Tym razem przedłożone przez Zastępującego Szefa Służby Cywilnej...

Prezes Rady Ministrów przyjął Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2013 roku, przedłożone przez zastępującego Szefa Służby Cywilnej, dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM Dagmira Długosza. Na stronach DSC można zapoznać się już z obszernym sprawozdaniem wraz z kompletem załączników. Ja przeczytam, a czy nasz Zwierzchnik chociaż zajrzał? Zauważył może, że od ponad pół roku mamy kuriozalne stanowisko "Zastępujacego"? Ale przecież p.o. to podstawowa funkcja w wielu instytucjach. A Wiceprzewodniczący Rady Służby Cywilnej pełniący obowiązki Przewodniczącego już chyba zostanie w dwóch osobach do końca kadecji tego Parlamentu. Więc może to wszystko wynika tylko z jednego z praw Murphy'ego - Prowizorka jest zawsze najtrwalsza.

 

Problematyka naszych wynagrodzeń tym razem w podsumowaniu została umieszczona jako ostatni wniosek:

 

WNIOSKI I NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

...

11. Zagrożeniem dla służby cywilnej jest postępująca od 2009 r. utrata konkurencyjności płacowej wobec innych segmentów rynku pracy. Ponadto proces profesjonalizacji tej służby jest spowalniany malejącymi środkami na szkolenia oraz niskim limitem mianowań w służbie cywilnej. Uwzględniając możliwości budżetu oraz poziom wzrostu gospodarczego priorytetowe znaczenie dla służby cywilnej będzie miało:

  • zapobieżenie dalszej utracie konkurencyjności płacowej z jednoczesnym wdrożeniem systemu motywacyjnego opartego na zarządzaniu przez cele w ramach kontroli zarządczej,
  • zwiększenie limitu mianowań w stosunku do lat 2013-2014 i limitu przyjęć słuchaczy KSAP,
  • utworzenie ustawowo przewidzianej rezerwy na modernizację służby cywilnej.

Ważne także będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu środków na szkolenia wobec artykułowanych przez interesariuszy wymagań w stosunku do profesjonalnego wykonywania zadań państwa przez członków korpusu służby cywilnej.

 

 

Dla porównania w sprawozdaniach za dwa poprzednie lata problematykę tę Szef Służby Cywilnej umieszczał w dość niezrozumiałej formie  w części wniosków końcowych, ale jako dodatkowe uwagi:

 

Sprawozdanie za 2011

 

Ponadto:

  • Kolejny rok (od 2009 r.) utrzymuje się realny spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej – przy towarzyszącym mu realnym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw. Zdaniem Szefa Służby Cywilnej zasadne jest odmrożenie wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej od 2013 r.
  • W 2011 r. (podobnie jak w 2010 r.) nie utworzono rezerwy budżetowej na modernizację służby cywilnej, przewidzianej w art. 16 ustawy o służbie cywilnej. Może to zagrozić realizacji działań zaplanowanych w strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, zwłaszcza w świetle możliwości ograniczenia finansowania zaplanowanych działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • W 2011 r., podobnie jak w latach 2009 i 2010 stwierdzono pogłębianie się niespójności między poziomem wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej a wynagrodzeniami osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe („R”), co wpływa na relacje pomiędzy osobami zajmującymi stanowiska w służbie cywilnej i osobami zajmującymi stanowiska polityczne.

 

Sprawozdanie za 2012

 

Ponadto

  • W warunkach „zamrożenia” wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej zasadna jest kontynuacja prac nad rozpowszechnieniem dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania zmiennych składników wynagradzania w systemie służby cywilnej (w tym nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i dodatków zadaniowych w służbie cywilnej).
  • Zagrożeniem dla rozwoju profesjonalnego korpusu służby cywilnej są niskie limity mianowań urzędników. W 2013 r. Szef Służby Cywilnej będzie proponował ustalenie tego limitu na poziomie umożliwiającym dalszą profesjonalizację służby cywilnej, zgodnie z zapisami Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej. Uwzględnienia będą wymagać  możliwości finansowe budżetu państwa oraz zrównoważony bilans uprawnień i obowiązków tej grupy członków korpusu służby cywilnej.
  • W 2012 r. nie utworzono przewidzianej ustawowo rezerwy budżetowej na modernizację służby cywilnej. Może to zagrozić realizacji działań zaplanowanych w Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej oraz negatywnie wpłynąć na proces wdrożenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej.

 

Tegoroczna wersja podoba mi się bardziej. Ale ostatnio trochę zgubiłem swój niepoprawny optymizm. Obawiam się, że i Pan Dagmir "gada do obrazu".

Joomla templates by a4joomla