paragraf-221x300

W Dz.U. nr 52 poz.269 opublikowano rozporządzenie

Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie

świadczeń przysługujących członkowi korpusu służby cywilnej

z

atrudnionemu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska

przeniesionemu do pracy w innej miejscowości

.[...]

Rozporządzenie określa

:

1) odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, zwanego dalej "członkiem korpusu służby cywilnej", a miejscowością, do której jest przenoszony, warunkującą udostępnienie mieszkania albo zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego;

2) powierzchnię mieszkania udostępnianego członkowi korpusu służby cywilnej albo sposób ustalania maksymalnej wysokości zwrotu kosztów najmu lokalu mieszkalnego;

3) maksymalną wysokość zwrotu kosztów przejazdu i przewozu mienia związanych z przeniesieniem oraz sposób ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą";

4) sposób przyznawania oraz wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 6 i 7 ustawy.

Członkowi korpusu służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości

przysługuje mieszkanie udostępnione przez urząd

albo

świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego

, jeżeli odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania przeniesionego członka korpusu służby cywilnej a miejscowością, do której jest czasowo przenoszony, wynosi co najmniej

30 kilometrów

między granicami administracyjnymi tych miejscowości.

W przypadku braku możliwości udostępnienia przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej mieszkania albo rezygnacji z mieszkania, przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej przyznaje się

świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego

. Maksymalna wysokość świadczenia na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego przyznawana miesięcznie przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej jest uzależniona od liczby członków rodziny przenoszących się z przeniesionym członkiem korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem przeniesionego członka korpusu służby cywilnej, i wynosi:

- w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu:
a)  dla 1 osoby - 1.646 zł,
b)  dla 2 osób - 1.852 zł,
c)  dla 3 osób - 2.264 zł,
d)  dla 4 osób - 2.573 zł,
e)  dla 5 osób - 3.087 zł,
f)  dla 6 osób i więcej - 3.396 zł;
- w pozostałych miejscowościach:
a)  dla 1 osoby - 1.235 zł,
b)  dla 2 osób - 1.441 zł,
c)  dla 3 osób - 1.646 zł,
d)  dla 4 osób - 1.852 zł,
e)  dla 5 osób - 2.058 zł,
f)  dla 6 osób i więcej - 2.264 zł.

Koszty przejazdu

przeniesionego członka korpusu służby cywilnej i członków jego rodziny, oraz koszty przewozu mienia ustala się na przejazd z miejsca zamieszkania do miejscowości, do której następuje przeniesienie, i z powrotem. Zwrot kosztów przejazdu przeniesionego członka korpusu służby cywilnej i członków jego rodziny następuje w sposób określony w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, jednak w wysokości nie wyższej niż połowa kwoty bazowej będącej podstawą ustalenia wysokości wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

Koszty przewozu mienia

w obydwie strony zwraca się w wysokości udokumentowanej rachunkami, jednak nie wyższej ogółem niż dwukrotność kwoty bazowej będącej podstawą ustalenia wysokości wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, określonej w ustawie budżetowej na rok budżetowy, w którym nastąpiło przeniesienie. Koszty są wypłacane przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej w kasie urzędu, do którego został przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego członka korpusu służby cywilnej, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia dyrektorowi generalnemu urzędu lub kierownikowi urzędu, do którego następuje przeniesienie, dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.

Jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia

, o którym mowa w art. 125 ust. 7 pkt 1 ustawy, oblicza się zgodnie z przepisami w sprawie ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Świadczenie jest wypłacane w kasie urzędu, do którego następuje przeniesienie, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego członka korpusu służby cywilnej, w terminie 10 dni od dnia podjęcia przez przeniesionego członka korpusu służby cywilnej pracy w urzędzie, do którego został przeniesiony.

Urlopu z tytułu przeniesienia

udziela się przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej na jego wniosek złożony dyrektorowi generalnemu urzędu lub kierownikowi urzędu. Urlop może być udzielony w częściach, oddzielnie na przejazd do miejscowości, do której następuje przeniesienie, oraz z powrotem. Za każdy wykorzystany dzień urlopu przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej wypłaca się wynagrodzenie obliczane zgodnie z przepisami w sprawie ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Nowe przepisy wchodzą w życie 25 marca 2011r.


Joomla templates by a4joomla