24 godziny na dobę neutralni, ale chyba jeszcze można myśleć politycznie

Profile

Służba cywilna musi pozostać neutralna politycznie – DSC wyjaśnia co należy przez to rozumieć. Na ten temat pisałem już wielokrotnie, ostatnio tutaj. Nie zgadzam się z większością tez przedstawianych przez  Departament Służby Cywilnej dotyczących rozumienia zasady neutralności politycznej obowiązującej członków korpusu służby cywilnej. Podobne zdanie ma wielu ekspertów, którzy wypowiadali się na ten temat chociażby w specjalnym dodatku tematycznym Przeglądu Służby Cywilnej. Nie ma więc sensu dalej się powtarzać, każdy może zajrzeć do naszego archiwum (przy pomocy wyszukiwarki łatwo znajdziecie interesujące Was tematy) lub do archiwum na portalu DSC. W większości jest to spór o interpretację zapisów poszczególnych norm konstytucyjnych, czy ustawowych, a z tym jest z reguły tak, że gdy spotkają się gdzieś dwie osoby, to przynajmniej w tym gronie rodzą się trzy poglądy na każdy temat.  Ale…

 

Mam wrażenie, że w komunikacie podano też parę informacji nie mających umocowania w przepisach.

...Chociaż przepisy ustawy o służbie cywilnej nie zakazują wykonywania mandatu posła lub senatora pracownikom administracji rządowej, to takie ograniczenie wynika wprost z Konstytucji. W przypadku uzyskania mandatu posła lub senatora, członek korpusu służby cywilnej jest zobowiązany do rozwiązania stosunku pracy w służbie cywilnej oraz  złożenia Marszałkowi Sejmu bądź Senatu oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska. W przeciwnym razie mandat posła lub senatora wygasa...

Muszę się widać doszkolić. Szukam bowiem tego zapisu w Konstytucji i…

…nie znajduję.

Art. 103 Konstytucji RP:

  1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej.
  2. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego.
  3. Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa.

 

Urzędnicy służby cywilnej to raptem 6% członków korpusu służby cywilnej. Nic to szukam dalej:

Art. 78 ust. 4 ustawy o służbie cywilnej

Członek korpusu służby cywilnej nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

 

Jest lepiej, zakaz obejmuje wszystkich. Ale za to akurat dotyczy łączenia zatrudnienia z mandatem radnego, a nie poselskim, czy senatorskim.

 

Gdzie by tu jeszcze? Mam, jest jeszcze przecież ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora:

Art. 29

1. Poseł lub senator pozostający w stosunku pracy z pracodawcami innymi, niż wymienieni w art. 30 ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny, na swój wniosek, na okres sprawowania mandatu oraz trzech miesięcy po jego wygaśnięciu - bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do trzech miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

2. Pracodawca zatrudniający posła lub senatora, który nie skorzystał z prawa do urlopu bezpłatnego, jest obowiązany udzielić posłowi lub senatorowi zwolnienia od pracy w celu wykonywania obowiązków poselskich i senatorskich.

Art. 30.

1. W okresie wykonywania mandatu posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na podstawie stosunku pracy: w Kancelarii Sejmu, w Kancelarii Senatu, w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w Najwyższej Izbie Kontroli, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w Krajowym Biurze Wyborczym, w Państwowej Inspekcji Pracy, w administracji rządowej i samorządu terytorialnego - z wyjątkiem stosunku pracy z wyboru - oraz nie mogą wykonywać pracy w charakterze sędziego i prokuratora, pracownika administracyjnego sądu i prokuratury, a także nie mogą pełnić zawodowej służby wojskowej.

2. Przepis art. 29 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że urlop jest udzielany z urzędu.

 

Już był w ogródku, witał się z gąską…

…ale zaraz, tu jest mowa wprawdzie o administracji rządowej, ale nie ma mowy o nakazie rozwiązania stosunku pracy, a tylko o udzieleniu urlopu bezpłatnego z urzędu.

 

Cóż, z przykrością muszę przyznać, że nie dziwię się, że pod tym komunikatem na stronie DSC nikt się nie podpisał. Chociaż może to ja po prostu nie doczytałem. Nie wykluczam i takiej opcji, ponieważ ze względu na fakt niekandydowania, aż tak się nie przyglądałem do tej pory tym przepisom.

Joomla templates by a4joomla