Minister Finansów prawdopodobnie tnąc koszty i „odchudzając administrację”,  doszedł do wniosku, że w obecnym stanie, zarówno prawnym, jak i faktycznym, brak jest ośrodka koordynującego, który realizowałby zadania związane z promowaniem, upowszechnianiem i propagowaniem problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działami: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

 

Rolę tą powierzono Pełnomocnikowi Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych.  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 280) tę funkcję ma sprawować  Sekretarz albo Podsekretarz  Stanu w Ministerstwie Finansów.

 

Powołanie instytucji Pełnomocnika, którego głównym zadaniem będzie promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działami: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, w tym opracowanie systemu upowszechniania informacji z zakresu tej problematyki, inicjowanie, koordynowanie, monitorowanie i analizowanie działań organów administracji rządowej w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, podejmowanych w ramach upowszechniania i promowania ww. problematyk było chyba dość ważnym wyzwaniem dla Rady Ministrów, gdyż prace legislacyjne przebiegły nadspodziewanie szybko i sprawnie (projekt rozporządzenia przygotowano 23 stycznia 2013 r.). Przypomniała mi się od razu droga przez mękę choćby projektu rozporządzenia o "podróżach służbowych".


Pełnomocnik  ma realizować zadania związane z:

1) identyfikacją ryzyk występujących w systemie finansów publicznych;

2) promowaniem, upowszechnianiem i propagowaniem problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

W szczególności będzie identyfikował ryzyka występujące w systemie finansów publicznych i podejmował  działania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi obszarami ryzyka. Opracuje  system upowszechniania informacji z zakresu tej problematyki. Ma proponować, koordynować, monitorować i analizować działania organów administracji rządowej w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, a także proponować  i wspierać współdziałanie organów rządowych z organami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi. Nie zabraknie w zakresie jego obowiązków także kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń z organami Unii Europejskiej oraz instytucjami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Będzie również opiniował  projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na przebieg realizacji zadań, które leżą w kręgu jego „zainteresowań”.

Oczywiście ma to wszystko realizować jak zwykle w administracji bezkosztowo, a obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewni Ministerstwo Finansów.

Tak sobie myślę, że albo tam jeszcze cały czas jest dużo wolnych mocy przerobowych, albo odbędzie się to kosztem oszczędności na dole.  Najważniejsze jednak, że Finanse Publiczne zostały ochronione i nic już im nie grozi.

Joomla templates by a4joomla