Co na ten temat uważa dr Jakub Szmit,  Starszy specjalista w Zespole Prawnym KK NSZZ „Solidarność”?

W kwietniu 2013 r. trochę już pisałem o obowiązku godnego zachowania się w służbie i poza nią (regulowanym przez art. 76 ust. 1 pkt 7 ustawy o służbie cywilnej). Chyba jednak na ten temat opinii nigdy za wiele. Bo czasem emocje biorą górę nad rozsądkiem - szczególnie w ciężkich czasach wieloletniego zamrożenia płac, szeregu często niezrozumiałych reorganizacji, a także i losowych indywidualnych zdarzeń mających wpływ na nasze codzienne reakcje.

Może na zachętę kilka tez postawionych lub przytoczonych przez Jakuba Szmita:


...O ile nie jest niczym nadzwyczajnym obowiązek godnego zachowania się w pracy (obowiązek ten można wyprowadzić z kodeksowego obowiązku przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego), o tyle z całą pewnością rozszerzenie tego wymogu na sferę de facto życia prywatnego ma już charakter szczególny. Obowiązek ten dotyczy w jednakowym stopniu pracowników, jak i urzędników służby cywilnej.
Określenie „godne zachowanie się” jest oczywiście nieostre...


...W doktrynie prawa pracy wskazuje się, że „należy uznać, że ustawodawca, posługując się tym pojęciem, miał na myśli wszelkie zachowania członka korpusu służby cywilnej, które negatywnie wpływają na wizerunek służby cywilnej, jej postrzeganie przez społeczeństwo.” (P. Zuznakiewicz, komentarz do art. 76 ustawy o służbie cywilnej [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuznakiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, LEX)...


...formułowanie niepochlebnych opinii dotyczących urzędu (np. wywiady radiowe, telewizyjne), lekceważący stosunek do instytucji państwowych lub samorządowych, nadużywanie alkoholu czy znęcanie się nad członkami rodziny (J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 318-319).

Bardziej ogólnie to takie zachowanie, które obraża czyjeś uczucia, postawy, narusza ogólnie przyjęte normy społeczne, jawnie narusza dobre obyczaje (A. Rycak, Komenatrz do art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych [w:] A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, J. Stępień, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Lex)....

A możliwe skutki?


...W wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. (III APo 7/12) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wypowiadając się w tym duchu podkreślił: „Pracownik służby cywilnej może wyrażać opinie o swoim zakładzie pracy, czy przełożonym, winien to jednak czynić w sposób stosowny. Niedopuszczalne jest wyrażanie dezaprobaty dla kierownika zakładu pracy w sposób agresywny, w obraźliwych słowach. Takie zachowanie stanowi naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej i winno skutkować, co najmniej, zastosowaniem jednej z kar dyscyplinarnych przewidzianych ustawą z 2008 r. o służbie cywilnej.”...

Natomiast z całością zapoznacie się tutaj

Joomla templates by a4joomla