Czy w ogłoszeniach o naborach wymogi co do wykształcenia są zgodne z rozporządzeniem?


Dostaliśmy od naszego Czytelnika pytanie związane z naborami niektóre urzędy. Pozwolę sobie zacytować fragment wiadomości:

"W urzędzie organizowany jest każdorazowo nabór na stanowisko "referenta prawnego". Wymogiem formalnym tego stanowiska jest posiadanie wykształcenia prawniczego lub administracyjnego (wyższego). W tym urzędzie dla jednego Oddziału rekrutuje się "referentów prawnych" tylko prawników, a dla reszty Oddziałów prawników i administratywistów. Oddział z referentami prawnymi – prawnikami zajmuje się trudniejszymi sprawami. Tymczasem wskazane rozporządzenie przewiduje dwa stanowiska specjalistyczne:

 

a) referent prawny,

 

b) referent prawno-administracyjny,

z wymogiem formalnym wykształcenia wyższego prawniczego lub wyższego administracyjnego."

Na pierwszy rzut oka problem nie wydaje się być skomplikowany. Ale…

Zwróciliśmy się więc z pytaniem do DSC  - z przypuszczeniem, że problem występuje na etapie utworzenia opisów stanowisk pracy, które zgodnie z literaturą przedmiotu co do zasady powinny być zgodne z rozporządzeniem (tj. opis powinien wskazywać wymagania minimalne). Tutaj magicznym słówkiem jest "lub" - pytanie, czy to "lub" oznacza, że potencjalny pracodawca może sobie wybrać "prawnicze" albo "administracyjne" czy też raczej powinien wskazać dokładnie tak jak w rozporządzeniu, czyli "prawnicze lub administracyjne"?

Po kilku dniach otrzymaliśmy informację, że:

przedmiotowa sprawa została skierowana do konsultacji z Departamentem Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź zostanie Pani udzielona niezwłocznie po wypracowaniu stanowiska.

Zatem, jak widać, jednak problem skomplikowany jest.

Ostatecznie wczoraj na to pytanie otrzymaliśmy taką oto odpowiedź (też pozwolę sobie zacytować):

"Kwalifikacje zawodowe wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej zostały określone w tabelach I-IV stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630 ze zm.). W tabeli nr II ww. załącznika określającej stanowiska urzędnicze w urzędach wojewódzkich w stosunku do stanowiska referenta prawnego oraz referenta prawno-administracyjnego przewidziano wymóg posiadania wykształcenia prawniczego lub administracyjnego.

Jednocześnie w objaśnieniach do wzoru opisu stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej zawartych w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. Nr 5, poz. 61) w pkt 11 wskazano, iż można doprecyzować profil wykształcenia na danym stanowisku pracy, ale nie można podwyższać poziomu wykształcenia – musi on być zgodny z poziomem i profilem wykształcenia wskazanym dla danego stanowiska pracy w przepisach ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym jeżeli wobec stanowiska referenta prawnego oraz referenta prawno-administracyjnego ww. rozporządzenie przewiduje wymóg posiadania wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, to taki zapis powinien znaleźć się w wymaganiach niezbędnych w opisach tych stanowisk pracy, a także, w przypadku prowadzenia naboru na te stanowiska, w ogłoszeniach o naborze. Należy zauważyć, że wybór jednego tylko profilu wykształcenia wyższego przewidzianego dla ww. stanowisk będzie mógł prowadzić do pozbawienia możliwości uczestnictwa w naborze kandydatów, którzy wprawdzie nie będą posiadali wykształcenia wskazanego w ogłoszeniu o naborze, ale będą posiadali wykształcenie przewidziane rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009r. Sytuacja taka może naruszać ustawową zasadę otwartości naboru.

Wydaje się również, że gdyby intencją prawodawcy było, aby osoba mająca zajmować stanowisko referenta prawnego posiadała wykształcenie wyłącznie prawnicze, to zapewne w rozporządzeniu „stanowiskowo-płacowym” stanowisko to zostałoby wydzielone w ramach grupy stanowisk specjalistycznych oraz sformułowanoby wobec niego wymóg posiadania właśnie takiego wykształcenia."

Gdyby ktoś nie wierzył, skan odpowiedzi macie TUTAJ.

Tak więc jeśli rozporządzenie przewiduje określony rodzaj i profil wykształcenia, dokładnie taki sam musi znaleźć się w opisie stanowiska pracy i ogłoszeniu o naborze - inaczej zagrożona jest zasada otwartości naboru i w konsekwencji - w mojej ocenie - prowadzi to do naruszenia standardów ZZL w służbie cywilnej.

 

Joomla templates by a4joomla