W Monitorze Polskim z 7 marca 2013 r. poz. 136 opublikowano uchwałę nr 17 Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii "Sprawne Państwo 2020".

Strategia przedstawia między innymi wyzwania rozwojowe stojące przed administracją publiczną:

 1. zapewnienie otwartości administracji publicznej

 2. wzmocnienie systemu instytucjonalnego państwa

 3. usprawnienie procesu zarządzania i koordynacji działań rozwojowych

 4. usprawnienie procesu legislacyjnego

 5. poprawa jakości i dostępności usług publicznych

 6. zwiększenie jakości i efektywności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

 7. wzmocnienie systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego

 8. szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Przytoczę może fragment traktujący o wzmocnieniu systemu instytucjonalnego państwa, a który obawiam się że "zginie" w całości:

...

Nieodzownym elementem postrzegania przez obywatela państwa jako sprawnego pod względem instytucjonalnym są efektywnie działające urzędy administracji publicznej. Istotnym wyzwaniem będzie zwiększenie ich efektywności przy ograniczonych zasobach finansowych i równoczesnym maksymalnym wykorzystaniu potencjału zasobów ludzkich oraz wprowadzenie innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań umożliwiających sprostanie zadaniom i definiowanym celom z zastosowaniem zasady otwartości, uczciwości i transparentności. Urzędy administracji publicznej powinny szybko reagować i dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków i oczekiwań obywateli, podnosić umiejętności skutecznego i efektywnego funkcjonowania, a także mobilizować swoje zasoby do realizacji nowych zadań przy aktywnym wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu uproszczenia procesów realizowanych przez administrację oraz zmniejszenia liczby powstającej i wymaganej dokumentacji. Istotne będzie wprowadzenie zmian w organizacji urzędów administracji publicznej zmierzających w kierunku zastąpienia dotychczasowego modelu administracji publicznej nowym sposobem zarządzania charakteryzującym się m.in.:


 • nastawieniem na obywatela użytkownika, obywatela klienta, a więc podporządkowanym kontroli społecznej,

 • skoncentrowaniem uwagi służb kontrolujących na kontroli wyników, a nie na kontroli procedur,

 • oddzieleniem funkcji strategicznych dotyczących wyznaczania kierunków polityki rozwoju od funkcji operacyjnych

  będących w gestii profesjonalnej kadry administracyjnej,

 • wykonywaniem usług publicznych i innych zadań pomocniczych i uzupełniających przez konkurujące ze sobą organizacje spoza administracji, przy jednoczesnym wprowadzeniu odpowiednich mechanizmów kontroli.

Ponadto działania powinny zmierzać nie tylko do podnoszenia standardów zarządzania urzędami i wprowadzenia nowoczesnego ich wizerunku w oczach obywatela, ale także do zapewnienia profesjonalnych i kompetentnych kadr, likwidacji zbędnych procedur wewnętrznych oraz poprawy komunikacji i dialogu społecznego i obywatelskiego. Urzędy powinny charakteryzować się kreatywnością, gotowością i zdolnością do przyswajania, generowania i wdrażania nowych rozwiązań, mogących przyczynić się do usprawnienia realizowanych zadań i funkcjonowania państwa. Z kolei w kontaktach z obywatelem, w szczególności przy świadczeniu przez nie usług publicznych, powinny być wykorzystywane nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiające, z jednej strony, ograniczenie osobistego stawiennictwa w danym urzędzie, z drugiej zaś ułatwiające dostęp do urzędów i do informacji o toczącym się postępowaniu administracyjnym. Urzędy powinny dążyć do udostępniania on-line rejestrów elektronicznych lub uporządkowanych danych z systemów teleinformatycznych, co docelowo wykluczy potrzebę tworzenia i przedkładania wielu dokumentów. Identyfikacja obywatela w zdalnym dostępie do tych systemów i usług publicznych dostępnych on-line, obecnie oparta na wielu różnych rozwiązaniach technologicznych, powinna zostać ujednolicona. Ważnym elementem jest także podjęcie działań w kierunku stworzenia przekonania u obywateli, że instytucje publiczne przechowują i zabezpieczają dane ich dotyczące, gwarantując bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz zachowanie danych o charakterze historycznym.

...


Mam nieodparte wrażenie, że ma się to stać samo, za "skinieniem różdżki" nazywającej się - cyfryzacja, technologia informatyczna. Zrobi się to wszystko samo i oczywiście bezkosztowo.

Z dużym zainteresowaniem wypatruję natomiast ostatecznej wersji Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej, która "czekała" właśnie na opublikowanie Strategii "Sprawne Państwo 2020". Czy przyniesie nam jakieś "światełko w tunelu"? Nie jestem wielkim optymistą - piękne plany i wizje zderzą się jak zwykle z bryndżą finansów publicznych.


Joomla templates by a4joomla