W dniu 30 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Program konwergencji. Aktualizacja 2013.Przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.


Program zawiera 3-letnią prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu

i działania służące ich realizacji. Dokument przedstawia też podjęte i planowane działania dla zlikwidowania nadmiernego deficytu i realizacji rekomendacji Rady Ecofin. (komunikat MF).


To ponad 40 stron zawierających średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych. A dla nas?...

 

Nic ciekawego. kolejny rok "wegetacji służby cywilnej". Kontynuacja zamrożenia płac w budżetówce (poza nielicznymi wyjątkami), reguła wydatkowa nie pozwalająca na realną poprawę warunków naszej pracy.


...Utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia wraz z rosnącą podażą pracy oraz planowanym znacznym ograniczeniem wzrostu funduszu wynagrodzeń w większości jednostek podsektora rządowego oraz w podsektorze ubezpieczeń społecznych będą ograniczać wzrost wynagrodzeń w gospodarce...

...Wydatki będą determinowane przez: pozostającą w mocy wydatkową regułę dyscyplinującą, ograniczenie przyjmowania przez rząd projektów skutkujących wzrostem deficytu (zgodnie z art. 112a i 112 c ustawy o finansach publicznych - oba rozwiązania omówione rozdziale III.2); efekt nominalnego zamrożenia funduszu wynagrodzeń w podsektorze centralnym i podsektorze ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem przede wszystkim wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które – zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów – mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14% rocznie, by w latach 2013-15 zwiększyć się łącznie o 30%)...

...Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym wydatki są założenia dotyczące kształtowania się kosztów pracy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Przyjęto, że w części związanej z kosztami pracy w okresie prognozy nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora centralnego i ubezpieczeń społecznych nie zmieni się w stosunku do 2013 r. (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które – zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów – mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14% rocznie, tak by w latach 2013-15 zwiększyć się łącznie o 30%9, a fundusz wynagrodzeń w podsektorze samorządowym będzie rósł w tempie prognozowanej inflacji...


Pamiętam zeszłoroczne prace nad budżetem i tak ważnym dla nas średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. Na wszelkie apele by jednak nie "zamrażać" na kolejny rok wynagrodzeń m.in. służbie cywilnej  częsta padająca odpowiedź to:

-nic się już nie da odkręcić, bo tak zapisano w Aktualizacji Programu Konwergencji.


Mimo wszystko warto zajrzeć do tego dokumentu.


Joomla templates by a4joomla