Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji Rządowej - ocena pozytywna, ale i sporo gorzkich uwag oraz zaleceń pokontrolnych

Profile

Celem kontroli NIK była ocena zapewnienia adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej, a w szczególności ocena:

  • - zgodności z wymogami prawa i standardami kontroli zarządczej wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych i w dziale administracji rządowej;
  • - adekwatności i efektywności mechanizmów kontroli z punktu widzenia reakcji na ryzyko;
  • - działań audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w celu usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2013 r. – 30 września 2014 r.

 

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 1 września do 14 listopada 2014 r. w ośmiu jednostkach, w tym w sześciu ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Głównym Urzędzie Statystycznym.

Kilka "wyrwanych subiektynie z kontekstu" cytatów:

 

...Kontrola zarządcza jest związana bezpośrednio z zarządzaniem w sferze publicznej i ma zapewniać realizację celów jednostki poprzez maksymalizację szans i minimalizację zagrożeń. Ma ona nieustannie sprawiać, że osiągane są cele postawione przed jednostką. Tym samym podstawowym zadaniem kontroli zarządczej jest skuteczna realizacja celów zaplanowanych przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych...

 

...pomimo ustanowienia i wdrożenia takich elementów systemu kontroli zarządczej, jak ogólne zasady, procedury, instrukcje i określone mechanizmy kontroli, system w wielu przypadkach był nieskuteczny, nie zapewniał bowiem realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy...

 

...Podstawowym problemem w działaniu systemu kontroli zarządczej jest, zdaniem NIK, brak właściwej i spójnej definicji celów i zadań oraz mierników monitorujących stopień ich osiągania, jak również nieprawidłowa metoda przeprowadzania analizy ryzyk związanych z osiąganiem wyznaczonych celów, w tym określenia akceptowanego poziomu zidentyfikowanych ryzyk.

Badania kontrolne wskazały na brak informacji niezbędnych do oceny efektywności funkcjonowania stosowanych mechanizmów kontroli zarządczej, co spowodowało odstąpienie od dokonania oceny efektywności...

 

...Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem oraz brak skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej miało wpływ w Ministerstwie Finansów na przedłużenie o 11 miesięcy terminu zakończenia realizacji kontraktu, w zakresie jednego poddanego pilotażowi komponentu Programu e-Podatki, a także powtórnej jego realizacji oraz dodatkowego angażowania do tych zadań pracowników...

 

...Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb celnych od 2014 r. nie byli zobowiązani do sporządzania planów działalności zarządzanych jednostek, jak również oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Tak zorganizowany system sprawozdawczy ogranicza – zdaniem NIK – możliwości bieżącego monitoringu...

 

Więcej na stronie internetowej NIK

 

Ja mam wrażenie, że  chociaż przybyło nam szereg zarządzeń, procedur, mierników, sprawozdań, ministerstwa nadal nie potrafią sprawdzić, czy działają efektywnie. Podobnie jest „na dole”. A szereg nowych wymagań zwiększyło biurokrację, dołożyło tylko zadań i pracy urzędnikom. Zamiast poprawić realizację celów jak na razie głównie zwiększają tylko biurokrację. Generuje to wymierne opóźnienia i straty zamiast poprawy funkcjonowania jednostek - światełka w tunelu nie widać. Stąd trochę mnie dziwi ta pozytywna ocena NIK.

 

 

Joomla templates by a4joomla