Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego wstępnie zaplanowano na dzień 28 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej uszeregowane w porządku malejącym wyniki osób, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2013 roku, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Nastąpi to po analizie przekazanego Szefowi Służby Cywilnej przez Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2013 r. oraz po ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Cywilnej. W świetle § 17 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, przewodniczący zespołu sprawdzającego powołanego w danym roku przez Dyrektora KSAP w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego sporządza, w terminie 14 dni od dnia zakończenia prac zespołu sprawdzającego, sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i przekazuje je Dyrektorowi KSAP. Do sprawozdania dołącza się uchwały zespołu sprawdzającego, zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, którzy zakończyli sprawdzian z wynikiem pozytywnym, protokoły posiedzeń zespołu sprawdzającego, protokoły cząstkowe oraz protokół rozkodowania arkuszy odpowiedzi. Dyrektor KSAP zatwierdza sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor KSAP przekazuje sprawozdanie Szefowi Służby Cywilnej.

Analiza sprawozdania zostanie przeprowadzona bezpośrednio po jego otrzymaniu. Należy przy tym wyjaśnić, że zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej sprawuje nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego.

Warto równocześnie przypomnieć, że w myśl art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o służbie cywilnej przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej ocenia Rada Służby Cywilnej.

Zgodnie z informacjami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w roku bieżącym do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej dopuszczono łącznie 880 pracowników służby cywilnej, natomiast ostatecznie do sprawdzianu w jego toku przystąpiło 864 osoby.
Warunkiem zakończenia sprawdzianu z wynikiem pozytywnym jest spełnienie dwóch warunków:
- uzyskanie w każdej części sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej możliwej do uzyskania w niej liczby punktów (jest to 30 punktów z części sprawdzianu sprawdzającej wiedzę i 20 punktów z części sprawdzianu sprawdzającej umiejętności),

- uzyskanie w całym sprawdzianie co najmniej 3/5 maksymalnej możliwej do uzyskania w nim liczby punktów (jest to 90 punktów w sumie z dwóch części sprawdzianu

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym i z miejscem uprawniającym do mianowania lub ukończył KSAP. Akty mianowania otrzymają zatem zatrudnieni w służbie cywilnej w dniu mianowania pracownicy służby cywilnej, którzy w danym roku spełnią dwa warunki: - przejdą pomyślnie sprawdzian w toku postępowania kwalifikacyjnego (jw.), - uzyskają miejsce uprawniające do mianowania (zmieszczą się w limicie mianowań). Mianowań w służbie cywilnej dokonuje się bowiem w ramach limitu mianowań na dany rok (w 2013 r. jest to 200 osób), uwzględniając w ramach ww. limitu absolwentów KSAP, którzy w danym roku złożą wniosek o mianowanie (w 2013 r. złożono 33 takie wnioski).

W 2013 r. mianowanie nastąpi z dniem 1 grudnia 2013 r. 

 

źródło: dsc.kprm.gov.pl

Joomla templates by a4joomla