

poszczególnych aplikacji lub

zaangażowanych organizacji

i zapewnienia poufnej,

uczciwej i sprawiedliwej

oceny

każdego wniosku

, zgodnie z kryteriami

oceny.

Wynikiem

porozumienia ekspertów jest

ostateczna

lista najlepszych

inicjatyw w

każdej z trzech kategorii

, które mają być

nagrodzone

, udokumentowaną

w sprawozdaniu

ze spotkania uzgadniającego.

Będzie podpisane

/

zatwierdzone (

na papierze

lub elektronicznie

) przez

wszystkich ekspertów

, lub

co najmniej

przez sprawozdawcę

i

moderatora

.Moderator

jest odpowiedzialny za zapewnienie

, że sprawozdanie

odzwierciedla

osiągnięty

konsensus

, wyrażony w

punktacji

i komentarzach.

W przypadku, gdy

nie jest możliwe dojście do porozumienia

,

sprawozdanie określa

pogląd większości

ekspertów

, ale zawiera również

odrębne

poglądy.


Komisja podejmie

niezbędne kroki w celu

zapewnienia wysokiej jakości

sprawozdań

ze zwróceniem szczególnej uwagi na

jasność i spójność

. Podpisanie

sprawozdania

jest równoznaczne z zakończeniem

etapu

konkursu

-

selekcji

nagród.


Laureatom

Europejskiej

Nagrody dla

Administracji Publicznej

zostanie wysłany

list

powiadamiający o przyznaniu

nagród.

Wszyscy inni uczestnicy

zostaną powiadomieni

o wynikach

konkursu później

.

Komisja ma prawo

publikować w

dowolnej formie i na

dowolnym nośniku

,
następujące informacje:

• nazwę

zwycięskiej

administracji publicznej


adresy kontaktowe

zwycięzcy

;

ogólne cele

działalności

firmy

zwycięzcy

w związku z  nagrodą w

formie przewidzianej

przez zwycięzcę

;

wysokość przyznanej nagrody

położenie geograficzne

przeprowadzonych działań

.
Komisja Europejska może

produkować

filmy lub

inne

materiały promocyjne

na temat

zwycięzców. Zdjęcia wykonane

przez Komisję

zarówno w

przygotowaniu

ceremonii wręczenia nagród

lub w trakcie

c

eremonii

są wyłączną własnością

Komisji.

źródła pomocy

:

Nagroda

Komisji

Help

desk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krajowe Punkty Kontaktowe

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp.htm


Krajowe Punkty Kontaktowe

w krajach trzecich

http://cordis.europa.eu/fp7/third-countries_en.html

Pomoc techniczna:


eFP7

Desk

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/contactus

Obsługa Elektronicznego składania

HD


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/contactus


E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Etyka

http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Aplikacja służąca składaniu wniosków została zaprojektowana tak, aby była jak najprostsza. Jeśli potrzebujesz

więcej wyjaśnień

, zadzwoń

bezpośrednio na

linię pomocy

:

+32 229 75060[1]

Podanych przykładów w żadnym wypadku nie należy traktować jako kompletnych i wyczerpujących

 

Joomla templates by a4joomla