May The Force Be With US...

ProfileJak już zapewne wiecie, w piątek sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę zawierającą przepisy wprowadzające KAS. Co to oznacza? Zacznijmy od spraw pracowniczych, na początek tych osób, których jest najwięcej:
Pracownicy zatrudnieni w izbach administracji  skarbowej otrzymują, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r., pisemną informację o miejscu wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli ulega ono zmianie.
Dla niewtajemniczonych: po 1 kwietnia ubiegłego roku pracownikami izb skarbowych są rówież osoby świadczące pracę w urzędach skarbowych. Czyli dotyczy to ok. 40 tys. osób. Pracownicy urzędów kontroli skarbowej oraz izb celnych stają się pracownikami KAS albo funkcjonariuszami służby celno-skarbowej.
To dopiero początek. Można rzecz, pierwszy etap niepewności. Drugi etap niepewności zakończy się do 31 maja 2017r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej oraz dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości składają odpowiednio pracownikom oraz funkcjonariuszom, w terminie do dnia 31 maja 2017 r., pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.
Nowe warunki zatrudnienia, czyli może zmienić się wszystko, w tym wynagrodzenie. Czyli kolejny kawałek niepewności...
 
Pracownik albo funkcjonariusz, któremu przedstawiono propozycję zatrudnienia albo pełnienia służby, składa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oświadczenie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby.
Jest w ustawie wprowadzającej również zapis mówiący o tym, kiedy wygasa stosunek pracy: w przypadku pracowniów Krajowej Informacji Skarbowej, izb administracji skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości stosunki pracy wygasają:
1) z dniem 31 sierpnia 2017 r., jeżeli osoby te w terminie do dnia 31 maja 2017 r., nie otrzymają pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby;
2) po upływie 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik albo funkcjonariusz złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby, jednak nie później niż dnia 31 sierpnia 2017 r. 
Po uzyskaniu propozycji zatrudnienia (jeśli taka nastąpi) należy złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od otrzymania propozycji - o przyjęciu lub odmowie przyjęcia propozycji. Uwaga! Wbrew powszechnej zasadzie, że milczenie oznacza zgodę

 

niezłożenie oświadczenia w terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji.
W przypadku, gdy osoba nie otrzyma propozycji zatrudnienia przysługuje jej świadczenie należne odpowiednio w związku z likwidacją urzędu albo zniesieniem jednostki organizacyjnej. Do urzędników służby cywilnej natomiast mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. O ile się nie zmienią w międzyczasie....
Nieco inaczej wygląda sprawa informatyków, ponieważ dla nich przewidziano inny termin: z dniem 1 stycznia 2018r. staną się pracownikami Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, a propozycję dostaną do 31 marca 2018r. A co w międzyczasie? Umowa na czas określony, tymczasowo z izbą administracji skarbowej?
Podsumowując powyższe, patrząc egoistycznie wyłącznie z własnego punktu widzenia (bo jakie mam prawo wypowiadać się w imieniu innych?):
- nie wiem, czy aby już z końcem roku gdzieś mnie nie wyniesie,
- nie wiem, czy do końca maja dostanę propozycję pracy,
- a jeśli dostanę: nie wiem, czy będę mogła ją przyjąć. Albo czy będę chciała, wszystko jedno.
Trochę mi brakuje w tym projekcie możliwości wyboru zestawu do eutanazji.
Same teksty ostatnich dostępnych druków sejmowych znajdziecie TUTAJ:  (nr 925 - ustawa o KAS i 926 - przepisy wprowadzające). Polecam lekturę.
 
Natomiast co do innych, poza pracowniczymi, spraw to zastanawiam się nad poborem akcyzy i systemem informatycznym. Akcyza wg brzmienia ustawy (a właściwie ustaw zmienianych) będzie pobierana na rachunki bankowe naczelników urzędów skarbowych. Pamiętam czasy, kiedy pobieraliśmy akcyzę. Jako podatek pośredni wpłacana była na to samo konto co VAT. Sama konsolidacja zresztą jest uzasadniana m. in. koniecznością scentralizowania systemów informatycznych. Ale w przyszłym roku VAT ma wejść w SSP, a tam planowany jest jeden rachunek bankowy dla wszystkich urzedów (tak jak to funkcjonuje obecnie dla trzech podatków będących dochodami jednostek samorządu terytorialnego). Aktualnie trwają bardzo intensywne prace nad implementacją VAT w SSP. Natomiast nie słyszałam nic na temat akcyzy w SSP. A to oznacza, że znów nie będzie danych w jednym systemie, nie? Elaborat na temat jakości danych, analiz zbiorczych na tych danych, łączenia ich, hurtowni, wydajności systemów itd. napiszę innym razem. Późno już, a czas jeszcze poprzeglądać ogłoszenia z ofertami pracy.
Na dziś wystarczy. No może jeszcze dwa obrazki które ilustrują naszą sytuację...
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------
*Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, Krajowa Szkoła Skarbowości (obecnie Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów)
 
Joomla templates by a4joomla