...Nagrodzie Służby Publicznej 2015

W artykule Wjawora mogliście przeczytać o zaproszeniu ONZ do nominowania instytucji do Nagrody Służby Publicznej 2015. Zgodnie z obietnicą poniżej przedstawiam więcej szczegółów dotyczących kategorii i kryteriów - w tłumaczeniu własnym. Przyznam, że ciężka to była praca (język urzędowy + język zarządzania utworzyły swój jeszcze bardziej dziwaczny język) i bardziej zależało mi na przekładzie zrozumiałym w miarę niż literalnym -  niemniej jeszcze wrócę do tematu, bo chodzi za mną artykuł związany właśnie ze zrozumiałością języka... Nie tylko naszego ojczystego. A tymczasem poniżej macie przetłumaczone wszystkie kategorie i kryteria zamieszczone w czterech tabelkach na stronie UNPAN

  Poprawa jakości usług publicznych
Kryteria Opis
Podnoszenie efektywności Usprawnianie procesów, zmniejszanie biurokracji , poprawianie koordynacji i innych środków prowadzących do zwiększenia wydajności.Wzrost efektywności musi być wspierany przez wymierne wskaźniki, ankiety,
kwestionariusze, itp. [red: musi być mierzalny]
Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych Zapewnienie terminowości, uprzejmości, dostępności i orientacji na klienta - w świadczeniu usług publicznych. Włącznie z dostępnością usług administracji publicznej w czasie i w formach, które są bardziej wygodne dla społeczeństwa, na przykład szybkie rozpatrywanie wniosków i zastrzeżeń, zmniejszenie ilości dokumentów i innych działań które obywatele muszą wykonać w celu wykazania stanu faktycznego.
Uwzględnianie opinii obywateli Aktywne reagowanie na opinie i uwagi obywateli dotyczące satysfakcji z dostarczanych usług publicznych
Poprawianie i promowanie równości dostępu
Promowanie równości poprzez rozszerzenie świadczenia usług dla grup szczególnie wrażliwych (np biednych, kobiet, mniejszości, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i innych) i / lub umożliwianie świadczenia usług dla szerszej populacji, w szczególności za pomocą mechanizmów, które promują integrację społeczną. Rozszerzanie usług na szerszą populację niż wcześniej
Promowanie partnerstwa Promowanie partnerstwa między sektorem publicznym, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym w projektowaniu i realizacji usług publicznych.
Przekształcenie administracji Polega na zmianach na dużą skalę , a nie stopniowych ulepszeniach. Innowacyjne metody, narzędzia i techniki, w kontekście danego kraju lub regionu, są stosowane do zagadnień takich jak modernizacja, zmiany kultury organizacyjnej, reformy administracyjne lub całkowite przebudowanie procedur świadczenia usług rządowych
Wprowadzenie nowej koncepcji Wprowadzenie unikalnego pomysłu, wyraźnie nowego podejścia do rozwiązania problemu, lub niepowtarzalnej polityki lub wdrożenia projektu, w kontekście danego kraju lub regionu, dla przejrzystości, odpowiedzialności i reagowania w służbie publicznej

 

  Wspieranie udziału w podejmowaniu decyzji politycznych poprzez mechanizmy innowacyjne
Kryteria Opis
Promowanie zdolności reagowania Zwiększenie reakcji rządu na postulaty i potrzeby obywateli; sprzyja uwzględnianiu poglądów zainteresowanych grup społecznych w życiu publicznym; i wykazuje otwartość poprzez mechanizmy konsultacyjne ze społeczeństwem
Promowanie udziału obywateli  poprzez nowe mechanizmy instytucjonalne Wdrażanie nowych procedur i mechanizmów instytucjonalnych ukierunkowujących żądania i poglądy obywateli. Może to obejmować systemy wspomagania decyzji, sieci rządowe i mechanizmy konsultacyjne prowadzące do bardziej efektywnego podejmowania i realizacji polityki, jak i całościowego i "poziomego" podejścia do świadczenia usług publicznych i zarządzania.
Ułatwianie e-uczestnictwa Włączenie rządów - decydentów i urzędników publicznych - do lepszej interakcji ze społeczeństwem, zwłaszcza poszczególnych obywateli oraz umożliwia obywatelom, na przykład, lepiej wyrazić swoje potrzeby, uczestniczyć i oddziaływać na politykę wypowiedzieć się na temat realizacji polityki; informacji zwrotnej na temat usług publicznych (on i off-line); czy złożyć skargę.
Przekształcenie administracji Polega na zmianach na dużą skalę , a nie stopniowych ulepszeniach. Innowacyjne metody, narzędzia i techniki, w kontekście danego kraju lub regionu, są stosowane do zagadnień takich jak modernizacja, zmiany kultury organizacyjnej, reformy administracyjne lub całkowite przebudowanie procedur świadczenia usług rządowych
Wprowadzenie nowej koncepcji Wprowadzenie unikalnego pomysłu, wyraźnie nowego podejścia do rozwiązania problemu, lub niepowtarzalnej polityki lub wdrożenia projektu, w kontekście danego kraju lub regionu,dla większego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych, szczególnie dla ubogich.

 

  Promowanie kompleksowego podejścia, jakim kieruje się państwo w wieku informacji
Kryteria Opis
Promowanie prawnych i instytucjonalnych ram na rzecz harmonizacji polityk,
programów, i zintegrowania usług
Opracowanie i wdrażanie strategii krajowych, ram regulacyjnych i instytucjonalnych (w tym infrastruktury, ludzi i procesów) w celu harmonizacji polityk i programów poprzez promowanie współpracy i maksymalizacji synergii między różnymi sektorami rządowymi w celu osiągania wspólnych efektów, które zwiększają wartość publiczną. Powoduje wyrównanie w spójny sposób całościowych wizji rządu dotyczących rozwoju z międzyregionalnymi strategiami, celami, zadaniami i kompetencjami.. Promuje współpracę w poziomie i pionie, między różnymi szczeblami władzy, w celu świadczenia zintegrowanych usług. Stanowi ramy instytucjonalne i mechanizmy zapewnienia należytej równowagi pomiędzy współpracą międzysektorową i odpowiedzialnością sektorową
Wspieranie przywództwa, obsady kadrowej kultury organizacyjnej współpracy  Posiadanie jasnej wizji, woli politycznej i zrozumienia narzędzi informatycznych w celu poprawy funkcji rządowych i zdolności pracowników do pracy nad przekraczaniem ograniczeń organizacji poprzez ciągłe uczenie się, szkolenia i inne działania na rzecz budowania potencjału. Promowanie kultury organizacyjnej, która zachęca do współpracy w celu osiągnięcia wspólnych celów i wyników dla zwiększenia wartości publicznej
Zwiększanie wydajności , interoperacyjności i otwartych standardów Zwiększanie wydajności poprzez zintegrowanie podstawowych usług różnych agencji rządowe za pomocą otwartych standardów, otwartych danych i zachęcanie do korzystania z systemów wspólnych, takich jak przetwarzanie w chmurze dla bezproblemowej integracji. Minimalizacja dublowania wysiłków i redukcja kosztów poprzez dzielenie się wiedzą i wymianą danych, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów poprzez integrację działań biurowych zaplecza, wykorzystania innowacyjnych kanałów i narzędzi, takich jak narzędzia teleinformatyczne poprzez zapewnienie między innymi pojedynczych punktów , internetowych i mobilnych stron, które agregują usługi rządowe dla ułatwienia korzystania i dostępu itp. Umożliwianie różnym systemom do wymiany informacji, połączyć je z innymi źródłami informacji i następnie przetwarzać je w zrozumiały sposób, zarówno poziomo jak i pionowo.
Uwzględnianie kwestii prywatności i bezpieczeństwa przy tworzeniu interoperacyjności pomiędzy systemami.
Wspiera aktywizację społeczną i współpracę między agencjami rządowymi i
obywatelami

Wspiera aktywizację społeczną poprzez docieranie do słabszych grup społecznych, w tym: (i) biednych; (ii) kobiety; (iii) niepełnosprawnych; (iv) analfabetów; (v) młodzież; (vi) osoby w podeszłym wieku; (viii) migrantów; oraz (viii) rdzenną ludność; zwiększa komunikację i współpracę między organami administracji publicznej i obywatelami, mając na celu poprawę przepływu informacji, przejrzystość i odpowiedzialność; obejmuje kanały dla aktywnego udziału obywateli i mechanizmy służące monitorowaniu i ocenie zarządzania rozwojem we współtworzeniu wartości publicznych w kierunku zarządzania publicznego. 
Przekształcenie administracji Polega na zmianach na dużą skalę , a nie stopniowych ulepszeniach. Innowacyjne metody, narzędzia i techniki, w kontekście danego kraju lub regionu, są stosowane do przekształcenia organizacji z sektora publicznego poprzez wdrożenie w całej administracji rządowej podejścia do dostarczania usług, między innymi, poprzez strategiczne stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we władzach.
Wprowadzanie nowej koncepcji  Wprowadza unikalny pomysł, wyraźnie nowe polityki i sposób realizacji, podejście do promowania w całej administracji rządowej metod i / lub innowacji, w kontekście danego kraju lub regionu, w celu zwiększenia wydajności w sektorze publicznym oraz rozwoju społeczno-gospodarczego

 

  Promowanie świadczenia usług publicznych z uwzględnieniem równości płci
Kryteria Opis
Zapewnia usług wysokiej jakości dla kobiet  Zapewnia lepszy dostęp do wysokiej jakości i niedrogich usług dla kobiet; Obejmuje innowacje w mechanizmach świadczenia usług, które zaspokajają specyficzne potrzeby kobiet, w szczególności w odpowiedzi na szczególne zagrożenia bezpieczeństwa, ciężaru opieki, mobilności i problemów z dostępem, z jakimi borykają się kobiety 
Promowanie odpowiedzialności w zakresie realizacji usług dla kobiet
Wykorzystywanie dokumentacji w różnych formach, które mogą służyć jako dowód przestrzegania przez rząd praw człowiekaw stosunku do kobiet; zapewnienie mechanizmów wspierające kobiety w łatwym dostępie do informacji na temat działań rządu, wszczęcia dochodzenia lub odszkodowania w razie potrzebyw stosunku do kobiet; i zapewnia, że ​​urzędnicy ponoszą konsekwencje, kiedy potrzeby kobiet są ignorowane lub gdy prawa kobiet do realizacji usług nie są chronione
Promowanie przejrzystości w zakresie realizacji usług dla kobiet Tworzenie mechanizmów w celu zwiększenia możliwości do obserwacji przez kobiety, monitorowania i analizowania rządowego podejmowania decyzji i procesów, w tym uczestnictwa w procesie budżetowania i planowania, oraz mechanizmów przekazywania opinii przez obywateli.
Promowanie reagowania na potrzeby kobiet  Zwiększanie szybkość reakcji rządu na wymagania i potrzeby kobiet, w szczególności tych, w odległych obszarach wiejskich Pokazywanie otwartości poprzez mechanizmy konsultacyjne z kobietami i ich przedstawicielami Wdrażanie nowych procedur i mechanizmów instytucjonalnych tworzących odrębne kanały dla wymagań i poglądów kobiet . Może to obejmować systemy wspomagania decyzji, sieci współpracy rządowej i mechanizmów konsultacji prowadzące do bardziej efektywnego podejmowania i realizacji polityki, a także wielosektorowego oraz "poziomego" podejścia do realizacji usług publicznych i zarządzania.
Promowanie równość płci w realizacji usług publicznych Wprowadzanie zachęt i zmian w polityce zatrudnienia, włączając w to w rekrutację, awans, szkolenia, wynagrodzenia i strategii zarządzania karierą, aby zwiększyć liczbę kobiet w sektorze publicznym na wszystkich szczeblach, w tym na pierwszej linii i na szczeblach decyzyjnych.
Przekształcenie administracji Polega na zmianach na dużą skalę , a nie stopniowych ulepszeniach w celu promowania praw kobiet.Innowacyjne metody, narzędzia i techniki, w kontekście danego kraju lub regionu oraz stosowania ich w odpowiedzi na potrzeby kobiet. Mogą one obejmować świadczenie usług e-administracji zmiany kultury organizacyjnej, reformy administracyjne; lub przegląd rządowych procedur dostosowanych do płci przy realizacji usług i stosowanie procesów zarządzania wiedzą.
Wprowadzanie nowej koncepcji dla udziału kobiet w kształtowaniu polityki Wprowadzanie wyraźnie nowego podejścia do wspierania udziału obywateli, zwłaszcza biednych kobiet, w kształtowaniu polityki, może to być poprzez wdrożenie nowej techniki zarządzania wiedzą, unikalnej polityki lub projektu i sposobu realizacji w kontekście danego kraju lub regionu.

 

Joomla templates by a4joomla